Bài 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song

Hồng Quang
15 tháng 2 lúc 23:23

bài này ez mà :D ( Tự vẽ hình ) Vì EF // AB nên ta có thể viết như sau: 

\(\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{EG}=\overrightarrow{EF}.\overrightarrow{EG}=\overrightarrow{EF}\left(\overrightarrow{EF}+\overrightarrow{FG}\right)=EF^2+\overrightarrow{EF}.\overrightarrow{FG}=a^2\)

( Vì: \(\overrightarrow{EF}.\overrightarrow{FG}=\left|\overrightarrow{EF}\right|.\left|\overrightarrow{FG}\right|.\cos\left(\overrightarrow{EF},\overrightarrow{FG}\right)=0\)) ( \(\cos\left(\overrightarrow{EF},\overrightarrow{FG}\right)=90^0=0\)

 

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
7 tháng 1 lúc 16:12

Trong mp (SAD), qua M kẻ đường thẳng song song AD cắt SA tại P

Trong mp (ABCD), qua N kẻ đường thẳng song song AD cắt AB tại Q

\(\Rightarrow PQ\in\left(\alpha\right)\)

Gọi E là giao điểm của AC và NQ

Trong mp (SAC), nối PE cắt SO tại K

\(\Rightarrow K=SO\cap\left(\alpha\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
4 tháng 1 lúc 21:51

MN là đường trung bình tam giác ABD \(\Rightarrow MN||BD\)

Trong mp (SBD), qua P kẻ đường thẳng song song BD lần lượt cắt SB và SD tại E và F

Gọi I là giao điểm AC mà MN

Trong mp (SAC), nối IP kéo dài cắt SC tại Q

Ngũ giác MNFQE là thiết diện của (MNP) và chóp

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
30 tháng 12 2020 lúc 20:09

Do AB||CD, áp dụng Talet:

\(\dfrac{OB}{OD}=\dfrac{AB}{CD}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow\dfrac{OB}{OD}=\dfrac{1}{2}\)

\(\Rightarrow\dfrac{OB}{OD}=\dfrac{MB}{MS}\Rightarrow OM||SD\)

\(\Rightarrow OM||\left(SCD\right)\)

Trong mp (ABCD), qua O kẻ đường thẳng song song AB cắt AD và BC lần lượt tại E và F

Trong mp (SAB), qua M kẻ đường thẳng song song AB cắt SA tại P

\(\Rightarrow\) Hình thang PMFE là thiết diện của mặt phẳng và chóp

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN