Bài 29: Anken

nguyen dac khoi
nguyen dac khoi 12 tháng 5 2019 lúc 18:33

anken cộng một lần còn ankin cộng hai lần.

Bình luận (0)
Trần Hoàng Anh
Trần Hoàng Anh 15 tháng 3 2018 lúc 13:45

1) nC2H4 = \(\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

C2H4 + 3O2 --to-> 2CO2 + 2H2O

0,2 ---------------> 0,4 ----> 0,4

=> VCO2 = 0,4 . 22,4 = 8,96(l)

mH2O = 0,4 . 18 = 7,2 (g)

Bình luận (0)
Du Crépuscule À L
Du Crépuscule À L'aube 6 tháng 5 2018 lúc 9:18

30 g kết tủa chính là CaCO3 \(\rightarrow\) nCaCO3 = nCO2 = 0,3 (mol)

\(\dfrac{n_{CO2}}{n_{anken}}\) = \(\dfrac{0,3}{0,1}\) = 3 \(\rightarrow\) C3H6

Bình luận (0)
tran quoc hoi
tran quoc hoi 31 tháng 3 2019 lúc 20:37

\(C_xH_{2x}+\frac{3x}{2}O_2\rightarrow xCO_2+xH_2O\)

0,1------------------->0,1x----->0,1x(mol)

\(CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_3+H_2O\)

x-------------------------->x

\(n_{CaCO_3}=\frac{30}{100}=0,3\left(mol\right)\)

\(n_{H_2O}=n_{CO_2}=n_{CaCO_3}=0,3\left(mol\right)\)

\(\rightarrow m_{H_2O}=0,3.18=5,4\left(g\right)\)

ta có:

\(n_{CO_2}=xn_X\)

\(\Leftrightarrow0,1x=0,3\)

\(\Leftrightarrow x=3\)

vậy X là:\(C_3H_6\)

Bình luận (0)
Du Crépuscule À L
Du Crépuscule À L'aube 8 tháng 5 2018 lúc 21:48

nanken = 0,1 (mol)

mbình 1 \(\uparrow\) = mH2O \(\rightarrow\) nH2O = nCO2 = 0,3 (mol) (do trong anken nH2O = nCO2)

Anken là C3H6

Bình luận (0)
Du Crépuscule À L
Du Crépuscule À L'aube 5 tháng 5 2018 lúc 23:12

a. nanken = 0,4 (mol)

Mtrung bình = \(\dfrac{17,92}{0,4}\) = 44,8

C3H6 và C4H8

b. \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,4\\42x+56y=17,92\end{matrix}\right.\)\(\rightarrow\)\(\left\{{}\begin{matrix}x=0,32\\y=0,08\end{matrix}\right.\)

%mC3H6 = 75%

%mC4H8 = 25%

Bình luận (0)
Hoài Thương Đỗ Lê
Hoài Thương Đỗ Lê 6 tháng 1 2018 lúc 21:17

1)Hỗn hợp khí A : CnH2n (b mol ) và H2 ( a mol ) d A/H2 = 9,1 => MA/MH2 = 9,1 (1) Không làm mất màu Brom đó là Ankan CnH2n + H2 -(Ni , t°)-> CnH2n+2 b ---------> b ----------> b (mol) Hỗn hợp khí B là : CnH2n+2 ( b mol ) và H2 dư ( a - b ) (mol) d B/H2 = 13 => MB/MH2 = 13 (2) Từ (1) , (2) => MA / 9,1 = MB / 13 <=> mA / nA.9,1 = mB / nA.13 Mà định luật bảo toàn khối lượng : mA = mB <=> nA.9,1 = nB.13 <=> (a + b).9,1 = (a - b + b ).13 <=> 9,1a + 9,1b = 13a <=> 9,1b = 3,9a <=> a = 7/3b Mà MA = (14n.b + 2a) / a + b = 9,1 x 2 = 18,2 <=> 14nb + 14/3b / 7/3b + b = 18,2 <=> 14b(n + 1/3) / 10/3b = 18,2 <=> 21/5(n + 1/3) = 18,2 <=> n + 1/3 = 13/3 <=> n = 4 => Đó là C4H8 Mà khả năng cộng với HBr ra 1 sản phẩm duy nhất. CH3 - CH = CH - CH3

Bình luận (1)
Hoài Thương Đỗ Lê
Hoài Thương Đỗ Lê 8 tháng 1 2018 lúc 20:34

3 sd PP đường chéo => n H2 : n C2H4 = 1:1, coi n H2 = n C2H4 = 1 mol g/s sau P.ư tọa ra a mol C2H6 => n H2 = n C2H2 = 1-a khối lượng TB M=m/n=20 giải ra => a=0,5 => H=50%

Bình luận (0)
Du Crépuscule À L
Du Crépuscule À L'aube 5 tháng 5 2018 lúc 23:19

a. nCO2 = 0,88 (mol)

nhỗn hợp = x (mol) \(\rightarrow\) nO2 = 5,28x (mol)

Bảo toàn oxi:

5,28x.2 = 0,88.2 + 0,88 (do anken nên nCO2 = nH2O)

x = 0,25 (mol)

Ctrung bình = \(\dfrac{0,88}{0,25}\) = 3,52

C3H6 và C4H8

b. \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,25\\3x+4y=0,88\end{matrix}\right.\)\(\rightarrow\)\(\left\{{}\begin{matrix}x=0,12\\y=0,13\end{matrix}\right.\)

%nC3H6 = 48%

%nC4H8 = 52%

Bình luận (0)
Học24
Học24 19 tháng 2 2018 lúc 15:58

Gọi số MOL của etilen và proben lần lượt làm x , y

Ta có : x + y = 4,48/22,4 (1)

PTPU :

C2H4 + Br2 - > C2H4Br2

xmol......xmol

C3H6 + Br2 - > C3H6Br2

y MOL......ymol

=> 160x + 160y = 80(2)

Giải (1) và(2) ta dc : x,y ∈ ∅

Bạn xem lại đề nha

Bình luận (0)
Hồ Hữu Phước
Hồ Hữu Phước 21 tháng 9 2017 lúc 7:10

- Đặt CTHH chung cho 2 anken là: \(C_nH_{2n}\)

\(C_nH_{2n}\)+Br2\(\rightarrow\)\(C_nH_{2n}Br_2\)

- Độ tăng bình brom chính là khối lượng 2 anken:m=28g

\(n_{anken}=\dfrac{13,44}{22,4}=0,6mol\)

Manken=\(\dfrac{m}{n}=\dfrac{28}{0,6}\approx46,67\)

14n\(\approx\)46,67 suy ra n\(\approx\)3,33

- Do 2 anken đồng đẳng lên tiếp nên 2 anken là: (3<n\(\approx\)3,33<4)\(\rightarrow\)C3H6 và C4H8

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN