Bài 25: Flo - Brom - Iot

Quang Nhân
20 tháng 5 lúc 18:35

\(H_2+F_2\rightarrow2HF\)

=> Phản ứng ngay ở nhiệt độ rất thấp – 2520C

\(H_2+Cl_2\rightarrow2HCl\)

=> Phản ứng xảy ra khi chiếu sáng.

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
26 tháng 4 lúc 21:17

Câu 1: 

PTHH: \(Na+\dfrac{1}{2}Cl_2\xrightarrow[]{t^o}NaCl\)

Ta có: \(n_{NaCl}=2n_{Cl_2}=2\cdot\dfrac{2,24}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{NaCl}=0,2\cdot58,5=11,7\left(g\right)\)

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
26 tháng 4 lúc 21:20

Câu 2:

Ta có: \(n_{H_2}=\dfrac{0,896}{22,4}=0,04\left(mol\right)\) \(\Rightarrow m_{H_2}=0,04\cdot2=0,08\left(g\right)\)

Bảo toàn nguyên tố: \(n_{HCl}=2n_{H_2}=0,08\left(mol\right)\) \(\Rightarrow m_{HCl}=0,08\cdot36,5=2,92\left(g\right)\)

Bảo toàn khối lượng: \(m_{muối}=m_{KL}+m_{HCl}-m_{H_2}=4,29\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
21 tháng 3 lúc 12:42

Source : CTC Traitimtrongvang 

Bình luận (2)
hnamyuh
21 tháng 3 lúc 12:01

NaF không phản ứng với dung dịch bạc nitrat.

\(NaCl + AgNO_3 \to AgCl + NaNO_3\\ n_{AgCl} = n_{NaCl} = 0,1.0,2=0,02(mol)\\ m_{AgCl} = 0,02.143,5=2,87(gam)\)

Bình luận (0)
hnamyuh
25 tháng 2 lúc 12:56

\(MnO_2 + 4HCl \xrightarrow{t^o} MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O\\ Cl_2 + H_2 \xrightarrow{as} 2HCl\\ NaOH + HCl \to NaCl + H_2O\\ 2NaCl \xrightarrow{đpnc} 2Na + Cl_2\\ 2NaOH + Cl_2 \to NaCl + NaClO + H_2O\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
25 tháng 2 lúc 11:37

Trích mỗi chất một ít ra ống nghiệm làm thuốc thử : 

Cho dung dịch AgNO3 lần lượt vào từng dung dịch : 

- Kết tủa trắng : NaCl 

- Kết tủa vàng cam : NaI 

- Kết tủa vàng nhạt : KBr 

- Không hiện tượng : KF

\(AgNO_3+NaCl\rightarrow AgCl+NaNO_3\)

\(AgNO_3+NaI\rightarrow AgI+NaNO_3\)

\(AgNO_3+KBr\rightarrow AgBr+KNO_3\)

Bình luận (0)
hnamyuh
18 tháng 2 lúc 20:34
 FloBromIot
Tác dụng với H2\(H_2 + F_2 \xrightarrow{bóng\ tối} 2HF\)\(H_2 + Br_2 \xrightarrow{t^o} 2HBr\)\(H_2 + I_2 \xrightarrow{t^o} 2HI\)
Tác dụng với Al\(2Al + 3F_2 \xrightarrow{t^o} 2AlF_3\)\(2Al + 3Br_2 \xrightarrow{t^o} 2AlBr_3\)\(2Al + 3I_2 \xrightarrow{t^o} 2AlI_3\)
Tác dụng với H2O\(F_2 + H_2O \to 2HF + \dfrac{1}{2}O_2\)\(Br_2 + H_2O \rightleftharpoons HBr + HBrO\)Không phản ứng.
Tác dụng với muối halogenKhông phản ứng\(2NaI + Br_2 \to 2NaBr + I_2\)Không phản ứng.

 

Bình luận (2)
hnamyuh
5 tháng 2 lúc 20:31

1) Tính phi kim : Flo > Clo > Brom > Iot

Flo có tính phi kim rất mạnh,đẩy được nguyên tử oxi ra khỏi phân tử nước :\(F_2 + H_2O \to 2HF + \dfrac{1}{2}O_2\)

\(2KBr + Cl_2 \to 2KCl + Br_2\\ 2KI + Br_2 \to 2KBr + I_2\)

2)\(a)Cl_2 + 2NaBr \to 2NaCl + Br_2\\ b)\\Cl_2 + 2KBr \to 2KCl + Br_2\\ Cl_2 + 2KI \to 2KCl + I_2\\ c) 2F_2 + 2NaOH \to 2NaF + OF_2 + H_2O\\ d) \text{Không phản ứng}\)

Bình luận (2)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
4 tháng 2 lúc 21:11

Giả sử số mol của HCl là 1 mol

PTHH: \(HCl+NaOH\rightarrow NaCl+H_2O\)

Theo PTHH: \(n_{NaCl}=n_{NaOH}=1mol=n_{HCl}\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{ddHCl}=\dfrac{36,5}{7,3\%}=500\left(g\right)\\m_{ddNaOH}=\dfrac{40}{20\%}=200\left(g\right)\\m_{NaCl}=1\cdot58,5=58,5\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow C\%_{NaCl}=\dfrac{58,5}{200+500}\cdot100\%\approx8,36\%\)

  Vậy nồng độ phần trăm chất tan là 8,36% 

 

Bình luận (0)
Thảo Phương
27 tháng 1 lúc 23:31

*Lưu ý : Nên vận dụng phương pháp tăng giảm khối lượng để giải nhanh dạng bài này.

Gọi x, y là số mol của NaBr và KI

\(Br_2+2KI\rightarrow2KBr+I2\)

y/2........y.............y..........y/2

hỗn hợp muối sau pứ : 103x+119y=22 (1)

hỗn hợp muối ban đầu : 103x+166y=26.9 (2)

Từ (1),(2) giải hệ tìm được x, y => khối lượng muối của hỗn hợp ban đầu

 

 

 

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN