Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

👿 Mun xau_gai 👿
15 tháng 6 lúc 22:08

A nha

Bình luận (0)
Thanh Lam
15 tháng 6 lúc 22:09

Theo hiến pháp năm 1787, thể chế chính trị của Hợp chúng quốc Mĩ là gì ?

A. Quân chủ chuyên chế B. Quân chủ lập hiến C. Cộng hòa Đại nghị D. Cộng hòa liên bang

 

Bình luận (0)

Cách mạng tư sản Pháp được đánh giá là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất thời cận đại vì nó đã thực hiện triệt để những nhiệm vụ của một của cách mạng tư sản:

- Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, thống nhất thị trường dân tộc, thiết lập nền cộng hòa

- Đánh thắng cuộc can thiệp của liên minh phong kiến châu Âu vào nước Pháp, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng

- Thông qua Tuyên ngôn nhân quyền, dân quyền, hiến pháp 1791 và 1793 xác định những quyền và lợi ích cơ bản của con người

- Tấn công vào thành trì cuối cùng của chế độ phong kiến là kinh tế, giải quyết vấn đề ruộng đất theo hướng dân chủ để mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh ở Pháp giai đoạn sau.

Bình luận (0)
Đinh Hoàng Hùng
14 tháng 5 lúc 21:08

Tuyên ngôn độc lập Mỹ đã khẳng định: mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, không thể tước bỏ. Trong số những quyền đấy có quyền được sống,quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (1789) cũng khẳng định:" mọi người sinh ra đều có quyền được sống tự do và bình đẳng; mọi sự phân biệt xã hội chỉ có thể đặt lên trên cơ sở lợi ích chung.

Bình luận (0)
Jasielinze
1 tháng 5 lúc 10:42

undefined

Bình luận (1)
Đậu Hũ Kho
21 tháng 4 lúc 19:01
- Tính chất:

   + Được coi là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất .

   + Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ quyền lợi cho nhân dân, vẫn không hoàn toàn xóa bỏ được chế độ phong kiến, chỉ có giai cấp tư sản được hưởng lợi.

ý nghĩa 

Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản điển hình:
+ Lật đổ chế độ phong kiến cùng với những tàn dư của nó.
+ Giải quyết được vấn đề dân chủ (ruộng đất cho nông dân, quyền lợi của công nhân).
+ Hình thành thị trường dân tộc thống nhất mở đường cho lực lượng TBCN ở Pháp phát triển.
- Mở ra thời thắng lợi và củng cố quyền thống trị của giai cấp tư sản trên phạm vi thế giới.

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
21 tháng 4 lúc 19:14

* Cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng triệt để nhất vì:

- Cách mạng Pháp đã xoá bỏ tình trạng cát cứ, hình thành thị trường dân tộc thống nhất.

- Nó lật đổ chế độ phong kiến, người nông dân được giải phóng.

- Dưới thời chuyên chính Gia-cô-banh đã giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

- Kinh tế tư bản chủ nghĩa Pháp phát triển nhanh chóng sau cách mạng.

Bình luận (0)
Đậu Hũ Kho
21 tháng 4 lúc 19:15

Triệt để vì :

-   Lật đổ những quan hệ lỗi thời của chế độ pk đập tan quan hệ ruộng đất phong kiến, giải phóng nông dân khỏi những áp bức phong kiến , mở đường cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ

-CMTS Pháp cũng đã lật đổ nền quân chủ chuyên chế phong kiến thối nát, Những tư tưởng dân chủ của CM Pháp ảnh hưởng đến các nước châu Âu và làm cho chế độ phong kiến ở các nước này bị lung lay.

-  Hoàn thành đầy đủ  những nhiệm vụ dân tộc, dân chủ của một cuộc cách mạng tư sản, lần lượt đánh bại các âm mưu can thiệp vũ trang của liên minh các nước đế quốc, bảo vệ đất nước, cho ra đời bản tuyên ngôn bất hủ về quyền con người, đáp ứng  quyền dân chủ cho dân.

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN