Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều

Yehudim
Yehudim 8 tháng 1 lúc 13:44

\(v=v_0+at\Rightarrow a=\dfrac{v-v_0}{t}=...\left(m/s^2\right)\)

\(v^2-v_0^2=2aS\Rightarrow S=\dfrac{v^2-v_0^2}{2a}=...\left(m\right)\) 

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
Nguyễn Ngọc Lộc CTV 30 tháng 12 2020 lúc 21:54

\(D.S=\dfrac{1}{2}a\left(v^2-v_0^2\right)\) 

Bình luận (0)
Yehudim
Yehudim 31 tháng 12 2020 lúc 16:24

Dốc dài 100m? Mà sau 10 mét đến chân dốc? 

Bình luận (0)
Yehudim
Yehudim 31 tháng 12 2020 lúc 16:31

a/ Tính vận tốc nào của ô tô bạn?

b/\(v=v_0+at\Leftrightarrow0=20+20.a\Leftrightarrow a=-1\left(m/s^2\right)\)

 \(v=v_0+at=20-10=10\left(m/s\right)\)

c/ \(S_{20}=v_0.20+\dfrac{1}{2}.a.20^2=20.20-\dfrac{1}{2}.20^2=...\left(m\right)\)

\(S_{18}=20.18-\dfrac{1}{2}.18^2=..\left(m\right)\)

\(\Rightarrow\Delta S=S_{20}-S_{18}=...\left(m\right)\)

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên 30 tháng 12 2020 lúc 13:50

Gia tốc của xe là:

\(a=\dfrac{v-v_0}{t}=1\)(m/s2)

Vận tốc của xe sau khi đi được 10 s là:

\(v=at=10\) (m/s)

Vận tốc của xe khi đi được 100 m là:

\(v=\sqrt{2as}=14,14\) (m/s)

Bình luận (0)
Nguyễn Ngân Hòa
Nguyễn Ngân Hòa 26 tháng 12 2020 lúc 17:30

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN