Bài 25: Ankan

B.Thị Anh Thơ
5 tháng 6 2020 lúc 20:16

Gọi CTTQ 2 ankan là CnH2n+2

Ta có:

nCO2 = 24,2/44 = 0,55 mol

nH2O = 12,6/18 = 0,7 mol

PTHH: CnH2n+2 + (3n+1/2)O2 → nCO2+(n+1)H2O

nankan=nH2O − nCO2 = 0,15 mol

Số C = n = 0,55/0,15 = 3,6

Vậy công thức 2 ankan là C3H8,C4H10

CTCT: CH3CH2CH3

CH3CH2CH2CH3;(CH3)3CH

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
5 tháng 6 2020 lúc 23:03

Câu 1:

Gọi CTTQ của ankan là CnH2n+2

Ta có

12n/14n+2=83,33%

=> n=5

Vậy CTPT của Y là C5H12

Câu 2:

Ta có:

nCO2 = 0,1 mol

nH2O = 0,15 mol

Bảo toàn nguyên tố O:

2.nO2 = 2.nCO2 + nH2O

=> nO2 = (2nCO2 + nH2O)/ 2 = 0,175 mol

=> VO2 = 0,175.22,4 = 3,92l

Câu 3:

Gọi CTQT là CnH2n+2

Ta có:

nCO2 = 0,55mol

nH2O = 0,7mol

=> nhh = 0,7 - 0,55 = 0,15mol

n = nCO2 / nhh = 3,667

Vậy CTPT của 2 ankan là C3H8 và C4H10

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
18 tháng 5 2020 lúc 20:36

Ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}n_{CO2}=\frac{33}{44}=0,75\left(mol\right)\\n_{H2O}=\frac{16,2}{18}=0,9\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Gọi công thức tổng quát của ankan là CnH2n+2

\(n_{ankan}=n_{H2O}-n_{CO2}=0,15\left(mol\right)\)

\(C=\frac{n_C}{n_{ankan}}=\frac{0,75}{0,15}=5\)

\(H=\frac{0,9.2}{0,15}=12\)

Vậy CTPT của ankan là: C5H12

\(C_5H_{12}+8O_2\rightarrow5CO_2+6H_2O\)

_0,15 ____ 1,2________________

\(\Rightarrow V_{O2}=1,2.22,4=26,88\left(l\right)\)

\(\Rightarrow V_{kk}=26,88.5=134,4\left(l\right)\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
16 tháng 5 2020 lúc 22:38

a, \(Al_4C_3+12HCl\rightarrow4Al\left(OH\right)_3+3CH_4\)

\(CH_4+Cl_2\underrightarrow{^{as}}CH_3Cl+HCl\)

\(CH_3Cl+Cl_2\rightarrow CH_2Cl_2+HCl\)

\(CH_2Cl_2+Cl_2\rightarrow CHCl_3+HCl\)

\(CHCl_3+Cl_2\rightarrow CCl_4+HCl\)

b,\(C_4H_{10}\rightarrow C_2H_6+C_2H_4\)

\(C_2H_6+Cl_2\rightarrow C_2H_5Cl+HCl\)

\(2C_2H_5Cl+2Na\rightarrow C_4H_{10}+2NaCl\)

\(C_4H_{10}\rightarrow C_3H_6+CH_4\)

\(C_3H_8\rightarrow CH_4+C_2H_4\)

\(CH_4+2O_2\rightarrow2H_2O+CO_2\)

c,\(CH_3COONa+NaOH\rightarrow CH_4+Na_2CO_3\)

\(2CH_4\rightarrow C_2H_2+3H_2\)

\(Al_4C_3+12HCl\rightarrow4AlCl_3+3CH_4\)

\(CH_4+2F_2\rightarrow4HF+C\)

\(C+2H_2\rightarrow CH_4\)

\(CH_4+3Cl_2\rightarrow CHCl_3+3HCl\)

\(C_3H_8\rightarrow C_2H_4+CH_4\)

\(CH_4+O_2\rightarrow HCHO+H_2O\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
16 tháng 5 2020 lúc 23:12

2-Methyloctane

3-Methyloctane

4-Methyloctane

2,2-Dimethylheptane

2,3-Dimethylheptane

2,4-Dimethylheptane

2,5-Dimethylheptane

2,6-Dimethylheptane

3,3-Dimethylheptane

3,4-Dimethylheptane

3,5-Dimethylheptane

4,4-Dimethylheptane

3-Ethylheptane

4-Ethylheptane

2,2,3-Trimethylhexane

2,2,4-Trimethylhexane

2,2,5-Trimethylhexane

2,3,3-Trimethylhexane

2,3,4-Trimethylhexane

2,3,5-Trimethylhexane

2,4,4-Trimethylhexane

3,3,4-Trimethylhexane

3-Ethyl-2-methylhexane

3-Ethyl-3-methylhexane

3-Ethyl-4-methylhexane

4-Ethyl-2-methylhexane

2,2,3,3-Tetramethylpentane

2,2,3,4-Tetramethylpentane

2,2,4,4-Tetramethylpentane

2,3,3,4-Tetramethylpentane

3-Ethyl-2,2-dimethylpentane

3-Ethyl-2,3-dimethylpentane

3-Ethyl-2,4-dimethylpentane

3,3-Diethylpentane

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
12 tháng 5 2020 lúc 20:19

Gọi công thức chung của 2 ankan là CnH2n+2

Đốt cháy hỗn hợp:

\(C_nH_{2n+2}+\left(1,5n+0,5\right)O_2\rightarrow nCO_2+\left(n+1\right)H_2O\)

Ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}n_{H2O}=\frac{12,6}{18}=0,7\left(mol\right)\\n_{CO2}=\frac{11,2}{22,4}=0,5\left(mol\right)\end{matrix}\right.\Rightarrow n_{hh}=n_{H2O}-n_{CO2}=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\overline{C_{ankan}}=2,5\)

Vì 2 ankan đồng đẳng kế tiếp nên CTPT của 2 ankan lần lượt là C2H6; C3H8.

Vì 2,5 là trung bình cộng của 2 và 3

\(\Rightarrow n_{C2H6}=n_{C3H8}=0,1\left(mol\right)\Rightarrow\%_{C2H6}=\%V_{C3H8}=50\%\)

\(\Rightarrow m_{C2H6}=3\left(g\right);m_{C3H8}=4,4\left(g\right)\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
8 tháng 5 2020 lúc 16:37

Bảo toán C:

\(n_{CO2}=n_{CaCO3}=0,3\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{CO2}=0,3.44=13,2\left(g\right)\)

\(\Delta m_b=m_{CO2}+m_{H2O}\)

\(\Rightarrow m_{H2O}=20,4-13,2=7,2\left(g\right)\)

\(\Rightarrow n_{H2O}=0,4\left(mol\right)\)

Bảo toàn C, H:

\(n_{CnH2n+2}=n_{0,3}n=\frac{0,4}{n+1}\)

\(\Leftrightarrow n=3\)

Vậy ankan là C3H8

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
8 tháng 5 2020 lúc 17:01

Cách 2:

Đốt cháy ankan ta thu được sản phẩm là CO2 và H20

Khi cho vào Ca(OH)2 thì chỉ có CO2 pứ

\(n_{CaCO3}=\frac{30}{100}=0,3\left(mol\right)\)

\(PTHH:Ca\left(OH\right)_2+CO_2\rightarrow CaCO_3+H_2O\)

__________________0,3__________ 0,3___________

\(\Rightarrow n_{CO2}=n_{CaCO3}=0,3\left(mol\right)\)

\(m_{binh.tang}=m_{CO2}+m_{H2O}\)

\(\Leftrightarrow20,4=0,3.44+n_{H2O}.18\)

\(\Rightarrow n_{H2O}=0,4\left(mol\right)\)

\(n_{ankan}=n_{H2O}-n_{CO2}=0,4-0,3=0,1\left(mol\right)\)

Số C trong ankan \(=\frac{n_C}{n_{ankan}}=\frac{0,3}{0,1}=3\)

Vậy ankan là C3H8

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN