Bài 29: Anken

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 10 tháng 5 2020 lúc 10:31

Ta có:

\(n_{CO2}=\frac{4,4}{44}=0,1\left(mol\right)\)

Số C \(=\frac{0,1}{0,02}=5\)

Vậy X là C5H8 hoặc C5H4

b,

Các CTCT:

- C5H8:

\(CH\equiv C-CH_2-CH_2-CH_3\)

\(CH\equiv C-CH\left(CH_3\right)-CH_3\)

- C5H4:

\(CH\equiv C-CH_2-C\equiv CH\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 6 tháng 5 2020 lúc 21:07

Dẫn các khí (1) etilen ; (2) axetilen ; (3) but-1-in ; (4) butan ; (5) but-2-in vào dung dịch AgNO3/NH3 . Số chất tạo kết tủa là :

A. 4

B. 2 ( chất (2), (3) )

C. 1

D. 3

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN