Bài 30: Lưu huỳnh

B.Thị Anh Thơ
21 tháng 4 2020 lúc 7:55

Câu 1:

Ta có phản ứng (quy về nguyên tử O)

\(CH_4+4O\rightarrow CO_2+2H_2O\)

\(\Rightarrow V_O=4V_{CH4}=40\left(l\right)\)

Gọi thể tích của O2; O3 lần lượt là x, y.

Suy ra x + y = 16.

Bảo toàn O: 2x + 3y = 40

Giải được x = y = 8 lít

\(\Rightarrow\%V_{O2}=\%V_{O3}=50\%\)

Câu 3:

Gọi số mol CH4; C2H4 lần lượt là x, y.

\(\Rightarrow x+y=\frac{17,92}{22,4}=0,8\left(mol\right)\)

\(CH_4+2O_2\rightarrow CO_2+2H_2O\)

\(C_2H_4+3O_2\rightarrow2CO_2+2H_2O\)

\(n_{CO2}=n_{CH4}+2n_{C2H4}=x+2y=\frac{48,4}{44}=1,1\left(mol\right)\)

Giải được x = 0,5; y = 0,3.

Vì % số mol = % thể tích

\(\%V_{CH4}=\frac{0,5}{0,8}.100\%=62,5\%\Rightarrow\%V_{C2H4}=37,5\%\)

Ta có:

\(n_{CO2}=2n_{CH4}+3n_{C2H4}=0,5.2+0,3.3=1,9\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{O2}=1,9.22,4=42,56\left(l\right)\)

Câu 5:

\(n_{O2}=\frac{15,68}{22,4}=0,7\left(mol\right)\)

Gọi số mol KClO3,KMnO4 lần lượt là a;b

\(2KClO_3\rightarrow2KCl+3O_2\)

\(2KMnO_4\rightarrow K_2MnO_4+MnO_2+O_2\)

Ta có hệ pt:

\(\left\{{}\begin{matrix}122,5a+158b=80,6\\1,5a+0,5b=0,7\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,4\left(mol\right)\\b=0,2\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{KClO3}=0,4.122,5=49\left(g\right)\\m_{KMnO4}=80,6-49=31,6\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
21 tháng 4 2020 lúc 8:55

Câu 1:

H2: 2H2+O2→2H2O

C: C+O2→CO2/2C+O2->2CO

S: S+O2→SO2

CO: 2CO+O2→2CO2

Fe: 3Fe+2O2→Fe3O4

Na: 4Na+O2→2Na2O

SO2: 2SO2+O2→2SO3(xt V2O5)

CH4: CH4+2O2→CO2↑+2H2O

Câu 4:

-PTHH

Tính oxh:

Fe+S→FeS

2Na+S→Na2S

2Al+3S→Al2S3

H2+S→H2S

Tính Khử

S+O2→SO2

S+3F2→SF6

S+2H2SO4→3SO­2+2H2O

2S+HNO3→H2SO4+2NO

Câu 5:

dhỗn hợp/H2=18

=>M=18x2=36(M bạn viết có cái gạch trên đầu)

Gọi nO3 là a(mol),nO3 là b(mol)(a,b>0)

=>Ta có (48a+32b)/(a+b)=36

=>48a+32b=36a+36b

=>12a=4b

=>b=3a

Ta có tỉ lệ V chính là tỉ lệ n

=>%VO3=%nO3=a.100/(b+a)=a.100%/4a=25%

%VO2=%nO2=b.100%/(b+a)=3a.100%/4a=75%

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
18 tháng 4 2020 lúc 21:45

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
18 tháng 4 2020 lúc 16:18

Gọi nFe và nMg lần lượt là a và b

\(n_{H2S}=\frac{1,344}{22,4}=0,06\left(mol\right)\)

\(Fe+S\rightarrow FeS\)

a__________a___ mol

\(Mg+S\rightarrow MgS\)

b_________b_____ mol

\(FeS+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2S\)

a_________________________a_mol

\(MgS+H_2SO_4\rightarrow MgSO_4+H_2S\)

b________________________b____ mol

\(\left\{{}\begin{matrix}56a+24b=2,4\\a+b=0,06\end{matrix}\right.\Rightarrow a=b=0,03\left(mol\right)\)

\(m_{Fe}=0,03.56=1,68\left(g\right)\)

\(m_{Mg}=0,03.24=0,72\left(g\right)\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
14 tháng 4 2020 lúc 22:41

a, Ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}n_{Al}=0,2\left(mol\right)\\n_S=0,15\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(2Al+3S\rightarrow Al_2S_3\)

Giả sử H = 100%

Dư 0,1 mol Al . Tạo 0,05 mol Al2S3

\(\Rightarrow m_{Al2S3}=7,5\left(g\right)\)

\(\Rightarrow H=\frac{6.100}{7,5}=80\%\)

b, \(H=80\%\Rightarrow\) Sau phản ứng \(0,15.80\%=0,12\left(mol\right)\)

\(n_{Al\left(pư\right)}=0,08\left(mol\right)\)

\(n_{Al2S3}=0,04\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow X\) gồm \(\left\{{}\begin{matrix}0,12\left(mol\right)Al\\0,03\left(mol\right)S\\0,04\left(mol\right)Al_2S_3\end{matrix}\right.\)

\(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\)

0,12__________________0,18

\(Al_2S_3+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2S\)

0,04______________________0,12

\(\Rightarrow V_{khi}=22,4.\left(0,18+0,12\right)=6,72\left(l\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
14 tháng 4 2020 lúc 21:02

Cu+S-to->CuS

áp đụng định luận bảo toàn khối lượng

áp đụng định luận bảo toàn khối lượng

mCuS=8+12,8=20,8g

b>hiệu suất 75%

=>mCuS=20,8.75\100=15,6g

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
14 tháng 4 2020 lúc 21:33

Khác D:

a, \(Fe+S\rightarrow FeS\)

\(Zn+S\rightarrow ZnS\)

Gọi \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Fe}:a\left(mol\right)\\n_{Zn}:b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Giải hệ PT:

\(\left\{{}\begin{matrix}56a+65b=14,9\\88a+97b=22,9\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,15\\b=0,1\end{matrix}\right.\)

\(\%m_{Fe}=\frac{0,15.56}{14,9}.100\%=56,38\%\)

\(\%m_{Zn}=100-56,38\%=43,62\%\)

b,\(FeS+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2S\)

\(ZnS+H_2SO_4\rightarrow ZnSO_4+H_2O\)

\(n_{H2SO4}=n_{H2S}=0,15+0,1=0,25\left(mol\right)\)

\(V_{H2S}=0,25.22,4=5,6\left(l\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
4 tháng 4 2020 lúc 21:27
2.trước hết ta tính n KOH, ra được là 0.1 * 0.8= 0.08 (mol) PT trung hòa : 2KOH + H2SO4 ----> K2SO4 + 2H2O ---> n H2SO4 = 0.04 (mol) = 1/2 n KOH ---> m H2SO4 = 98 x 0.04 = 3.92 (g) PT hòa oleum vào nước : H2SO4.nSO3 + nH2O ----> (n+1)H2SO4 áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có mH2O = 3.92 - 3.38 = 0.54 (g) -----> n H2O = 0.03 (mol) lập tỉ số: nH2SO4/nH2O = (n+1)/n = 0.04/0.03= 4/3 ----> n = 3 vậy CT của oleum là H2SO4.3SO3 hay là H2S4O13
Bình luận (0)
Nguyễn Minh Anh
4 tháng 4 2020 lúc 21:48

1. Gọi CT oleum là \(H_2SO_4.nSO_3\)

\(H_2SO_4.nSO_3+nH_2O\rightarrow\left(n+1\right)H_2SO_4\)

0,015______________________0,015(n+1)

\(2NaOH+H_2SO_4\rightarrow Na_2SO_4+H_2O\)

0,015(n+1)_0,0075(n+1)

\(\Rightarrow n_{NaOH}=0,015\left(n+1\right)=0,01\\ \Rightarrow n=-\frac{2}{3}\)

--------> Sai đề.

2. a) Gọi CT oleum là \(H_2SO_4.nSO_3\)

\(H_2SO_4.nSO_3+nH_2O\rightarrow\left(n+1\right)H_2SO_4\)

\(2NaOH+H_2SO_4\rightarrow Na_2SO_4+H_2O\)

0,08_______0,04

\(\Rightarrow n_A=\frac{n_{H_2SO_4}}{n+1}=\frac{0,04}{n+1}\\\Rightarrow M_A=98+80n=\frac{3,38}{\frac{0,04}{n+1}}\\ \Rightarrow n=3\\ \Rightarrow Oleum:H_2SO_4.3SO_3\)

b) Đặt \(n_A=x\left(mol\right)\Rightarrow m_A=338x\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{dd\text{ }H_2SO_4}=200+338x\left(g\right)\)

\(H_2SO_4.3SO_3+3H_2O\rightarrow4H_2SO_4\)

x________________________4x

\(\Rightarrow m_{H_2SO_4}=98\cdot4x=0,1\left(200+338x\right)\\ \Rightarrow x=0,056\Rightarrow m_A=18,86\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
1 tháng 4 2020 lúc 21:39

Đs: 1,94g ZnS và 5,76g S dư

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Thiếu tướng -
1 tháng 4 2020 lúc 23:48

\(Zn+S-->ZnS\)

\(n_{Zn}=\frac{1,3}{65}=0,02\left(mol\right)\)

\(n_S=\frac{6,4}{32}=0,2\left(mol\right)\)

\(n_{Zn}< n_S=>Sdư\)

Thành phần tính là S dư và ZnS

\(n_S=n_{Zn}=0,02\left(mol\right)\)

\(n_Sdư=0,2-0,02=0,18\left(mol\right)\)

\(m_S=0,18.32=5,76\left(g\right)\)

\(n_{ZnS}=n_{Zn}=0,02\left(mol\right)\)

\(m_{ZnS}=0,02.97=1,94\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
31 tháng 3 2020 lúc 21:18

nSO2 = 6,72 : 22,4 = 0,3 (mol)

nKOH= 0,5 x 1 = 0,5 (mol)

(1) KOH + SO2 →→ KHSO3

Trước 0,5 0,3

PƯ 0,3 0,3 0,3

Sau 0,2 0 0,3

(2) KOH + KHSO3 →→ K2SO3 + H2O

Trc 0,2 0,3

PƯ 0,2 0,2 0,2

Sau 0 0,1 0,2

Qua 2 pthh trên ta thấy dd sau phản ứng có 0,1 mol KHSO3 và 0,2 mol K2SO3

Ta có : Vdd (sau) = Vdd(ban đầu) = 0,5 (l)

CM (KHSO3) = 0,1 : 0,5 = 0,2 (M)

CM (K2SO3) = 0,2 : 0,5 = 0,4 (M)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN