Bài 26: Luyện tập nhóm halogen

hnamyuh
5 tháng 5 lúc 19:57

\(n_{H_2} = \dfrac{6,72}{22,4} = 0,3(mol)\\ 2Al + 6HCl \to 2AlCl_3 + 3H_2\\ n_{Al} = \dfrac{2}{3}n_{H_2} = 0,2(mol)\\ 2Al + 6H_2SO_4 \to Al_2(SO_4)_3 + 3SO_2 + 6H_2O\\ Cu + 2H_2SO_4 \to CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O\\ n_{SO_2} = \dfrac{8,96}{22,4} = 0,4(mol)\\ \Rightarrow \dfrac{3}{2}n_{Al} + n_{Cu} = 0,4\\ \Rightarrow n_{Cu} = 0,1(mol)\\ \Rightarrow m = 0,2.27 + 0,1.64 = 11,8(gam)\)

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
31 tháng 3 lúc 21:51

Gọi công thức chung của 2 halogen là X2

PTHH: \(3X_2+2Al\underrightarrow{t^o}2AlX_3\)  (1)

            \(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\uparrow\)  (2)

Ta có: \(n_{HCl}=\dfrac{365\cdot1,2\cdot10\%}{36,5}=1,2\left(mol\right)\) \(\Rightarrow n_{Al\left(2\right)}=0,4\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{Al\left(1\right)}=\Sigma n_{Al}-0,4=0,6\left(mol\right)\) \(\Rightarrow n_{X_2}=0,9\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\overline{M}_{X_2}=\dfrac{117,3}{0,9}\approx130,3\)

Vì \(M_{Cl_2}=71< 130,3< 160=M_{Br_2}\)

\(\Rightarrow\) 2 halogen cần tìm là Clo và Brom 

 

  

Bình luận (0)
Khánh Đan
17 tháng 3 lúc 18:00

undefined

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
15 tháng 3 lúc 21:33

1)

- Đổ dd AgNO3 vào từng dd

+) Xuất hiện kết tủa trắng: NaCl

PTHH: \(NaCl+AgNO_3\rightarrow NaNO_3+AgCl\downarrow\)

+) Xuất hiện kết tủa vàng nhạt: NaBr

PTHH: \(AgNO_3+NaBr\rightarrow NaNO_3+AgBr\downarrow\)

+) Xuất hiện kết tủa vàng đậm: NaI

PTHH: \(AgNO_3+NaI\rightarrow NaNO_3+AgI\downarrow\)

+) Không hiện tượng: NaF

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
15 tháng 3 lúc 21:45

2) Dùng dd AgNO3 để xuất hiện kết tủa trắng

PTHH: \(AgNO_3+HCl\rightarrow HNO_3+AgCl\downarrow\)

3) Dùng quỳ tím ẩm: khí HCl làm quỳ tím hóa đỏ

4) Dùng hồ tinh bột: Iot làm hồ tinh bột chuyển màu xanh tím

5) Dùng quỳ tím ẩm: đầu tiên hóa đỏ sau đó mất màu

Bình luận (2)
Vũ Lê
3 tháng 3 lúc 18:52

undefined

Bình luận (1)
Khánh Đan
28 tháng 2 lúc 15:31

a, Giả sử: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Al}=x\left(mol\right)\\n_{Fe}=y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

⇒ 27x + 56y = 13,8 (1)

BTNT Al và Fe, có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Al_2O_3}=\dfrac{1}{2}n_{Al}=\dfrac{1}{2}x\left(mol\right)\\n_{Fe_3O_4}=\dfrac{1}{3}n_{Fe}=\dfrac{1}{3}y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\dfrac{1}{2}x.102+\dfrac{1}{3}y.232=21,8\left(g\right)\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\left(mol\right)\\y=0,15\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Al}=\dfrac{0,2.27}{13,8}.100\%\approx39,1\%\\\%m_{Fe}\approx60,9\%\end{matrix}\right.\)

b, BTNT O, có: \(n_{O_2}=\dfrac{3n_{Al_2O_3}+4n_{Fe_3O_4}}{2}=0,6\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{O_2}=0,6.22,4=13,44\left(l\right)\)

Bạn tham khảo nhé!

 

Bình luận (0)
Kiêm Hùng
27 tháng 2 lúc 11:09

Theo dãy hoạt động hóa học thì Cu không phản ứng với dd HCl

→ Khí sinh ra do Hidro

\(n_{H_2}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\)

\(PTHH:Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\)

\(\Rightarrow n_{Mg}=0,15\left(mol\right)\)

\(\%m_{Mg}=\dfrac{24.0,15}{10}.100=36\left(\%\right)\)

\(\%m_{Cu}=100-36=64\left(\%\right)\)

Bình luận (0)
Vũ Lê
27 tháng 2 lúc 11:12

undefined

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
25 tháng 2 lúc 19:25

\(2F_2+2H_2O\rightarrow4HF+O_2\uparrow\)  (Nước cháy khi tiếp xúc với Flo)

\(Cl_2+2KBr\rightarrow2KCl+Br_2\)

\(Br_2+2KI\rightarrow2KBr+I_2\)

\(I_2+H_2⇌2HI\)

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
25 tháng 2 lúc 19:30

Câu 1: 

Người bị đau dạ dày thường uống thuốc có chứa thành phần NaHCO3, vì nó sẽ làm giảm lượng axit clohidric trong dạ dày

PTHH: \(NaHCO_3+HCl\rightarrow NaCl+CO_2\uparrow+H_2O\)

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
25 tháng 2 lúc 19:35

Câu 2:

 Dưới áp suất khí quyển 1 ATM thì nước sôi ở 100oC. Nếu cho muối ăn vào nước thì nhiệt độ sôi cao hơn 100oC khi đó luộc rau sẽ mềm, xanh và chín nhanh hơn

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
25 tháng 2 lúc 20:03

Câu 3: Nước Giaven để lâu trong không khí sẽ mất tác dụng vì NaClO sẽ tác dụng với CO2 tạo axit hipoclorơ kém bền, axit này khi gặp ánh sáng sẽ bị phân hủy 

PTHH: \(NaClO+CO_2+H_2O\rightarrow NaHCO_3+HClO\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
17 tháng 2 lúc 10:08

\(Đặt:n_{Al}=a\left(mol\right),n_{Fe}=b\left(mol\right)\)

\(m_{hh}=27a+56b=8.3\left(g\right)\left(1\right)\)

\(n_{H_2}=\dfrac{5.6}{22.4}=0.25\left(mol\right)\)

\(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\)

\(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

\(Tathấy:\)

\(n_{HCl}=2n_{H_2}=2\cdot0.25=0.5\left(mol\right)\)

\(V_{ddHCl}=\dfrac{0.5}{0.2}=2.5\left(l\right)\)

\(n_{H_2}=1.5a+b=0.25\left(mol\right)\left(2\right)\)

\(\left(1\right),\left(2\right):a=b=0.1\)

\(C_{M_{AlCl_3}}=\dfrac{0.1}{2.5}=0.04\left(M\right)\)

\(C_{M_{FeCl_2}}=\dfrac{0.1}{2.5}=0.04\left(M\right)\)

 

Chúc em học tốt !!!

Bình luận (0)
Khánh Đan
17 tháng 2 lúc 10:08

a, Ta có: \(n_{H_2}=\dfrac{5,6}{22,4}=0,25\left(mol\right)\)

BTNT H, có: \(n_{HCl}=2n_{H_2}=0,5\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{HCl}=\dfrac{0,5}{0,2}=2,5\left(l\right)\)

b, Giả sử: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Al}=x\left(mol\right)\\n_{Fe}=y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

⇒ 27x + 56y = 8,3 (1)

Các quá trình:

\(Al^0\rightarrow Al^{+3}+3e\)

x___________ 3x (mol)

\(Fe^0\rightarrow Fe^{+2}+2e\)

y____________2y (mol)

\(2H^++2e\rightarrow H_2^0\)

______0,5__0,25 (mol)

Theo ĐLBT mol e, có: 3x + 2y = 0,5 (2)

Từ (1) và (2) ⇒ x = y = 0,1 (mol)

BTNT Al và Fe, có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{AlCl_3}=n_{Al}=0,1\left(mol\right)\\n_{FeCl_3}=n_{Fe}=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow C_{M_{AlCl_3}}=C_{M_{FeCl_3}}=\dfrac{0,1}{2,5}=0,04M\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (2)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN