Bài 30: Lưu huỳnh

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 26 tháng 3 2020 lúc 7:58

Gọi a, b , c lần lượt là số mol của FeS2, Cu2S, Ag2S

\(PTHH:4FeS_2+11O_2\rightarrow2Fe_{ }2O_3+8SO_2\)

___________a________________0,5a_______2a

\(CuS_2+2O_2\rightarrow2CuO+SO_2\)

b ______________2b______ b

\(Ag_2S+O_2\rightarrow2Ag+SO_2\)

c ____________________c

\(2SO_2+O_2\rightarrow2SO_3\)

(2a+b+c)_________(2a+b+c)

\(SO_3+H_2O\rightarrow H_2SO_4\)____ddG là ddH2SO4

(2a+b+c)_______ (2a+b+c)

\(CuO+H_2SO_4\rightarrow CuSO_4+H_2O\)

2b ______2b______________2b

\(Fe_2O_3+3H_2SO_4\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3+3H_2O\)

0,5a ______1,5a __________ 0,5a _______________

Vì phản ứng xảy ra vừa đủ nên \(2b+1,5a=2a+b+c\) hay \(0,5a-b+c=0\left(1\right)\)

\(Ba\left(OH\right)_2+CuSO_4\rightarrow BaSO_4\downarrow+Cu\left(OH\right)_2\downarrow\)

__________2b __________2b________2b

\(3Ba\left(OH\right)_2+Fe_2\left(SO_4\right)_3\rightarrow3BaSO_4\downarrow+2Fe\left(OH\right)_3\downarrow\)

_______________0,5a _______1,5a ____________ a

\(m_{\downarrow}=233.2b+98.2b+232.1,5a+107a=562,2a+455b=166,55\left(2\right)\)

\(m_E=120a+160b+248c=60,8\left(3\right)\)

\(\left(1\right)+\left(2\right)+\left(3\right)\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,174\\b=0,15\\c=0,064\end{matrix}\right.\)

\(m_{FeS2}=0,174.120=20,9\left(g\right)\)

\(m_{CuS2}=0,15.160=24\left(g\right)\)

\(m_{AgS2}=248.0,064=15,9\left(g\right)\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 18 tháng 3 2020 lúc 19:14

\(Fe+S\rightarrow FeS\)

\(2Al+3S\rightarrow Al_2S_3\)

\(n_S=\frac{12,8}{32}=0,4\left(mol\right)\)

Gọi a là số mol Fe b là số mol Al

\(\left\{{}\begin{matrix}56a+27b=11\\a+1,5b=0,4\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,1\\b=0,2\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\%n_{Fe}=\frac{0,1}{0,3}.100\%=33,33\%\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 7 tháng 3 2020 lúc 20:35

\(n_{Fe}=\frac{5,6}{56}=0,1\left(mol\right)\)

\(n_S=\frac{6,4}{32}=0,2\left(mol\right)\)

\(PTHH:Fe+S\rightarrow FeS\)

Trước____ 0,1__0,2_________

Phứng__0,1___0,1__________

Sau _____0 ___0,1____ 0,1___

\(\Rightarrow m_{FeS}=0,1.88=8,8\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 7 tháng 3 2020 lúc 20:35

Fe+S--->FeS

n S=6,4/32=0,2(mol)

n Fe=5,6/56=0,1(mol)

-->S dư

n FeS=n Fe=0,1(mol)

m FeS=0,1.88=8,8(g)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 7 tháng 3 2020 lúc 20:28

\(n_{S_{ban.dau}}=0,15625\)

\(n_{O2_{ban.dau}}=\frac{6,4}{32}=0,2\left(mol\right)\)

\(S+O_2\rightarrow SO_2\)

\(\Rightarrow m=m_{SO2}=0,15625.64=10\left(g\right)\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 7 tháng 3 2020 lúc 20:37

\(n_S=\frac{5}{32}=0,16\left(mol\right)\)

\(n_{O2}=\frac{6,4}{32}=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_S< n_{O2}\Rightarrow\) O2 dư

\(PTHH:S+O_2\rightarrow SO_2\)

_______0,16______0,16___

\(\Rightarrow m=0,16.64=10,24\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 7 tháng 3 2020 lúc 20:13

Zn+S--->ZnS

n S=6,4/32=0,2(mol)

n Zn=2,6/65=0,04(mol)

-->S dư

n S=n Zn=0,04(mol)

n S dư=0,2-0,04=0,16(mol)

m S dư=0,16.32=5,12(g)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 7 tháng 3 2020 lúc 20:13

\(Zn+S\underrightarrow{^{to}}ZnS\)

\(n_S=\frac{6,4}{32}=0,2\left(mol\right);n_{Zn}=\frac{2,6}{65}=0,04\left(mol\right)\)

Vì nS > nZn \(\Rightarrow\) S dư

\(\Rightarrow n_{S_{pu}}=n_{Zn}=0,04\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{S_{du}}=0,2-0,04=0,16\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{S_{du}}=0,16.32=5,12\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 7 tháng 3 2020 lúc 14:30

CTDC: R4S3

S chiếm 64%

-->\(\frac{32.3}{4R+32.3}.100\%=64\%\)

\(\Leftrightarrow\frac{96}{2R+96}=0,64\)

\(\Leftrightarrow96=2,56R+61,44\)

\(\Leftrightarrow2,56R=36,56\)

\(\Rightarrow R=14\left(N\right)\)

Vậy R là Nito

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 7 tháng 3 2020 lúc 14:32

S+O2--->SO2

SO2+H2O---->H2SO3

n S=8/32=0,25(mol)

n SO2=n S=0,25(mol)

Theo pthh2

n H2SO3=n SO2=0,25(mol)

m H2SO3=0,25.82=20,5(g)

m dd =20,5+61,5=82(g)

C% H2SO3=20,5/82.100%=25

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 4 tháng 3 2020 lúc 14:31

\(FeS+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2S\)

\(n_{FeS}=0,24\left(mol\right)=n_{H2S}\)

\(n_{KOH}=n_{OH^-}=0,36\left(mol\right)\)

\(\frac{n_{OH^-}}{n_{H2S}}=\frac{0,36}{0,24}=1,5\Rightarrow\) Tạo 2 muối

\(2KOH+H_2S\rightarrow K_2S+2H_2O\)

\(KOH+H_2S\rightarrow KHS+H_2O\)

Gọi a là mol K2S, b là mol KHS

\(\left\{{}\begin{matrix}2a+b=0,36\\a+b=0,24\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,12\\b=0,12\end{matrix}\right.\)

m muối= mK2S+ mKHS= 21,84g

Chọn A

Bình luận (0)
Ngô Kim Tuyền
Ngô Kim Tuyền 27 tháng 5 2020 lúc 12:19

Chất rắn không tan là S dư --> B chứa FeS, Al2S3 và S dư, Fe và Al phản ứng hết.

Tóm tắt quá trình

Bài 30: Lưu huỳnh

Bảo toàn nguyên tố ta có:

m S ban đầu = m S2- + m S dư = nH2S.32 + 3,2 = 0,4.32 +3,2 = 16

Do đó: \(\Sigma\)m KL: 56x + 27y + 16 = 27 (1)

Bảo toàn mol:

nFeS = nFe = x

nAl = 2nAl2S3 \(\Rightarrow\)nAl2S3 = \(\frac{y}{2}\)

Áp dụng Định luật BTKL:

mA = m B \(\Leftrightarrow\) 88x + 150.\(\frac{y}{2}\)+ 3,2 = 27 (2)

Giải hệ (1), (2) ta được: x = 0,1 và y = 0,2 (mol)

\(\Rightarrow m_{Fe}=56.0,1=5,6g\Rightarrow\%m_{Fe}=\frac{5,6}{27}.100=20,7\%\)

\(m_{Al}=27.0,2=5,4g\Rightarrow\%m_{Al}=\frac{5,4}{27}.100=20\%\)

%\(m_S=100-20,7-20=59,3\%\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN