Bài 29: Bài luyện tập 5

Karik-Linh
13 tháng 4 2020 lúc 22:19

Zn+2HCl->ZnCl2+H2

0,2----------------------0,2

nZn=13\65=0,2 mol

=>VH2=0,2.22,4=4,48 l

Fe3O4+4H2-to->3Fe+4H2O

nFe3O4=23,2\232=0,1 mol

=>nFe3O4 dư

nFe=0,15 mol

=>mFe=0,15.56=8,4g

Bình luận (0)
songohan6
8 tháng 8 2020 lúc 19:43

1.Mình vẽ xấu lắm :'0

2.-Khi điều chế khí hidro, khí vừa thoát ra mà ta đốt ngay sẽ gây nổ vì hỗn hợp khí cháy rất nhanh và tỏa nhiều nhiệt, Nhiệt này làm thể tích hơi nước sau phản ứng tăng lên đột ngột nhiều làn, do đó làm chấn động mạng không khí, gây ra tiếng nổ.

-Hỗn hợp nổ mạnh nhất khi tỉ lệ thể tích của hiđro và oxi = 2:1

-Để khi đốt khí hidro khỏi bị nổ ta đốt cháy dòng khí hiđro ngay ở đầu ống dẫn khí vì khi đó tỉ lệ thể tích của hidro và oxi khác 2:1

3.Đốt cháy 2 khí, dẫn sp vào ddCa(OH)2 dư:

+Nếu khí nào cháy,có kết tủa khi cho vào ddCa(OH)2 là: CH4

+Nếu khí nào cháy, ko có kết tủa khi cho vào ddCa(OH)2 là: H2

\(PT:CH_4+2O_2\rightarrow CO_2+2H_2O\)

\(2H_2+O_2\rightarrow2H_2O\)

Bình luận (0)
Hùng Nguyễn
12 tháng 6 2020 lúc 19:08

Em nhớ thêm lời giải các kiểu nữa đấy nhé :))

\(n_{Fe}=\frac{11,2}{56}=0,2\left(mol\right);n_S=\frac{3,2}{32}=0,1\left(mol\right)\)

\(PTHH:Fe+S\underrightarrow{t^o}FeS\)

(mol)____0,1___0,1___0,1__

Tỉ lệ: \(\frac{0,2}{1}>\frac{0,1}{1}\rightarrow Fe\)\(0,2-0,1=0,1\left(mol\right)\)

Chất rắn sau pứ gồm 0,1(mol) Fe và 0,1(mol) FeS

\(PTHH:Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

(mol)_____0,1___0,2________________

\(PTHH:FeS+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2S\)

(mol)_____0,1______0,2________________

\(V_{ddHCl}=\frac{0,2+0,2}{2}=0,2\left(l\right)\)

Bình luận (0)
Karik-Linh
21 tháng 5 2020 lúc 20:40

Câu7 :Cho sơ đồ sau :

e,2 NaHCO3 --to--> Na2CO3+CO2+H2O (phân huỷ)

f, 4Al+3O2 --to-->2 AL2O3 (hoá hợp)

g, 2KNO3 --to-->2 KNO2+O2 (phân huỷ)

h, Zn(OH)2 --to--> ZnO+H2O..(phân huỷ)

A ; chọn hệ số thích hợp viết phương trình hóa học

B; cho biết phản ứng nào thuộc loại phản ứng hóa hợp và phản ứng nào thuộc phản ứng phân hủy

Câu 8: a, tính thể tích oxi cần dùng ở đktc để đốt cháy hoàn toàn 3,6g Cacbon

b, nếu đốt cháy hoàn toàn lượng Cacbon đó trong bình chứa 11,2 lít oxi (đktc) thì khối lượng CO2 tạo thành là bao nhiêu

=>mC=3,6\12=0,3 mol

=>VO2=0,3.22,4=6,72l

b>

nO2=11,2\22,4=0,5 mol

=>mCO2 =0,5.44=22g

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
13 tháng 5 2020 lúc 12:58

Đổi 4480 ml = 4,48l.

\(PTHH:CH_4+2O_2\rightarrow CO_2+H_2O\)

Ta có:

\(n_{CH4}=\frac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{O2}=2n_{CH4}=0,4\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{O2}=0,4.22,4=8,96\left(l\right)\)

\(\Rightarrow V_{kk}=8,96.5=44,8\left(l\right)\)

\(PTHH:2KClO_3\rightarrow2KCl+3O_2\)

\(\Rightarrow n_{KClO3}=\frac{2}{3}n_{O2}=\frac{4}{15}\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{KClO3\left(candung\right)}=\frac{4}{15}.122,5=32,66\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Khánh Linh
13 tháng 5 2020 lúc 15:30
a. PTHH: CH4 + 2O2 \(\rightarrow\) CO2 + 2H2O b. Đổi: 4480ml= 4,48 lnCH4= \(\frac{4,48}{22,44}\)= 0,2 (mol)Theo PTHH ta có: nO2 = 2nCH4 = 0,2 mol => nO2= 2.0,2= 0,4 (mol) => VO2= 0,4. 22,4= 8,96 (l)c. Vkk =\(\frac{VO2}{20}\)= \(\frac{8,96}{20}\)= 44,8 (l)d. PTHH: 2KClO3 \(\rightarrow\) 2KCl + 3O2 Theo PTHH ta có: nKClO3= \(\frac{2}{3}\)nO2 = \(\frac{4}{15\ }\) mol => mKClO3= \(\frac{4}{15\ }\). 122,5= 32,66 (g)
Bình luận (0)
Karik-Linh
12 tháng 5 2020 lúc 21:06

gọi CT của oxit sắt FexOy ( x;y ∈ N+ )
theo đề bài ta có
%O=30%=>56x/16y = 70/30 => x/y= 2/3 =>x=2 vs y=3
CT : Fe2O3

Bình luận (0)
Havee_😘💗
11 tháng 5 2020 lúc 18:08

a. PTHH : 2KMnO4 ----> K2MnO4 +MnO2 +O2

Thể tích oxi cần thu là (20 . 100) + (10% . 20 . 100)= 2200(ml)

vậy khối lượng kali pemangannat phải dùng là 31 gam

Bình luận (0)
Karik-Linh
7 tháng 5 2020 lúc 20:50

S+O2-to->SO2

0,1-------------0,1

nS=3,2\32=0,1 mol

=>mSO2=0,1.64=6,4g

Bình luận (0)
Karik-Linh
4 tháng 5 2020 lúc 21:32

a. PTHH : 2KMnO4 ----> K2MnO4 +MnO2 +O2

Thể tích oxi cần thu là (20 . 100) + (10% . 20 . 100)= 2200(ml)

vậy khối lượng kalipemangannat phải dùng là 31 gam

b. PTHH: 2 KClO3 ------> 2KCl + 3 O2

mKClO3= (2200.2.122,5) : (3.22400) = 8(gam)

Bình luận (0)
Karik-Linh
5 tháng 5 2020 lúc 12:07

a. PTHH : 2KMnO4 -to---> K2MnO4 +MnO2 +O2

Thể tích oxi cần thu là (20 . 100) + (10% . 20 . 100)= 2200(ml)

vậy khối lượng kalipemangannat phải dùng là 31 gam

b. PTHH: 2 KClO3 ------> 2KCl + 3 O2

mKClO3= (2200.2.122,5) : (3.22400) = 8(gam)

Nguyễn Trần Thành Đạt anh giúp em xem ai xoá baid trước ạ

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN