Bài 25: Sự oxi hóa. Phản ứng hóa hợp. Ứng dụng của oxi

𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
30 tháng 6 lúc 16:49

PTHH: \(3Fe+2O_2\xrightarrow[]{t^o}Fe_3O_4\)

Ta có: \(n_{Fe}=\dfrac{0,84}{56}=0,015\left(mol\right)\) \(\Rightarrow n_{Fe_3O_4}=0,005\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{Fe_3O_4}=0,005\cdot232=1,16\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
30 tháng 6 lúc 16:49

\(n_{Fe}=\dfrac{0.84}{56}=0.015\left(mol\right)\)

\(3Fe+2O_2\underrightarrow{^{^{t^0}}}Fe_3O_4\)

\(0.015.............0.005\)

\(m_{Fe_3O_4}=0.005\cdot232=1.16\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
9 tháng 5 lúc 10:59

\(CaO+H_2O\rightarrow Ca\left(OH\right)_2\)

\(3H_2+Fe_2O_3\underrightarrow{^{ }t^0}2Fe+3H_2O\)

\(H_2O+Na\rightarrow NaOH+\dfrac{1}{2}H_2\)

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
9 tháng 5 lúc 11:00

CaO + H2O -> Ca(OH)2

3CO + Fe2O3 -> 2Fe + 3CO2

Fe2O3 + 3H2 -> 2Fe + 3H2O

Na + H2O -> NaOH + 1/2 H2


 

Bình luận (0)
Quang Nhân
9 tháng 5 lúc 10:57

a) 

Nung các hợp chất giàu O2 như KMnO4 , KClO3 , ....

b) 

\(2KMnO_4\underrightarrow{^{t^0}}K_2MnO_4+MnO_2+O_2\)

\(2KClO_3\underrightarrow{^{t^0}}2KCl+3O_2\)

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
9 tháng 5 lúc 10:57

a, - Thường được điều chế bằng cách nung nóng KMnO4 .

b, PTHH : 2KMnO4 -> K2MnO4 + MnO2 + O2

Bình luận (0)
Lazyboy
27 tháng 4 lúc 19:30

Phản ứng D nha

Bình luận (1)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
27 tháng 4 lúc 19:51

Phản ứng B nhé 

Bình luận (0)
hnamyuh
27 tháng 1 lúc 16:12

a)

Vì \(M_{O_2} = 32 > M_{không\ khí} = 29\) nên O2 nặng hơn không khí. Do đó, càng lên cáo thì tỉ lệ của khí oxi trong không khí càng giảm.

b)

Vì trong không khí Oxi chỉ chiếm khoảng \(\dfrac{1}{5}\) thể tích, ngoài ra còn có khí Nito(khí không cháy được) và một số các khí khác làm ngăn cản sự cháy.

c) Do sử dụng máy nén oxi để cung cấp oxi cho những người này được tốt hơn.

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
11 tháng 3 lúc 20:32

thế khối lượng nhôm ban đầu đâu bạn ?

Bình luận (0)
Quang Nhân
4 tháng 3 lúc 21:41

\(n_{_{ }Al}=\dfrac{67.5}{27}=2.5\left(mol\right)\)

\(4Al+3O_2\underrightarrow{t^0}2Al_2O_3\)

\(2.5....1.875\)

\(V_{O_2}=1.875\cdot22.4=42\left(l\right)\)

\(V_{kk}=5V_{_{ }O_2_{ }}=5\cdot42=210\left(l\right)\)

Bình luận (1)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
4 tháng 3 lúc 21:41

PTHH: \(4Al+3O_2\underrightarrow{t^o}2Al_2O_3\)

Ta có: \(n_{Al}=\dfrac{67,5}{27}=2,5\left(mol\right)\) \(\Rightarrow n_{O_2}=1,875\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{O_2}=1,875\cdot22,4=42\left(l\right)\) \(\Rightarrow V_{kk}=5\cdot V_{O_2}=5\cdot42=210\left(l\right)\)

Bình luận (0)
肖战Daytoy_1005
4 tháng 3 lúc 21:45

a) PTHH: \(4Al+3O_2\rightarrow2Al_2O_3\)

Ta có: \(n_{Al}=\dfrac{67,5}{27}=2,5\left(mol\right)\)

Theo PTHH: \(n_{O_2}=\dfrac{3}{4}n_{Al}=\dfrac{3}{4}.2,5=1,875\left(mol\right)\)

=> \(V_{O_2\left(đktc\right)}=1,875.22,4=42\left(l\right)\)

b) \(V_{kk}=42.5=210\left(l\right)\)

Bình luận (0)

c) nKClO3=2,45/122,5=0,02(mol)

PTHH: 2 KClO3 -to-> 2 KCl + 3 O2

0,02___________0,02_____0,03(mol)

nO2=3/2. nKClO3=3/2 . 0,02=0,03(mol)

=> mO2=0,03.32= 0,96(g)

Bình luận (0)

d) nKMnO4=0,2(mol)

PTHH: 2 KMnO4 -to-> K2MnO4 + MnO2 + O2

0,2_________________________________0,1(mol)

nO2=1/2 . nKMnO4=1/2. 0,2=0,1(mol)

=>mO2=0,1.32=3,2(g)

Bình luận (0)
Quang Nhân
25 tháng 2 lúc 10:41

\(n_{CH_4}=\dfrac{0.8}{16}=0.05\left(mol\right)\)

\(CH_4+2O_2\underrightarrow{t^0}CO_2+2H_2O\)

\(0.05.......0.1..................0.1\)

\(V_{kk}=5V_{O_2}=5\cdot0.1\cdot22.4=11.2\left(l\right)\)

\(m_{H_2O}=0.1\cdot18=1.8\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN