Bài 28. Địa lí ngành trồng trọt

Nguyễn Ngọc Lộc
31 tháng 12 2020 lúc 19:00

- Đặc điểm ngành sản xuất nông nghiệp:

+ Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế:  cần phải duy trì và nâng cao độ phì cho đất, sử dụng hợp lí và tiết kiệm đất.

+ Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là các cây trồng và vật nuôi: cần hiểu biết và tôn trọng các quy luật sinh học, quy luật tự nhiên.

+ Sản xuất nông nghiệp có tính thời vụ: cần xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lí, đa dạng hóa sản xuất (tăng vụ, xen canh, gối vụ), phát triển ngành nghề dịch vụ.

+ Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện lự nhiên.

+ Trong nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa.

( Đặc điểm quan trọng nhất là: Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế )

 

 

 
Bình luận (0)
AFK_VIETNAM
15 tháng 10 2020 lúc 19:41

Năm 2005,nước trồng nhiều lúa gạo nhất là:Ấn Độ

Bình luận (0)
Huy Nguyen
2 giờ trước (17:09)

Ấn Độ

Bình luận (0)
Quang Nhân
2 tháng 4 2020 lúc 9:50

Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng về vai trò của cây công nghiệp?

A. Là các mặt hàng xuất khẩu quan trọng

B. cung cấp lương thực cho con người

C. làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến

D. góp phần khai thác hiệu quả tài nguyên đất

Bình luận (0)
Thảo Phương
2 tháng 4 2020 lúc 10:01

Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng về vai trò của cây công nghiệp?

A. Là các mặt hàng xuất khẩu quan trọng

B. cung cấp lương thực cho con người

C. làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến

D. góp phần khai thác hiệu quả tài nguyên đất

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN