Bài 29: Bài luyện tập 5

Maximilian
7 tháng 4 lúc 7:34

nH2 = 6.72/22.4 = 0.3 (mol) 

Fe2O3 + 3H2 -to-> 2Fe + 3H2O 

0.1_____0.3______0.2 

mFe2O3 = 0.1*160 = 16 (g) 

mFe = 0.2*56 = 11.2 (g) 

Bình luận (0)
Maximilian
6 tháng 4 lúc 20:37

nS = 64 / 32 = 2 (mol)

S + O2 -to-> SO2 

2......2.............2

VO2 = 2*22.4 = 44.8 (l) 

VSO2 = 2 * 22.4 = 44.8 (l) 

Bình luận (0)
D-low_Beatbox
6 tháng 4 lúc 14:36

nO2=6,72/22,4=0,3 mol

PTPƯ: 2KClONhiệt Phân→ 2KCl 3O2

0,3 mol O2 ---> 0,2 mol KClO3

nên mKClO3=122,5.0,2=24,5 g

Bình luận (0)
Maximilian
31 tháng 3 lúc 17:36

\(n_P=\dfrac{9.3}{31}=0.3\left(mol\right)\)

\(4P+5O_2\underrightarrow{^{t^0}}2P_2O_5\)

\(0.3.....0.375.....0.15\)

\(m_{P_2O_5}=0.15\cdot142=21,3\left(g\right)\)

\(2KClO_3\underrightarrow{^{t^0}}2KCl+3O_2\)

\(0.25......................0.375\)

\(m_{KClO_3}=0.25\cdot122.5=30.625\left(g\right)\)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
30 tháng 3 lúc 13:08

Câu 3 : 

\(a) n_{KMnO_4} = \dfrac{47,4}{158} = 0,3(mol)\\ 2KMnO_4 \xrightarrow{t^o} K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2\\ n_{O_2} = \dfrac{1}{2}n_{KMnO_4} = 0,15(mol)\\ V_{O_2} = 0,15.22,4 = 3,36(lít)\\ b)n_{Al} = \dfrac{6,75}{27} = 0,25(mol)\\ 4Al + 3O_2 \xrightarrow{t^o} 2Al_2O_3\\ \dfrac{n_{Al}}{4} = 0,0625 > \dfrac{n_{O_2}}{3} = 0,05 \to Al\ dư\\ \)

\(n_{Al\ pư} = \dfrac{4}{3}n_{Al} = 0,2(mol)\\ \Rightarrow m_{Al\ dư} = 6,75 - 0,2.27 = 1,35(gam)\)

Tên sản phẩm : Nhôm oxit

\(n_{Al_2O_3} = \dfrac{2}{3}n_{O_2} = 0,1(mol)\\ m_{Al_2O_3} = 0,1.102 = 10,2(gam)\)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
30 tháng 3 lúc 13:10

Câu 4 : 

\(n_{Fe} = \dfrac{8,4}{56} = 0,15(mol)\\ m_{oxit\ sắt} = m_{Fe} + m_O \Rightarrow m_O = 11,6 -8,4 = 0,2(mol)\\ \text{Ta có : }\\ \dfrac{n_{Fe}}{n_O} = \dfrac{0,15}{0,2} = \dfrac{3}{4}\)

Vậy oxit cần tìm : Fe3O4

Bình luận (0)
traitimtrongvang
25 tháng 3 lúc 13:34

Bài 1 : 

\(n_{Al} = \dfrac{2,7}{27} = 0,1(mol)\\ 4Al + 3O_2 \xrightarrow{t^o} 2Al_2O_3\\ n_{O_2} = \dfrac{3}{4}n_{Al} = 0,075(mol) \Rightarrow V = 0,075.22,4 = 1,68(lít)\\ n_{Al_2O_3} = \dfrac{1}{2}n_{Al} = 0,05(mol) \Rightarrow m = 0,05.102 = 5,1(gam)\)

Bình luận (1)
traitimtrongvang
25 tháng 3 lúc 13:35

Bài 2 : 

\(n_{KClO_3} = \dfrac{12,25}{122,5} = 0,1(mol)\\ 2KClO_3 \xrightarrow{t^o} 2KCl +3 O_2\\ n_{O_2} = \dfrac{3}{2}n_{KClO_3} = 0,15(mol)\\ m_{O_2} = 0,15.32 = 4,8(gam)\)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
24 tháng 3 lúc 22:37

\(n_{CH_4} = \dfrac{1,6}{16} = 0,1(mol)\\ n_{O_2} = \dfrac{32}{32} = 1(mol)\\ CH_4 + 2O_2 \xrightarrow{t^o} CO_2 + 2H_2O\\ n_{O_2} = 1 > 2n_{CH_4} = 0,2 \to O_2\ dư\\ n_{CO_2} = n_{CH_4} = 0,1(mol)\\ \Rightarrow V_{CO_2} = 0,1.22,4 = 2,24(lít)\)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
21 tháng 3 lúc 19:39

\(1) Fe_2O_3 + 3H_2 \xrightarrow{t^o} 2Fe + 3H_2O\\ Fe_3O_4 + 4H_2 \xrightarrow{t^o} 3Fe + 4H_2O \text{Theo PTHH }\\ n_{H_2O} = n_{H_2} = \dfrac{20,16}{22,4}=0,9(mol)\\ \text{Bảo toàn khối lượng : }\\ a = m_{hh} + m_{H_2} - m_{H_2O} = 65,4 + 0,9.2 - 0,9.18 = 51(gam)\)

Bình luận (3)
traitimtrongvang
21 tháng 3 lúc 19:44

2)

\(n_{Mg} = a ; n_{Al} = b ; n_{Fe} = c\\ \Rightarrow 24a + 27b + 56c = 18,6(1)\\ Mg + 2HCl \to MgCl_2 + H_2\\ 2Al + 6HCl \to 2AlCl_3 + 3H_2\\ Fe + 2HCl \to FeCl_2 + H_2\\ n_{H_2} = a + 1,5b + c = \dfrac{14,56}{22,4}=0,65(2)\\ 2Mg + O_2 \xrightarrow{t^o} 2MgO\\ 4Al + 3O_2 \xrightarrow{t^o} 2Al_2O_3\\ 3Fe + 2O_2 \xrightarrow{t^o} Fe_3O_4\\ n_{O_2} = \dfrac{7,84}{22,4} = 0,35\)

Ta có :

\(\dfrac{a + b + c}{0,5a + 0,75b + \dfrac{2}{3}c} = \dfrac{0,55}{0,35}(3)\\ (1)(2)(3) \Rightarrow a = 0,2 ; b = 0,2 ; c= 0,15\\ \%m_{Mg} = \dfrac{0,2.24}{18,6}.100\% = 25,81\%\\ \%m_{Al} = \dfrac{0,2.27}{18,6}.100\% = 29,03\%\\ \%m_{Fe} = 100\% - 25,81\% -29,03\% = 45,16\%\)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
18 tháng 3 lúc 20:58

Coi oxi chiếm 20% thể tích không khí :

\(a)n_{Fe} = \dfrac{16,8}{56}=0,3(mol)\\ 4Fe + 3O_2 \xrightarrow{t^o}2Fe_2O_3\\ n_{O_2} = \dfrac{3}{4}n_{Fe} = 0,225(mol)\\ V_{O_2} = 0,225.22,4 = 5,04(lít)\; V_{không\ khí} = \dfrac{5,04}{20\%}=25,2(lít)\\ b)n_P = \dfrac{6,2}{31} = 0,2(mol)\\ 4P + 5O_2 \xrightarrow{t^o} 2P_2O_5\\ n_{O_2} = \dfrac{5}{4}n_P = 0,25(mol)\\ V_{O_2} = 0,25.22,4 = 5,6(lít)\\ \)

\(V_{kk} = \dfrac{5,6}{20\%} = 28(lít)\)

Bình luận (0)
Khánh Đan
18 tháng 3 lúc 20:07

PT: \(Fe_2O_3+3H_2\underrightarrow{t^o}2Fe+3H_2O\)

Ta có: \(n_{Fe_2O_3}=\dfrac{32}{160}=0,2\left(mol\right)\)

\(n_{H_2}=\dfrac{16,8}{22,4}=0,75\left(mol\right)\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,2}{1}< \dfrac{0,75}{3}\), ta được H2 dư.

Theo PT: \(n_{Fe\left(LT\right)}=2n_{Fe_2O_3}=0,4\left(mol\right)\)

Mà: H% = 80%

\(\Rightarrow n_{Fe\left(TT\right)}=0,4.80\%=0,32\left(mol\right)\)

PT: \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

Theo PT: \(n_{H_2}=n_{Fe}=0,32\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{H_2}=0,32.22,4=7,168\left(l\right)\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN