Bài 31: Luyện tập: Anken và ankadien - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Mng giúp mk với. Mk cảm ơn ạ!

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 10,2 gam hỗn hợp A gồm 2 ankan đồng đẳng kế tiếp cần dùng 25,76 lít khí O2 (ở đktc).

a. Tính khối lượng CO2 và H2O sinh ra.

b. Tìm CTPT của 2 ankan và tính thành phần phần trăm theo thể tích và theo khối lượng của mỗi ankan trong hỗn hợp.

Câu 7: Viết PTHH các phản ứng xảy ra khi cho etilen, propen lần lượt tác dụng với các chất sau

a. Hiđro/Ni,to b. Nước brom

c. H2O/H+ d. Dung dịch KMnO4

Câu 8: Có một hiđrocacbon A là đồng đẳng của etilen. 11,2 gam hidrocacbon A có khả năng làm mất màu nước brom có chứa 32 gam brom. Tìm CTPT, viết các CTCT và gọi tên thay thế của A?

Câu 9: Trình bày phương pháp hóa học nhận biết các hóa chất mất nhãn: ankan, anken, ank-1-in

a. Các chất khí: etan, etilen, axetilen b. Các chất khí: metan, axetilen, propen

c. Các chất lỏng: 2,2,3-trimetylbutan, hex-1-en, hex-1-in

Bài 10: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một PTHH), ghi rõ điều kiện:

a. Metan Axetilen Etilen Etanol Etilen polietilen(P.E)

b. Canxi cacbua Axetilen vinylaxetilen butađien caosu buna(polibutađien)

c. Axetilen bạc axetilua axetilen anđehit axetic Etanol

Câu 11: Viết đồng phân ankin có CTPT sau và gọi tên

a. C3H4 b. C4H6

c. C5H8 d. C6H10

Câu 12: Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các chất riêng biệt sau:

a. Benzen, toluen, stiren.

b. Benzen, toluen, hex-1-en, hex-1-in

Câu 13: Dùng công thức cấu tạo, viết phương trình hóa học của phản ứng giữa stiren với:

a. H2O (xúc tác H2SO4) b. HBr.

c. H2 (theo tỉ lệ mol 1 : 1, xúc tác Ni).

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.