BÀI 24. Tính chất của oxi - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Bài 21: Đốt cháy 1,5 kg than trong khí oxi, biết trong than có 5% tạp chất không cháy. a) Tính thể tích khí oxi (đktc) cần thiết để đốt cháy 1,5 kg than trên?

b) Tính thể tích khí cacbonic (đktc) sinh ra trong phản ứng? (C = 12 ; O = 16)

Bài 22: Người ta dùng đèn xì oxi – axetilen để hàn và cắt kim loại. Phản ứng cháy cùa axetilen C2H2 trong khí oxi tạo thành khí cacbonic và hơi nước. Hãy tính thể tích khí oxi (đktc) cần thiết để đốt cháy 6,72 lít khí axetilen (đktc) (C = 12 ; O = 16 ; H = 1)

Bài 23:Trong một phòng học có chiều dài 12m, chiều rộng 7m, chiều cao 4m.
a) Tính thể tích không khí và oxi có trong phòng học (biết oxi chiếm 20% thể tích không khí)?

b) Trong phòng học có 40 em học sinh, hãy tính thể tích khí CO2 mà 40 em học sinh thở ra trong 45 phút, biết rằng một học sinh thở ra 2 lít khí (thể tích CO2 chiếm 4%) một lần, một phút thở ra khoảng 16 lần.

Bài 24: a) Xác định công thức hóa học của nhôm oxit, biết tỉ lệ khối lượng của 2 nguyên tố nhôm và oxi là 4,5 : 4? (Al = 27 ; O = 16)

b) Biết oxit của một nguyên tố có hóa trị II chứa 20% oxi (về khối lượng). Hãy tìm công thức hóa học của oxit đó? (Ca = 40 ; Fe = 56 ; Cu = 64 ; Zn = 65 ; O = 16)

c) Hãy xác định công thức hóa học một oxit của photpho có thành phần phần trăm về khối lượng của photpho là 43,66%. Biết khối lượng mol của oxit này là 142 g/mol. (P = 31 ; O = 16)

d) Một oxit được tạo bởi 2 nguyên tố sắt và oxi, trong đó tỉ lệ khối lượng giữa sắt và oxi là 7/3. Tìm công thức phân tử của oxit đó? (Fe = 56 ; O = 16) Mng giúp em nha em cảm ơn

2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.