Bài 27: Luyện tập: Ankan và xicloankan

B.Thị Anh Thơ
19 tháng 5 2020 lúc 21:53

Câu 4:

Z có dạng CnH2n+2−xClx

\(\%_{Cl}=83,52\%\)

\(\Rightarrow\frac{35,5x.100}{14n+2-x+35,5x}=82,52\%\)

\(\Leftrightarrow3550x=83,52\left(14n+2+34,5x\right)\)

\(\Leftrightarrow8x=14n+2\)

\(\Rightarrow x=2\Rightarrow n=1\)

Vậy Z là CH2Cl2

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
20 tháng 5 2020 lúc 12:42

Câu 1:

CH2=CH−CH2−CH3+HBr → CH3−CHBr−CH2−CH3

Câu 2:

Ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}n_{CO2}=\frac{7,728}{22,4}=0,345\left(mol\right)\\n_{H2O}=\frac{8,91}{18}=0,495\left(mol\right)>n_{CO2}\end{matrix}\right.\)

Do vậy 2 hidrocacbon là ankan.

\(n_{hh}=n_{H2O}-n_{CO2}=0,495-0,345=0,15\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\overline{C_{hh}}=\frac{0,345}{0,15}=2,3\)

Vì 2 hidrocacbon kế tiếp nên số C là 2, 3.

2 hidrocabon là C2H6;C3H8 lần lượt là x, y.

\(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,15\\2x+3y=0,345\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,105\\y=0,045\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{C2H6}=0,105.30=3,15\left(g\right)\\m_{C3H8}=0,045.44=1,98\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{C2H6}=\frac{3,15}{3,15+1,98}=61,4\%\\\%m_{C3H8}=100\%-61,4\%=38,6\%\end{matrix}\right.\)

Bảo toàn O:

\(n_{O2}=n_{CO2}+\frac{1}{2}n_{H2O}=0,5925\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{O2}=V=0,5925.22,4=13,272\left(l\right)\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
17 tháng 5 2020 lúc 10:27

Công thức phân tử :CnH2n+2

\(M_{CnH2n+2}=15.2=30\left(\frac{g}{mol}\right)\)

\(\Rightarrow M_{C2H6}=12.2+1.6=30\left(\frac{g}{mol}\right)\)

Vậy CTPT của y là C2H6

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
17 tháng 5 2020 lúc 9:54

Ta có:
\(\left\{{}\begin{matrix}n_{CO2}=\frac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\\n_{H2O}=\frac{5,4}{18}=0,3\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(m_{ankan}=m_C+m_H=0,15.12+0,3.2=2,4\left(g\right)\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
4 tháng 5 2020 lúc 18:38

a, \(C_nH_{2n+2}+\left(\frac{3n+1}{2}\right)O_2\rightarrow nCO_2+\left(n+1\right)H_2O\)

_________________________0,255______0,33

Ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}n_{H2O}=\frac{5,94}{1,2+16}=0,33\left(mol\right)\\n_{CO2}=\frac{5,712}{22,4}=0,255\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(n_{CnH2n+2}=n_{H2O}-n_{CO2}=0,33-0,225=0,075\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n/C_nH_{2n+2}=\frac{n_{CO2}}{n_{CnH2n+2}}=\frac{0,225}{0,075}=3,4\)

Vì A,B là 2 ankan liên tiếp

\(\Rightarrow A< 3,4< B\)

A có n = 3 => C3H8

B có n = 4 => C4H10

b,\(C_3H_8+5O_2\rightarrow3CO_2+4H_2O\)

x________________3x______4x

\(C_4H_{10}+\frac{13}{2}O_2\rightarrow4CO_2+5H_2O\)

y_________________4y_____5y

Giải hệ PT:

\(\left\{{}\begin{matrix}3x+4y=n_{CO2}=0,225\\4x+5y=n_{H2O}=0,33\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,045\\y=0,03\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{C2H8}=0,045.\left(12.3+8.1\right)=1,98\left(g\right)\\m_{C4H10}=0,03.\left(12.4+10.1\right)=1,74\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

\(m_{hh}=1,98+1,74=3,72\left(g\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{C3H8}=\frac{1,98}{3,72}.100\%=53,2\%\\\%_{C4H10}=100\%-53,2\%=46,8\%\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Ryoji
30 tháng 4 2020 lúc 10:48

Em làm đc rồi ạ

Bình luận (0)
Lê Đình Thái
12 tháng 4 2020 lúc 21:45

Các pt

C4H10 --> C4H8 + H2 (1)

C4H10 --> C4H6 +2H2 (2)

C4H8 + Br2 --> C4H8Br2 (3)

C4H6 + 2Br2 --> C4H6Br4 (4)

Gọi nC4H10 (1) =x (mol)

nC4H10 (2) =y (mol)

nC4H10 (bđ) \(\approx\) 0,256 (mol)

=> nC4H10 (dư) = 0,256 -x-y (mol)

Theo (1) : nC4H8=x(mol) , nH2(1) =x(mol)

Theo (2) : nC4H6=y(mol) , nH2(2) = 2y(mol)

Mà m(khí bđ) = m (khí sau pư)

=> m ( khí sau pư )= 0,256.58=14,848(g)

n (khí sau pư ) = 14,848 / 0,4.58 =0,64(mol)

=> 0,64 =x+x+y+2y + 0,256 -x- y <=> x+2y=0,384

Theo (3,4) : nBr2 = nC4H8+ 2nC4H6 = x+2y=0,384

=> nBr2(pư) =0,384(mol)

Bình luận (0)
Ryoji
12 tháng 4 2020 lúc 21:44

Mình làm được rồi ạ

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
13 tháng 4 2020 lúc 10:27

Ta có:

\(n_X=\frac{11,2}{22,4}=0,5\left(mol\right)\)

\(M_X=21.2=42\Rightarrow m_X=42.0,5=21\left(g\right)\)

BTKL:

\(m_X=m_Y=21\left(g\right);M_Y=1.28=28\left(g\right)\)

\(\Rightarrow n_Y=\frac{21}{28}=0,75\left(mol\right)\)

Số mol hỗn hợp Y tăng là do tách hidro ra

\(n_{H2\left(tach.ra\right)}=0,75-0,5=0,25\left(mol\right)=n_{\pi.trong.Y}=n_{Br2}\)

Bình luận (0)
Ryoji
12 tháng 4 2020 lúc 21:44

Minh lam dc roi ạ

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
26 tháng 3 2020 lúc 15:07

Bảo toàn số mol C: \(n_{C4H10}=4n_{CO2}=4.0,35=1,4\left(mol\right)\)

\(x=n_{CO2}=1,4.44=61,6\left(g\right)\)

Bảo toàn số mol H ta được: \(n_{C4H10}=5n_{H2O}=0,35.2=1,75\left(mol\right)\)

\(y=m_{H2O}=1,75.18=31,5\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Karik-Linh
19 tháng 2 2020 lúc 9:21

3) Ankan Y phản ứng với brom tạo ra 2 dẫn xuất monobrom có tỷ khối hơi so với H2 bằng 61,5. Tên của Y là:

A. Butan. B. Propan

C. Isobutan. D. 2-metylbutan

giải thích

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN