Bài 26: Luyện tập nhóm halogen - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1. Cho 7,5 g CaCO3 tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCL thu được v lít khí CO2 (ở điều kiện tiêu chuẩn). giá trị gần nhất với V là?

2. Có một loại nước có chứa 0,2% NaBr theo khối lượng. Từ 10 tấn loại nước ót trên người ta sản xuất được m kg Brom với hiệu suất quá trình đạt 95% giá trị gần nhất với m là?

3. Cho 200 ml dung dịch X chứa MgCl2 0,1M và AlCl3 0,2M tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. giá trị gần nhất của m là?

4. Cho 3,48 g MnO2 tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl đặc thu được m gam Clo. giá trị gần nhất với m là?

5. Hòa tan 7,72 gam hỗn hợp x gồm NaF, NaCl và NaBr vào nước thu được dung dịch Y. chia Y thành 2 phần bằng nhau, cho phần 1 tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 thu được 8,115 gam kết tủa. Dẫn khí clo dư vào phần 2 đến khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch Z. cô cạn dung dịch Z thu được 3,6375 g muối khan. phần trăm theo khối lượng của NaF trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào?

6. Hòa tan hoàn toàn 5,0 g hỗn hợp Al, Mg và Zn bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được thu được 4,48 lít khí H2 (ở điều kiện tiêu chuẩn) và dung dịch chứa m gam muối. giá trị của m là?

7. Cho 2,98 g hỗn hợp X gồm Fe và Zn tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 1,12 lít khí H2 (ở điều kiện tiêu chuẩn) và dung dịch chứa m gam muối. giá trị của m là?

8. Cho 7 gam hỗn hợp X gồm Na và Mg tác dụng hoàn toàn với lượng dư Clo thu được 21,2 g hỗn hợp muối. giá trị phần trăm theo khối lượng của Na trong X gần nhất Với giá trị nào?

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.