Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện

Hoàng Hải Yến
2 tháng 1 lúc 17:00

\(E=\dfrac{k\left|q\right|}{r^2}\)

\(r=\sqrt{\left(\dfrac{AB}{2}\right)^2+0,04^2}=\sqrt{0,03^2+0,04^2}=0,05\left(m\right)\)

\(\Rightarrow E_1=\dfrac{k\left|q_1\right|}{r^2};E_2=\dfrac{k\left|q_2\right|}{r^2}\)

Gọi alpha là góc hợp bởi phương của cường độ điện trường do điện tích 1 t/d lên M với phương thẳng đứng

\(\Rightarrow\sin\alpha=\dfrac{3}{5}\Rightarrow\alpha=...\)

\(\Rightarrow\left(\widehat{E_1;E_2}\right)=180^0-2\alpha=...\)

\(\Rightarrow E_M=E_1^2+E_2^2+2E_1E_2\cos\left(\widehat{E_1E_2}\right)=...\left(V/m\right)\)

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
24 tháng 12 2020 lúc 9:51

Công của nguồn điện là:

\(A=\xi It=24.0,8.20.60=23040\) (J)

Bình luận (0)
Hoàng Hải Yến
20 tháng 12 2020 lúc 8:34

\(\left|a\right|=\dfrac{\left|F\right|}{m}=\dfrac{\left|1,6.10^{-19}.100\right|}{9,1.10^{-31}}=1,76.10^{13}\left(m/s^2\right)\)

\(v^2-v_0^2=2aS\Rightarrow S=\dfrac{300000^2}{2.1,76.10^{13}}=2,56.10^{-3}\left(m\right)\)

Bình luận (0)
Hoàng Hải Yến
17 tháng 12 2020 lúc 18:17

1.2/

\(F=\dfrac{k\left|q_1q_2\right|}{r^2}=\dfrac{kq^2}{r^2}\Leftrightarrow\dfrac{9.10^9.q^2}{0,04^2}=10^{-5}\Rightarrow q\approx1,33.10^{-9}\left(C\right)\)

\(r'^2=\dfrac{9.10^9.\left(1,33.10^{-9}\right)^2}{2,5.10^{-6}}=...\Rightarrow r=...\left(m\right)\)

2.2/ \(F=\dfrac{k\left|q_1q_2\right|}{r^2}\Leftrightarrow\left|q_1q_2\right|=\dfrac{1,8.1^2}{9.10^9}=...\)

Đẩy nhau=> 2 điện tích cùng dấu \(\Rightarrow q_1q_2=\dfrac{1,8}{9.10^9}\Leftrightarrow q_2=\dfrac{1,8}{9.10^9.q_1}\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}q_1+q_2=3.10^{-5}\\q_2=\dfrac{1,8}{9.10^9.q_1}\end{matrix}\right.\Rightarrow...\)

P/s: Số xấu lắm, với cả tui hiện ko có cầm máy tính nên bạn tự tính nốt nhó :)

Bình luận (0)
Hoàng Hải Yến
11 tháng 12 2020 lúc 18:08

\(E_1=\dfrac{kq_1}{r_1^2}=\dfrac{9.10^9.2.10^{-8}}{0,03^2}=...\left(V/m\right)\)

\(E_2=\dfrac{kq_2}{r_2^2}=\dfrac{9.10^9.2.10^{-8}}{0,06^2}=...\left(V/m\right)\)

\(\Rightarrow\sum E=E_1+E_2=...\left(V/m\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN