Bài 33: Axit sunfuric và muối sunfat

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 5 tháng 10 2020 lúc 19:33

Sử dụng quỳ tím hoặc gốc SO4 2-

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 29 tháng 6 2020 lúc 18:31

Khi cho đường saccarozơ (C12H22011) tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc trong cốc thủy tinh thì thấy có bọt khí đẩy đẩy cacbon trào lên khỏi cốc. Thí nghiệm trên chứng minh được tính chất nào sau đây của H2SO4 đặc?

A. Chỉ có tính háo nước

B. Chỉ có tính oxi hoá mạnh

C. Tính háo nước và tính oxi hóa mạnh

D. Tính háo nước và tính khử mạnh

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 29 tháng 6 2020 lúc 20:18

Khi cho đường saccarozơ (C12H22011) tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc trong cốc thủy tinh thì thấy có bọt khí đẩy đẩy cacbon trào lên khỏi cốc. Thí nghiệm trên chứng minh được tính chất nào sau đây của H2SO4 đặc?

A. Chỉ có tính háo nước

B. Chỉ có tính oxi hoá mạnh

C. Tính háo nước và tính oxi hóa mạnh

D. Tính háo nước và tính khử mạnh

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 30 tháng 6 2020 lúc 19:03
Bình luận (0)
Thục Trinh
Thục Trinh 17 tháng 6 2020 lúc 14:04

PTHH:

\(Zn+H_2SO_4\rightarrow ZnSO_4+H_2\\ xmol:xmol\rightarrow xmol:xmol\)

\(Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2\\ ymol:ymol\rightarrow ymol:ymol\)

Gọi số mol Zn và Fe lần lượt là x và y (mol)

\(n_{H_2}=\frac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\)

a. Ta có hệ phương trình; \(\left\{{}\begin{matrix}m_{hh}=65x+56y=9,3\left(g\right)\\n_{H_2}=x+y=0,15\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\\y=0,05\end{matrix}\right.\)

\(m_{Zn}=65.0,1=6,5\left(g\right)\) \(\Leftrightarrow\%m_{Zn}=\frac{6,5}{9,3}100\%=69,89\%\)

\(\Leftrightarrow\%m_{Fe}=30,11\%\)

b. PTHH:

\(Zn+2H_2SO_{4\left(đ\right)}\underrightarrow{t^o}ZnSO_4+2H_2O+SO_2\\ 0,1mol:0,2mol\rightarrow0,1mol:0,2mol:0,1mol\)

\(2Fe+6H_2SO_{4\left(đ\right)}\underrightarrow{t^o}Fe_2\left(SO_{\text{4}}\right)_3+6H_2O+3SO_2\\ 0,05mol:0,15mol\rightarrow0,025mol:0,15mol:0,075mol\)

\(n_{SO_2}=0,1+0,075=0,175\left(mol\right)\)

\(\Leftrightarrow V_{SO_2}=0,175.22,4=3,92\left(l\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 17 tháng 6 2020 lúc 14:15

Zn+H2SO4->ZnSO4+H2

x-------------------------x

Fe+H2SO4->FeSO4+H2

y----------------------------y

n H2=3,36\22,4=0,15 mol

=>65x+56y=9,3

x+y=0,15

=>x=0,1 mol

y=0,05 mol

=>%mZn=65.0,1\9,3 .100=69,89%

=>%mFe=30,11%

=>2Fe+6H2SO4đ->Fe2(SO4)3+6H2O+3SO2

Zn+2H2SO4->ZnSO4+2H2O+SO2

=>V SO2=(0,15+0,05).22,4=4,48l

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
Nguyễn Thị Ngọc Thơ CTV 16 tháng 6 2020 lúc 23:09

Gọi \(n_{Fe}=a,n_{Mg}=b,n_{Cu}=c\)

Có (1): \(56a+24b+64c=24,8\)

Hỗn hợp muối: \(Fe_2\left(SO_4\right)_3,MgSO_4,CuSO_4\)

=> (2):\(400a+120b+160c=132\)

Bảo toàn e (phản ứng với HCL dư)

QT oxi hóa:\(\overset{0}{Fe}\rightarrow\overset{+2}{Fe}+2e\), \(\overset{0}{Mg}\rightarrow\overset{+2}{Mg}+2e\)

QT khử: \(2.\overset{+1}{H}+2e\rightarrow H_2\)

\(n_{H_2}=\frac{11,2}{22,4}=0,5\) mol

\(\Rightarrow\left(3\right):2a+2b=1\)

Từ (1),(2),(3)=> \(\left\{{}\begin{matrix}a=0,2\\b=0,3\\c=0,1\end{matrix}\right.\)

Có số mol tính khối lượng bình thường là xong.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN