Bài 32: Phản ứng Oxi hóa - khử

Maximilian
27 tháng 5 lúc 8:24

\(CT:R_2O_n\)

\(R_2O_n+nH_2\underrightarrow{^{^{t^0}}}2R+nH_2O\)

\(2R+16n.......2R\)

\(3.2....................2.24\)

\(\Leftrightarrow2.24\cdot\left(2R+16n\right)=6.4R\)

\(\Leftrightarrow4.48R+35.84n=6.4R\)

\(\Leftrightarrow R=\dfrac{56}{3}n\)

\(BL:n=3\Rightarrow R=56\)

\(CT:Fe_2O_3\)

 

Bình luận (0)
Nguyễn Sỹ Tấn
27 tháng 5 lúc 8:20

B

 

Bình luận (0)
Phạm Uyên
27 tháng 5 lúc 8:27

- Đặt công thức của oxit là R2Ox

=>  noxit\(\dfrac{3,2}{2R+16x}\) (mol)

- nR\(\dfrac{2,24}{R}\) (mol)

- Viết pt => \(\dfrac{2,24}{R}\)=\(\dfrac{3,2}{2R+16x}\).2

- Lần lượt chọn x=1/2/3

=> R= 56 (Fe) ; x=3 là hợp lý

=> B

Bình luận (0)
Ngoc Khánh
27 tháng 4 lúc 23:23

nZnO = 16,2/81 = 0,2 mol

H2 + ZnO → Zn +  H2O

0,2  ← 0,2 → 0,2 → 0,2 mol

mZnO  = 0,2 x 81 = `16,2 g

Bình luận (3)
Maximilian
18 tháng 3 lúc 10:43

nFe = 16/160 = 0.1 (mol) 

nH2 = 4.48/22.4 = 0.2 (mol) 

Fe2O3 + 3H2 -to-> 2Fe + 3H2O 

1/15........0.2.............2/15

=> Fe2O3 dư 

mFe = 2/15 * 56 = 7.467(g)

Bình luận (0)
Maximilian
26 tháng 2 lúc 20:23

\(n_{H_2}=\dfrac{8.4}{22.4}=0.375\left(mol\right)\)

\(A_2O_3+3H_2\underrightarrow{t^0}2A+3H_2O\)

\(0.125......0.375\)

\(M_{A_2O_3}=\dfrac{20}{0.125}=160\left(\dfrac{g}{mol}\right)\)

\(\Rightarrow2A+48=160\)

\(\Rightarrow A=56\)

\(CT:Fe_2O_3\)

Bình luận (0)
Vũ Lê
26 tháng 2 lúc 20:24

undefined

Bình luận (0)

nH2=8,4/22,4=0,375(mol)

Gọi CTTQ của oxit kim loại cần tìm là A2O3.

PTHH: A2O3 + 3 H2 -to-> 2A + 3 H2O

0,125______0,375(mol)

M(A2O3)=mA2O3/nA2O3= 20/ 0,125=160(g/mol)

Mặt khác: M(A2O3)=2.M(A)+48

=> 2.M(A)+48=160

=>M(A)=56(g/mol)

Vậy A là sắt (Fe=56). CTHH oxit là Fe2O3. 

Bình luận (0)
Duy Ank
25 tháng 2 lúc 21:12

PTHH: \(CuO+H_2\underrightarrow{t^o}Cu+H_2O\)

Ta có: \(n_{CuO}=\dfrac{16}{80}=0,2\left(mol\right)=n_{Cu}=n_{H_2}\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}V_{H_2}=0,2\cdot22,4=4,48\left(l\right)\\m_{Cu}=0,2\cdot64=12,8\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Duy Ank
25 tháng 2 lúc 19:45

+) Điều chế hidro trong PTN bằng cách lấy kim loại đứng trước H tác dụng với dd axit như HCl hay H2SO4 (loãng), sau đó thu khí hidro bằng cách đẩy không khí hoặc đẩy nước

+) Người ta không dùng các kim loại như Na, K, Ba, Ca hay Pb và Sn vì những kim loại này có giá thành đắt và một số lý do khác như: Pb không tan trong HCl và tan trong H2SO4 không tạo hidro, còn các kim loại kiềm và kiềm thổ p/ứ mãnh liệt với nước trong dd gây nguy hiểm khi điều chế ...

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
8 tháng 2 lúc 9:53

Bài 1 :

\(n_{Na}=\dfrac{m}{M}=0,1\left(mol\right)\)

\(4Na+O_2\rightarrow2Na_2O\)

..0,1....0,025....0,05.......

a, \(V_{O_2}=n.22,4=0,56\left(l\right)\)

b, \(m=m_{Na_2o}=n.M=3,1\left(g\right)\)

Bài 2 :

\(n_{Al}=\dfrac{m}{M}=0,1\left(mol\right)\)

\(4Al+3O_2\rightarrow2Al_2O_3\)

..0,1...0,075...

\(\Rightarrow n_{O_2}=0,075\left(mol\right)\)

Mà : \(\Sigma n_{O_2}=\dfrac{V}{22,4}=0,4\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{O_2\left(Mg\right)}=0,4-0,075=0,325\left(mol\right)\)

\(2Mg+O_2\rightarrow2MgO\)

.0,65.....0,325........

\(\Rightarrow m_{Mg}=15,6\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{hh}=2,7+15,6=18,3\left(g\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%Al=~14,75\\\%Mg=~85,25\end{matrix}\right.\) %

Bài 3 :

- Gọi số mol Al và Mg lần lượt là x , y

 

\(4Al+3O_2\rightarrow2Al_2O_3\)

..x....0,75x

\(2Mg+O_2\rightarrow2MgO\)

..y........0,5y...........

Có : \(n_{O_2}=0,75x+0,5y=\dfrac{V}{22,4}=0,1\left(mol\right)\left(I\right)\)

Lại có : \(m_{hh}=m_{Al}+m_{Mg}=27x+24y=3,9\left(II\right)\)

- Giair ( i ) và ( ii ) ta được : \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\\y=0,05\end{matrix}\right.\) ( mol )

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%Al=~69,23\\\%Mg=~30,77\end{matrix}\right.\) %

Vậy ...

 

 

 

Bình luận (0)
hnamyuh
15 tháng 1 lúc 20:57

\(M_A = \dfrac{1,25}{\dfrac{1}{22,4} } = 28(đvC)\)

Số nguyên tử Cacbon = \(\dfrac{28.85,714\%}{12} = 2\)

Số nguyên tử Hidro = \(\dfrac{28.14,286\%}{1} =4\)

Vậy CTHH của A : C2H4

Bình luận (0)
Thịnh Gia Vân
15 tháng 1 lúc 21:18

\(n_{A\left(đktc\right)}=\dfrac{1}{22,4}\left(mol\right)\)

-> \(M_x=\dfrac{1,25}{\dfrac{1}{22,4}}=28\)  (g/mol)

-> \(m_H=\dfrac{14,286.28}{100}4\left(g\right)\)

-> \(n_H=\dfrac{4}{1}=4\left(mol\right)\)

\(m_C=\dfrac{85,714.28}{100}=24\left(g\right)\)

->\(n_C=\dfrac{24}{12}=2\left(mol\right)\)

-> CTHH cần tìm là \(C_2H_4\)

Bình luận (0)
Phạm Vũ Trí Dũng
10 tháng 12 2020 lúc 19:58

1:

a) \(n_{Zn}=\dfrac{13}{65}=0,2\left(mol\right)\)

PTHH: \(Zn+H_2SO_4\rightarrow ZnSO_4+H_2\uparrow\)

______0,2------>0,2------------------->0,2_____(mol)

=> \(V_{H_2}=0,2.22,4=4,48\left(l\right)\)

b) \(V_{ddH_2SO_4}=\dfrac{0,2}{1}=0,2\left(l\right)\)

2:

a) 

\(n_{HCl}=2.0,2=0,4\left(mol\right)\)

PTHH: \(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\uparrow\)

______0,2<------0,4------------------>0,2______(mol)

=> \(m_{Mg}=0,2.24=4,8\left(g\right)\)

b) \(V_{H_2}=0,2.22,4=4,48\left(l\right)\)

Bình luận (1)
Nguyễn Sỹ Tấn
8 tháng 11 2020 lúc 21:30

\(n_{Fe_3O_4}\)=\(\frac{4,64}{232}\)=0,02(mol)

PTHH: Fe3O4 +4H2----to--->3Fe +4H2O

Theo PT =>nFe=0,02(mol)

Mà hiệu suất của phản ứng là 80%

=>nFe=\(\frac{0,02.80}{100}\)=0,016(mol)

=>mFe=0,016.56=0,896(g)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN