Bài 30: Lưu huỳnh

Quang Nhân
24 tháng 3 lúc 10:46

\(BTKL:\)

\(m_{Fe}+m_S=m_{cr}=5.6+6.4=12\left(g\right)\)

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
23 tháng 3 lúc 21:42

PTHH: \(Fe+S\underrightarrow{t^o}FeS\)

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_S=\dfrac{9,6}{32}=0,3\left(mol\right)\\n_{Fe}=\dfrac{22,4}{56}=0,4\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\) Sắt còn dư, Lưu huỳnh p/ứ hết

\(\Rightarrow\) Chất rắn Y gồm FeS và Sắt dư

Bình luận (0)
Uyên trần
23 tháng 3 lúc 21:47

câu 8: B

Câu 10: C

Bình luận (1)
Khánh Đan
23 tháng 3 lúc 21:17

Giả sử: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Fe}=x\left(mol\right)\\n_{Cu}=y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

⇒ 56x + 64y = 17,6 (1)

Ta có: \(n_S=\dfrac{9,6}{32}=0,3\left(mol\right)\)

Các quá trình:

\(Fe^0\rightarrow Fe^{+2}+2e\)

x____________2x (mol)

\(Cu^0\rightarrow Cu^{+2}+2e\)

y____________2y (mol)

\(S^0+2e\rightarrow S^{-2}\)

0,3__0,6 (mol)

Theo ĐLBT e, có: 2x + 2y = 0,6 (2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\left(mol\right)\\y=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Fe}=\dfrac{0,2.56}{17,6}.100\%\approx63,6\%\\\%m_{Cu}\approx36,4\%\end{matrix}\right.\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Khánh Đan
15 tháng 3 lúc 20:44

Giả sử: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Mg}=x\left(mol\right)\\n_{Al}=y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

⇒ 24x + 27y = 7,8 (1)

Ta có: \(n_{H_2}=\dfrac{8,96}{22,4}=0,4\left(mol\right)\)

BT e, có: 2x + 3y = 0,8 (2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\left(mol\right)\\y=0,2\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Mg}=0,1.24=2,4\left(g\right)\\m_{Al}=0,2.27=5,4\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Mg}=\dfrac{2,4}{7,8}.100\%\approx30,77\%\\\%m_{Al}\approx69,23\%\end{matrix}\right.\)

b, BTNT Mg và Al, có:

nMgCl2 = nMg = 0,1 (mol)

 nAlCl3 = nAl = 0,2 (mol)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{MgCl_2}=\dfrac{0,1.95}{0,1.95+0,2.133,5}.100\%\approx26,24\%\\\%m_{AlCl_3}\approx73,76\%\end{matrix}\right.\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
T. Hiền
15 tháng 3 lúc 20:40

trả lời nhanh cho em ạ

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
8 tháng 3 lúc 22:06

Theo đề bài, sắt còn dư sau khi phản ứng với lưu huỳnh

PTHH:  \(Fe+S\underrightarrow{t^o}FeS\)  (1)

           \(FeS+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2S\uparrow\)  (2)

           \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\uparrow\)  (3)

Ta có: \(n_{hhkhí}=\dfrac{2,688}{22,4}=0,12\left(mol\right)=n_{Fe\left(3\right)}+n_{FeS}=\Sigma n_{Fe}\)

\(\Rightarrow m_{Fe}=0,12\cdot56=6,72\left(g\right)\) 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN