Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Tran Dieu Linh
3 tháng 4 2019 lúc 20:00

#Những chính sách

- Giải quyết vấn đề ruộng đất - đòi hỏi cơ bản của quần chúng nông dân, qua đó động viên họ tham gia cách mạng chống thù trong, giặc ngoài.

- Tháng 6-1793, thông qua Hiến pháp mới, tuyên bố chế độ cộng hòa, ban bố quyền dân chủ rộng rãi và mọi sự bất bình đẳng về đẳng cấp bị xóa bỏ.

- Ngày 23-8-1793, thông qua sắc lệnh “Tổng động viên toàn quốc”.

- Ban hành luật giá tối đa đối với lương thực, thực phẩm để chống nạn đầu cơ tích trữ. Ban hành luật về mức lương tối đa của công nhân,…

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
16 tháng 5 2018 lúc 19:08

Trả lời:

– Ý nghĩa:

+ Cách mạng tư sản Pháp đã lật đổ được chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, xóa bỏ nhiều trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản + Quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu đua cách mạng đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ Gia cô banh

– Tính chất của cách mạng tư sản Pháp:

+ Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII được coi là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất + Tuy nhiên nó vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ quyền lợi cho nhân dân, vẫn không hoàn toàn xóa bỏ được chế độ phong kiến, chỉ có giai cấp tư sản là được hưởng lợi.

Bình luận (0)
Huỳnh lê thảo vy
16 tháng 5 2018 lúc 19:20

-Ý nghĩa:

+Cách mạng tư sản pháp đã lật đổ được chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, xóa bỏ nhiều trở ngại trên con đường phất triển của chủ nghĩa tư bản.

+Quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ Gia cô banh.

--Tính chất:

+cách mạng tư sản pháp cuối thế kỉ XVIII được coi là cuộc cách mạng triệt để nhất

+ tuy nhiênvẫn chưa đáp ứng được đầy đủ quyền lợi cho nhân dân, vẫn không hoàn toàn xóa bỏ chế độ phong kiến, chỉ có giai cấp tư sản là hưởng lợi.

Bình luận (0)
Huỳnh lê thảo vy
16 tháng 5 2018 lúc 10:42

Hoàn cảnh:

5/5/1789 vua Lu-i thế kỉ xvi triệu tập hội nghị ba đẳng cấp để đề xuất việc ban hành thêm thuế mới bị đẳng cấp thứ ba phản đối .

=> Vua và qúy tộc vô cùng bất bình ráo riết chuẩn bị tấn công đẳng cấp thứ 3.

Bình luận (0)
Mysterious Person
31 tháng 5 2018 lúc 10:02

+ lật đổ chế độ chuyên chế

+ giải quyết ruộng đất cho nống dân

+ mở đường cho kinh tế tư bản phát triển

Bình luận (0)
Phạm Hải Quốc
4 tháng 5 2018 lúc 20:03

Vì Cách mạng tư sản Pháp đã: - Đã lật đổ chế độ phong kiến. - Đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền. - Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. - Có ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. - Quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu của cuộc giải phóng.

Bình luận (0)
Nguyễn Thế Bảo
16 tháng 5 2016 lúc 15:29

Nghệ thuật quân sự:

- lôi đánh thần tốc, bất ngờ - hành quân kết hợp với tuyển binh và duyệt binh nhanh chóng - chớp thời cơ(đánh giặc vào dịp tết, khi giặc ko đề phòng)

=> - nghi binh dụ dịch

- chiến thuật thần tốc.

Chúc bạn học tốt!hihi

Bình luận (0)
༺ ๖ۣۜPhạm ✌Tuấn ✌Kiệτ ༻
16 tháng 5 2016 lúc 15:20

nghệ thuật quân sự của Quang Trung là thần tốc, táo bạo !!!

Bình luận (0)
Nguyễn Đạt
16 tháng 5 2016 lúc 15:23

có pải là nghi binh dụ dịch k ak

 

Bình luận (0)
Phạm Linh Phương
5 tháng 3 2018 lúc 20:56
Nước pháp trước cách mạng. 1. Tình hình kinh tế, xã hội a. Kinh tế: - Cuối thế kỉ XVIII, Pháp vẫn là nước nông nghiệp. + Công cụ, kĩ thuật canh tác lạc hậu, năng suất thấp. + Lãnh chúa, giáo hội bóc lột nông dân nặng nề. - Công thương nghiệp phát triển + Máy móc sử dụng ngày càng nhiều (dệt, khai mỏ, luyện kim) + Công nhân đông, sống tập trung + Buôn bán mở rộng với nhiều nước. b.Xã hội: - Xã hội chia thành 3 đẳng cấp. + Tăng lữ: Nắm đặc quyền + Quý tộc: Kinh tế, chính trị, giáo hội. + Đẳng cấp thứ ba: Gồm TS, nông dân, bình dân. Họ làm ra của cải, phải đóng mọi thứ thuế, không được hưởng quyền lợi chính trị. - Mâu thuẫn về quyền lợi kinh tế, địa vị chính trị dẫn đến cuộc khủng hoảng xã hội sâu sắc. Nước Pháp đang ở đêm trước của cuộc CM. 2. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng - Trào lưu Triết học ánh sáng: Vôn-te, Mông-te-xki-ơ, Rut-xô. - Nội dung phê phán những quan điểm lỗi thời, giáo lí lạc hậu, mở đường cho xã hội phát triển, dọn đường cho CM bùng nổ. II. Tiến trình của cách mạng 1. Cách mạng bùng nổ, Nền Quân chủ lập hiến. - 5/5/1789 Hội nghị 3 đẳng cấp - Ngày 14/7/1789 quần chúng phá ngục Ba -xti, mở đầu CM Pháp. - Sau 1789 phái lập hiến thuộc tầng lớp đại TS lên cầm quyền. Những việc làm phái lập hiến: + 8.1789 thông qua tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền. + Ban hành chính sách khuyến khích công thương nghiệp phát triển. +1791 thông qua Hiến pháp + Tịch thu ruộng đất bán giá cao. => QCND nổi dậy chống chính quyền. - Vua Pháp tìm cách chống đối cách mạng: xúi giục phản động trong nước liên kết với PK Áo-Phổi. - Tháng 4/1792 chiến tranh giữa Pháp với liên minh PK Áo-Phổ - Ngày 11/7/1792 quốc hội tuyên bố Tổ quốc lâm nguy, quần chúng đã nhất loạt tự vũ trang bảo vệ đất nước. 2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hoà được thành lập. - Ngày 10/8/1792 quần chúng Pa-ri khởi nghĩa, bắt vua và hoàng hậu, đưa phái Girôngđanh (TS công thương) lên nắm quyền. - Ngày 21/9/ 1792 Quốc hội tuyên bố thành lập nền cộng hoà thứ nhất. - 21/1/1793 xử tử nhà vua. - Đầu năm 1793 nước Pháp đứng trước khó khăn mới: + Trong nước: Bọn phản động nổi dậy, đời sống nhân dân khó khăn. + Bên ngoài: Liên minh phong kiến châu Âu đe doạ cách mạng. - Ngày 31/5/1793 quần chúng Pa ri nổi dậy lật đổ phái Ghi - rông - đanh, giành chính quyền về tay phái Gia - cô - banh (ngày 2/6). 3. Nền chuyên chính Giacôbanh - đỉnh cao của cách mạng: - Những biện pháp của chính quyền Giacôbanh: + Ra sắc lệnh xoá bỏ hoàn toàn nghĩa vụ PK đối với nông dân + Giải quyết ruộng đất cho nông dân, tiền lương cho công nhân. + Thông qua hiến pháp mới, mở rộng tự do dân chủ. + Ban hành sắc lệnh "Tổng động viên toàn quốc". + Xoá nạn đầu cơ tích trữ… => Cách mạng đến đỉnh cao. - Trong lúc cách mạng đang lên mâu thuẫn nội bộ đã làm cho phái Gia-cô-banh suy yếu. Cuộc đảo chính ngày 27/7/1794 đã đưa chính quyền vào tay bọn phản động, cách mạng Pháp thoái trào. 4. Thời kỳ thoái trào. - Sau đảo chính, uỷ ban Đốc chính ra đời, đã thủ tiêu mọi thành quả của cách mạng. + Hiến pháp mới được ban hành bảo vệ lợi ích TS mới. + Xoá bỏ luật giá tối đa + Thủ tiêu các quyền tự do dân chủ. + Khủng bố những người CM. - Cuộc đảo chính (11/1799) lật đổ chế độ Đốc chính, đưa Na-pô-lê-ông lên nắm quyền, xây dựng chế độ độc tài. - Sau nhiều năm chiến tranh, đế chế I của Na-pô-lê-ông bị suy yếu, thất bại (1815). Chế độ quân chủ ở Pháp được khôi phục. III. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII. - Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản điển hình: + Lật đổ chế độ phong kiến cùng với những tàn dư của nó. + Giải quyết được vấn đề dân chủ (ruộng đất cho nông dân, quyền lợi của công nhân). + Hình thành thị trường dân tộc thống nhất mở đường cho lực lượng TBCN ở Pháp phát triển. - Mở ra thời thắng lợi và củng cố quyền thống trị của giai cấp tư sản trên phạm vi thế giới.
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN