Bài 32: Hiđro sunfua-Lưu huỳnh Đioxit - Lưu huỳnh Trioxit

Quang Nhân
22 tháng 7 lúc 16:18

\(n_{H_2S}=\dfrac{8.96}{22.4}=0.4\left(mol\right)\)

\(H_2S+\dfrac{3}{2}O_2\underrightarrow{^{^{t^0}}}SO_2+H_2O\)

\(0.4.................0.4\)

\(n_{NaOH}=n_{SO_2}=0.4\left(mol\right)\)

=> Tạo muối axit

\(NaOH+SO_2\rightarrow NaHSO_3\)

\(0.4............................0.4\)

\(m_{NaHSO_3}=0.4\cdot104=41.6\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
18 tháng 4 lúc 10:14

nSO2 = 3.36/22.4 = 0.15 (mol) 

nNaOH = 0.5 * 0.1 = 0.05 (mol) 

nNaOH / nSO2 = 0.05 / 0.15 = 0.3 

Chỉ tạo ra muối axit

NaOH + SO2 => NaHSO3

0.05.........0.05.........0.05

mNaHSO3 = 0.05 * 104 = 5.2 (g) 

Bình luận (0)
HIẾU 10A1
18 tháng 4 lúc 9:59

nSO2= 3,36/22,4=0,15mol

nNaOH=0,5*0,1=0,05 mol

pthh   2NaOH + SO2 --> Na2SO3 + H2O

              0,05                       0,025                         mol

ta thấy nNaOH/2<nSO2/1 =>NaOH hết , SO2 dư

=> m Na2SO3=0,025*126=3,15 g

Bình luận (1)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
16 tháng 4 lúc 21:34

Sửa đề: 6,4 gam hh \(\rightarrow\) 6,45 gam hh

a) Đặt \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Mg}=a\left(mol\right)\\n_{Al}=b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow24a+27b=6,45\)  (1)

Ta có: \(n_{H_2}=\dfrac{7,28}{22,4}=0,325\left(mol\right)\)

Bảo toàn electron: \(2a+3b=0,65\)  (2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=n_{Mg}=0,1\left(mol\right)\\b=n_{Al}=0,15\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Mg}=\dfrac{0,1\cdot24}{6,4}\cdot100\%=37,5\%\\\%m_{Mg}=62,5\%\end{matrix}\right.\)

b) Ta thấy với 6,45 gam hh thì có 0,1 mol Mg và 0,15 mol Al

\(\Rightarrow\) Trong 12,9 gam hh thì chứa 0,2 mol Mg và 0,3 mol Al

Gọi \(n_{SO_2}=x\left(mol\right)\)

Bảo toàn electron: \(2\cdot0,2+3\cdot0,3=2x\) \(\Rightarrow x=n_{SO_2}=0,65\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{SO_2}=0,65\cdot22,4=14,56\left(l\right)\)

Bình luận (0)
HIẾU 10A1
16 tháng 4 lúc 21:37

gọi số mol của Mg là x mol ; Al là y mol => 24x + 27y =6,4

n khí = 7,28/22,4=0,325 mol

bảo toàn e ta có

Mg + H2SO4 --> MgSO4 + H2

 x                                           x           mol

2Al + 3H2SO4 --> Al2(SO4)3 + 3H2

  y                                                3/2 y             mol

=> x + 3/2y=0,325

=> x=11/120 mol ; y=7/45 mol

=> mMg11/120*24=2,2g => %mMg = 2,2*100/6,4=34,375%

=>%mAl=100-34,375=65,625%                

Bình luận (2)
HIẾU 10A1
13 tháng 4 lúc 20:16

Ca(OH)2 + SO2 --> CaSO3 + H2O 

                   0,03         0,03            mol

=>Kết tủa là CaSO3 => nCaSO3=3,6/120=0,03 mol

=>nSO2=0,03 mol =>V SO2= 0,03 *22,4 =0,672 l

Bình luận (0)
hnamyuh
12 tháng 4 lúc 21:05

\(Ca(HSO_3)_2+ Ca(OH)_2 \to 2CaSO_3\ + 2H_2O\\ n_{Ca(HSO_3)_2} = \dfrac{1}{2}n_{CaSO_3} = \dfrac{1}{2}.\dfrac{3,6}{120} = 0,015(mol)\\ Ca(OH)_2 + SO_2 \to CaSO_3 + H_2O\\ Ca(OH)_2 + 2SO_2 \to Ca(HSO_3)_2\\ n_{SO_2} = 2n_{Ca(HSO_3)_2} + n_{CaSO_3} = 0,015.2 + \dfrac{2,4}{120}=0,05(mol)\\ V = 0,05.22,4 = 1,12(lít)\)

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
5 tháng 4 lúc 21:38

PTHH: \(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\uparrow\)

a) Ta có: \(n_{Al}=\dfrac{5,4}{27}=0,2\left(mol\right)\) \(\Rightarrow n_{H_2SO_4}=0,3\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{ddH_2SO_4}=\dfrac{0,3\cdot98}{10\%}=294\left(g\right)\)

b) Theo PTHH: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{H_2}=0,3\left(mol\right)\\n_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{H_2}=0,3\cdot2=0,6\left(g\right)\\m_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=0,1\cdot342=34,2\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

Mặt khác: \(m_{dd}=m_{Al}+m_{ddH_2SO_4}-m_{H_2}=298,8\left(g\right)\)

\(\Rightarrow C\%_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=\dfrac{34,2}{298,8}\cdot100\%\approx11,45\%\) 

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
4 tháng 4 lúc 21:41

a) Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{NaOH}=\dfrac{4}{40}=0,1\left(mol\right)\\n_{SO_2}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\) Tạo muối axit

PTHH: \(NaOH+SO_2\rightarrow NaHSO_3\)

Vì SO2 còn dư nên tính theo NaOH

\(\Rightarrow n_{NaHSO_3}=0,1\left(mol\right)\) \(\Rightarrow m_{NaHSO_3}=0,1\cdot104=10,4\left(g\right)\)

Các phần còn lại tương tự, bạn cứ tính hết số mol ra rồi dựa vào đây

*Thay CO2 bằng SO2 nhá

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
1 tháng 4 lúc 22:22

Câu 4:

PTHH: \(Zn+S\underrightarrow{t^o}ZnS\)

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Zn}=\dfrac{0,65}{65}=0,01\left(mol\right)\\n_S=\dfrac{0,384}{32}=0,012\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\) Lưi huỳnh còn dư, Kẽm p/ứ hết

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{ZnS}=0,01\left(mol\right)\\n_{S\left(dư\right)}=0,002\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{ZnS}=0,01\cdot97=0,97\left(g\right)\\m_{S\left(dư\right)}=0,002\cdot32=0,064\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (1)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
1 tháng 4 lúc 22:35

Câu 4:  (Bonus)

Ta có: \(n_{FeS}=\dfrac{17,6}{88}=0,2\left(mol\right)\)

Bảo toàn nguyên tố Lưu huỳnh: \(n_{FeS}=n_{PbS}=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{PbS}=0,2\cdot239=47,8\left(g\right)\)

Bình luận (1)
hnamyuh
30 tháng 3 lúc 20:31

Z gồm : \(H_2(a\ mol) ; H_2S(b\ mol)\)

\(n_Z = a + b = \dfrac{5,6}{22,4} = 0,25(mol)\\ m_Z = 2a + 34b = 0,25.2.7,4 = 3,7(gam)\\ \Rightarrow a = 0,15 ; b = 0,1\\ ZnS + 2HCl \to ZnCl_2 + H_2S\\ Zn + 2HCl \to ZnCl_2 + H_2\\ Zn + S \xrightarrow{t^o} ZnS\\ n_{Zn} = n_{ZnS} + n_{Zn\ dư} = n_{H_2S} + n_{H_2} = 0,25(mol)\\ n_S = n_{H_2S} = 0,1(mol)\\ \Rightarrow m = 0,25.65 + 0,1.32 = 19,45(gam)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN