Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của Hiđro

Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 10 tháng 1 lúc 12:50

\(Zn + 2HCl \to ZnCl_2 + H_2\)

Theo PTHH : \(n_{H_2} = n_{Zn} = \dfrac{6,5}{65} = 0,1(mol)\)

\(Fe_3O_4 + 4H_2 \xrightarrow{t^o} 3Fe + 4H_2O\)

Ta có : 

\(n_{Fe} = \dfrac{3}{4}n_{H_2} = 0,075(mol)\\ \Rightarrow m_{Fe} = 0,075.56 = 4,2(gam)\)

Bình luận (0)
Thien Nguyen
Thien Nguyen 16 tháng 4 2020 lúc 22:17

Câu 1: C.13,44 lít

Câu 2: D. 5,8g

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 16 tháng 4 2020 lúc 22:16

1)Cho 48g CuO tác dụng hoàn toàn với V lít khí H2 (đktc) .Gía trị của V là :

A) 14,22 lít

B) 11,2 lít

C) 13,44 lít

D) 13,88 lít

2) Khử hoàn toàn m g oxit sắt từ (Fe3O4) bằng khí hidro dư ở nhiệt độ cao. Ngung tụ toàn bộ hơi nước sinh ra rồi đem cân thì thấy khối lượng nước thu được là 1,8 g. Tính giá trị của m

a) 23,2g

b) 16g

c) 7,2g

d) 5,8g

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 14 tháng 6 2020 lúc 21:31

+) Hidro khử được những kim loại từ \(Zn\) sang phải trong dãy hoạt động hóa học của kim loại

+) Tính chất hóa học của Hidro:

Tác dụng với Oxi

Có tính khử

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 3 tháng 6 2020 lúc 20:49

a.

2Al+6HCl => 2AlCl3+3H2(1)

Ta có:

mAl=5,4g

=> nAl=0,2mol

=> nHCl=3nAl=0,6mol

mHCl=0,6.36,5=21,9g

b.

mddHCl=21,9/14%=156,43g

=> nAlCl3=nAl=0,2mol và nH2=3/2nAl=0,3mol

=> mAlCl3=12,5

=> mddsau=mddHCl+mAl-mH2 = 156,43+5,4-0,3.2=161,23g

C%muối=(12,5/161,23).100%=7,75%

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 24 tháng 5 2020 lúc 20:23

ta đốt 2 chất khí :

chất cháy với ngọn lửa xanh >H2

2H2+O2-to>2H2O

ko cháy là N2

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN