Bài 30: Lưu huỳnh

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
20 tháng 6 2020 lúc 20:34

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

0,12-----------------------------------------------0,3

nKMnO4=18,96\158=0,12 mol

2Fe+3Cl2-to>2FeCl3

0,2-----0,3

=>mFe=0,2.56=11,2g

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
20 tháng 6 2020 lúc 20:24

Fe+S⇒M:Fe,S,FeS→+HCl

Fe2+X:H2S,H2;

G:S→+O2,H2O,SO2

Có 3 chất thay đổi số oxi hóa là Fe, S và Oxi Bảo toàn e: 4nO2 = 2nFe + 4nSO­2 = 2. 0,1 + 4. 0,75= 0,5 mol

=> nO2 = 0,125 mol => V=2,8lít

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
17 tháng 5 2020 lúc 16:40

Ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}n_{Fe}=\frac{5,6}{56}=0,1\left(mol\right)\\n_S=\frac{1,6}{32}=0,05\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(PTHH:Fe+S\rightarrow FeS\)

Tỉ lệ : \(\frac{0,1}{1}>\frac{0,05}{1}\)

\(n_{FeS}=n_S=0,05\left(mol\right)\Rightarrow m_{FeS}=0,05.88=4,4\left(g\right)\)

\(n_{Fe\left(spu\right)}=0,05\left(mol\right)\)

PTHH:

\(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

0,05____________0,05_______

\(FeS+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2S\)

0,05____________0,05________

\(\Rightarrow\%V_{H2}=\%V_{H2S}=50\%\)

\(M_{hh}=18\Rightarrow d_{hh/O2}=\frac{18}{32}=0,5625\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
17 tháng 5 2020 lúc 10:38

nNa = 4,6 / 23 = 0,2 (mol)

nS = 4,,6 / 32 = 0,14 (mol)

2Na + S -> Na2S

0,2 -------> 0,1

Na2S + 2HCl -> 2NaCl + H2S

0,1 -------------------------> 0,1

=> VH2S = 0,1 . 22,4 = 2,24 (l)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
11 tháng 5 2020 lúc 21:18
https://i.imgur.com/jNjkois.png
Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
11 tháng 5 2020 lúc 18:54

a, \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Fe}=\frac{5,6}{56}=0,1\left(mol\right)\\n_S=\frac{1,6}{32}=0,05\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(Fe+S\rightarrow FeS\)

Nên Fe dư 0,05 mol

\(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

0,05__________0,05___________

\(FeS+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2S\)

0,05______________0,05_______

\(\Rightarrow\%V_{H2}=\%n_{H2}=\frac{0,05}{0,1}.100\%=50\%\)

\(\Rightarrow\%V_{H2S}=5n_{H2S}=50\%\)

b, \(n_{NaOH}=0,0125\left(mol\right)\)

\(NaOH+HCl\rightarrow NaCl+H_2O\)

0,0125___ 0,0125______________

\(n_{HCl}=0,1+0,1+0,125=0,2125\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow CM_{HCl}=\frac{0,2125}{0,5}=0,425M\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN