Bài 31: Luyện tập: Anken và ankadien

Thảo Phương
21 tháng 6 2020 lúc 11:02

a)PTHH:

C2H4 + Br2 C2H4Br2

C2H2 + 2Br2 C2H2Br4

b) \(n_{Br_2}=\frac{56}{160}=0,35\left(mol\right)\)

Gọi x, y lần lượt là số mol của C2H4, C2H2

Ta có hệ : \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=\frac{5,6}{22,4}=0,25\\x+2y=0,35\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,15\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

% về thể tích cũng là % về số mol

\(\Rightarrow\%V_{C_2H_4}=\frac{0,15}{0,25}.100=60\%\)

=> V C2H2 = 100- 60 = 40%

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
17 tháng 5 2020 lúc 17:00

Dẫn anken CnH2n qua KMnO4 thu được sản phẩm hữu cơ là ancol no hai chức CnH2n+2O2

Bảo toàn C:

\(\Leftrightarrow\frac{2,8}{14n}=\frac{6,2}{14n+34}\)

\(\Leftrightarrow n=2\)

Vậy CT thu được là C2H4

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
17 tháng 5 2020 lúc 17:48

a,

Dẫn hỗn hợp qua nước brom dư. Thu được khí etan tinh khiết đi ra.

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

b,

Dẫn hỗn hợp qua AgNO3/NH3 để loại bỏ axetilen.

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag2C2 + 2NH4NO3

Hỗn hợp khí còn lại sục qua nước brom dư, propen được giữ lại.

C3H6 + Br2 → C3H6Br2

Cho Zn dư vào dung dịch sau phản ứng, thu được propen.

C3H6Br2 + Zn → ZnBr2 + C3H6

c, Xem lại đề

d,

Dẫn các khí qua AgNO3/NH3. Axetilen có kết tủa vàng.

2AgNO3 + 2NH3 + C2H2 → Ag2C2 + 2NH4NO3

Dẫn các khí còn lại qua nước brom. Etilen làm mất màu brom, metan thì không.

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

e,

Dẫn các khí qua AgNO3/NH3 dư. But-1-in có kết tủa vàng.

CH ≡ C − C2H5 + AgNO3 + NH3 → AgC ≡ C − C2H5 + NH4NO3

Dẫn hai khí còn lại qua nước brom. But-2-in làm mất màu brom, butan thì không.

C4H6 + 2Br2 → C4H6Br2

b,

Dẫn các khí qua nước vôi trong dư. CO2 làm đục nước vôi.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Dẫn các khí còn lại qua AgNO3/NH3 dư. Propin có kết tủa vàng.

HC ≡ C − CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC ≡ C − CH3 + NH4NO3

Dẫn 2 khí còn lại qua nước brom. Etilen làm mất màu brom, metan thì không.

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
14 tháng 5 2020 lúc 19:41

Câu 1:

Khí thoát ra là C3H8

\(PTHH:C_2H_4+Br_2\rightarrow C_2H_4Br_2\)

Ta có:

\(V_{C2H4}=2,24\left(l\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%_{C3H8}=\frac{2,24}{5,6}.100\%=40\%\\\%V_{C2H4}=100\%-40\%=60\%\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
7 tháng 5 2020 lúc 19:01

Gọi a,b lần lượt là số mol etilen và axetilen.

\(\Rightarrow a+b=0,3\)

\(C_2H_4+Br_2\rightarrow C_2H_4Br_2\)

\(C_2H_2+2Br_2\rightarrow C_2H_2Br_4\)

Khi phản ứng với Br2 \(\Rightarrow a+2b=0,04\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,2\\b=0,1\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%V_{etilen}=66,67\%\\\%V_{axetilen}=33,33\%\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
6 tháng 5 2020 lúc 14:37

Câu 1

\n\n

\"Hỏi

\n\n

Câu 2:

\n\n

\\(C=C-C-C:but-1-en\\)

\n\n

\\(C-C=C-C:but-2-en\\)

\n\n

\n\n \n\nC=C-C C 2 metyl pro 1-en

\n
Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
5 tháng 5 2020 lúc 19:31

Khí thoát ra là etilen

\(n_{Ag2C2}=\frac{24}{240}=0,1\left(mol\right)=n_{C2H2}\) ( Bảo toàn C)

\(V_{C2H2}=0,1.22,4=2,24\left(l\right)\)

\(V=V_{C2H4}=3,36-2,24=1,12\left(l\right)\)

\(\Rightarrow\%V_{C2H2}=\frac{2,24.100}{3,36}=66,67\%\)

\(\Rightarrow\%V_{C2H4}=100\%-66,67\%=33,33\%\)

Bình luận (0)
Karik-Linh
4 tháng 5 2020 lúc 15:46

dùng AgNO3 \NH3 có kêt tủa màu vằng là c2 h2

C2H2+2AgNO3+2NH3->C2Ag2+2NH4NO3

ta nhận bằng cho sục qua Br2

chất làm Br2 mất màu là C2H4

C2H4+Br2->C2H4Br2

chất còn lại là CH4

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
27 tháng 4 2020 lúc 14:23

Bạn chia nhỏ câu hỏi ra !

Câu 12:

a,

- Trích mẫu thử, cho dd KMnO4 vào ống nghiệm chứa các mẫu thử của benzen, toluen, stiren :

+ Ở điều kiện thường, stiren làm mất màu dd KMnO4 :

10KMnO4 + 3C6H5CHCH2 → 4H2O + 3K2CO3 + KOH +10MnO2 + 3C6H5COOK

+ Khi đun nóng 2 ống nghiệm còn lại, chất làm mất màu thuốc tím là toluen :

2KMnO4 + C6H5CH3 → H2O + KOH + 2MnO2 + C6H5COOK

+ Chất không phản ứng với dd KMnO4 là benzen.

b,

- Trích mẫu thử, cho các chất tác dụng với AgNO3/NH3 :

+ Chất phản ứng tạo kết tủa là hex - 1 - in :

C6H10 + AgNO3 + NH3 --> C6H9Ag + NH4NO3

- Cho dd KMnO4 vào ống nghiệm chứa các mẫu thử của benzen, toluen ; và đun nóng :

+ Chất làm mất màu thuốc tím là toluen :

2KMnO4 + C6H5CH3 → H2O + KOH + 2MnO2 + C6H5COOK

+ Chất không phản ứng với dd KMnO4 là benzen.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN