Bài 25. Giao thoa ánh sáng

Nguyễn Quang Hưng
1 tháng 2 2016 lúc 11:38

\(i =\frac{\lambda D}{a}= \frac{0,6.1,5}{0,5}= 1,8mm.\)

Nhận xét 

\(\frac{x_M}{i}=3 \in Z\)=> M là vân sáng bậc 3.

Bình luận (0)
ongtho
26 tháng 1 2016 lúc 14:26

Có 9 vân sáng trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng ngoài cùng là 

\((9-1)i= 3,6=> i = 0,45mm.\)

\(\lambda = \frac{ai}{D}= \frac{1,2.0,45}{2}= 0,6\mu m.\)

\(f = \frac{c}{\lambda}= 5.10^{14}Hz. \)

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Hưng
1 tháng 2 2016 lúc 11:37

\(i = \frac{\lambda D}{a}= \frac{0,6.2,5}{1}=1,5 mm.\)

Số vân sáng quan sát trên màn 

\(N_s = 2.[\frac{L}{2i}]+1=2.4+1 = 9.\)

Số vân tối quan sát trên màn

\(N_t = 2[\frac{L}{2i}+0,5]=2.4 = 8.\)

Tổng số vân sáng và vân tối là 

\(N = N_t + N_s = 9+8 = 17.\)

Bình luận (3)
Thích Vật Lý
4 tháng 2 2016 lúc 11:04

Vị trí của vân sáng bậc 2 là 

\(x_{s2}= 2.i = 2mm.\)

Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc hai là 

\(\triangle x = 2x_{s2}= 4mm.\)

Bình luận (0)
Dangtheanh
4 tháng 2 2016 lúc 19:47

a va d

Bình luận (0)
Vũ Đức Tâm
5 tháng 2 2016 lúc 9:55

John and Mary hurt them______ in a car accident.

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Hưng
14 tháng 2 2016 lúc 21:21

Số vân sáng trong khoảng MN chính là số k thỏa mãn

        \(x_M < x_s < x_N\)

=>      \( 2 < k i < 4,5 \)

=>  \(1,67 < k < 3,75.\)

Do \(k \in Z \) => \( k = 2,3.\)

Tương tự.

Số vân tối trong khoảng MN chính là số k thỏa mãn

         \(x_M < x_t < x_N\)

=>   \( 2 < (k+\frac{1}{2})i < 4,5\)

=>   \( 1,167 < k < 3,25.\)

Do \(k \in Z \) => \(k = 2,3.\)

Bình luận (2)
Nguyễn Quang Hưng
14 tháng 2 2016 lúc 21:21

Khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là 

\((9-1)i =3,6mm=> i = 0,45mm.\)

Khoảng cách giữa hai khe hẹp là 

\( a = \frac{\lambda D}{i}=\frac{0,6.0,9}{0,45}=1,2mm.\)

Bình luận (0)
qwerty
14 tháng 2 2016 lúc 21:29

xM=5λDa=6λDa+0,2→a=1mm→λ=a.xM5D=0,6μm 

 

Bình luận (0)
Ngô Thị Thảo May
15 tháng 2 2016 lúc 22:36

A. 1,2 mm

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Hưng
18 tháng 5 2016 lúc 14:24

Khoảng vân : \(i=\frac{0,5.2}{1}=1(mm) \) Vân tối : x = ki ( k bán nguyên – vân tối bậc 4 → k = 3,5→ x = 3,5mm

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN