BÀI 24. Tính chất của oxi

Hack Hackeri
Một hợp chất a có phân tử gồm 2 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử khí oxi 5 lần. a) Tính phân tử khối của hợp chấp a b) Tìm tên nguyên tố của X và cho biết công thức hoá học của hợp chất a

Tiên~Cute

Một hợp chất a có phân tử gồm 2 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử khí oxi 5 lần. a) Tính phân tử khối của hợp chấp a b) Tìm tên nguyên tố của X và cho biết công thức hoá học của hợp chất a

Tiên~Cute

Một hợp chất a có phân tử gồm 2 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử khí oxi 5 lần. a) Tính phân tử khối của hợp chấp a b) Tìm tên nguyên tố của X và cho biết công thức hoá học của hợp chất a

Tiên~Cute

Một hợp chất a có phân tử gồm 2 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử khí oxi 5 lần. a) Tính phân tử khối của hợp chấp a b) Tìm tên nguyên tố của X và cho biết công thức hoá học của hợp chất a

Tiên~Cute

Một hợp chất a có phân tử gồm 2 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử khí oxi 5 lần. a) Tính phân tử khối của hợp chấp a b) Tìm tên nguyên tố của X và cho biết công thức hoá học của hợp chất a

Tiên~Cute

Một hợp chất a có phân tử gồm 2 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử khí oxi 5 lần. a) Tính phân tử khối của hợp chấp a b) Tìm tên nguyên tố của X và cho biết công thức hoá học của hợp chất a

Tiên~Cute

Một hợp chất a có phân tử gồm 2 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử khí oxi 5 lần. a) Tính phân tử khối của hợp chấp a b) Tìm tên nguyên tố của X và cho biết công thức hoá học của hợp chất a

Tiên~Cute

Một hợp chất a có phân tử gồm 2 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử khí oxi 5 lần. a) Tính phân tử khối của hợp chấp a b) Tìm tên nguyên tố của X và cho biết công thức hoá học của hợp chất a

Tiên~Cute

Một hợp chất a có phân tử gồm 2 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử khí oxi 5 lần. a) Tính phân tử khối của hợp chấp a b) Tìm tên nguyên tố của X và cho biết công thức hoá học của hợp chất a

Tiên~Cute

Một hợp chất a có phân tử gồm 2 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử khí oxi 5 lần. a) Tính phân tử khối của hợp chấp a b) Tìm tên nguyên tố của X và cho biết công thức hoá học của hợp chất a

Tiên~Cute

Một hợp chất a có phân tử gồm 2 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử khí oxi 5 lần. a) Tính phân tử khối của hợp chấp a b) Tìm tên nguyên tố của X và cho biết công thức hoá học của hợp chất a

Tiên~Cute

Hương An
Hương An 14 tháng 11 2020 lúc 12:58

a)Phân tử khối của hợp chất a : 5 . 32 =160 (đvC)

b) CTTQ : X2O3

⇒ma= 2X+3.16

160=2X+48

⇒2X=160-48=112

⇒X=112:2=56

Vậy X là sắt;

CTHH: Fe2O3

Bình luận (0)
không tên
không tên 12 tháng 10 2020 lúc 20:34

4Al + 3O2--> 2Al2O3

2Cu + O2--> 2CuO

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 12 tháng 10 2020 lúc 20:50
https://i.imgur.com/6ICwRWH.jpg
Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 7 tháng 10 2020 lúc 22:31

PTHH: \(C_2H_6O+3O_2\underrightarrow{t^o}2CO_2+3H_2O\)

a) Ta có: \(n_{CO_2}=\frac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{C_2H_6O}=0,1mol\) \(\Rightarrow V_{C_2H_6O}=0,1\cdot22,4=2,24\left(l\right)\)

b) Theo PTHH: \(n_{H_2O}=3n_{C_2H_6O}=0,3mol\)

\(\Rightarrow m_{H_2O}=0,3\cdot18=5,4\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 7 tháng 10 2020 lúc 22:37

a) PTHH: \(2Cu+O_2\underrightarrow{t^o}2CuO\)

a) Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Cu}=\frac{3,6}{64}=0,05625\left(mol\right)\\n_{O_2}=\frac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Xét tỷ lệ: \(\frac{0,05625}{2}< \frac{0,2}{1}\) \(\Rightarrow\) Oxi còn dư, tính theo Cu

\(\Rightarrow n_{O_2\left(pư\right)}=0,028125mol\) \(\Rightarrow n_{O_2\left(dư\right)}=0,171875\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{O_2\left(dư\right)}=0,171875\cdot32=5,5\left(g\right)\)

b) Theo PTHH: \(n_{CuO}=n_{Cu}=0,05625mol\)

\(\Rightarrow m_{CuO}=0,05625\cdot80=4,5\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 5 tháng 10 2020 lúc 22:16

a) PTHH: \(4FeS_2+11O_2\underrightarrow{t^o}2Fe_2O_3+8SO_2\)

b) Ta có: \(m_{FeS_2}=3\cdot80\%=2,4\left(tấn\right)\)\(\Rightarrow n_{FeS_2}=\frac{2,4}{120}=0,02\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{Fe_2O_3}=0,01mol\\n_{SO_2}=0,04mol\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Fe_2O_3}=0,01\cdot160=1,6\left(tấn\right)\\V_{SO_2}=0,4\cdot22,4=0,896\left(l\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Khánh Đan
Khánh Đan CTV 4 tháng 10 2020 lúc 21:10

a, PT: \(4FeS_2+11O_2\underrightarrow{t^o}2Fe_2O_3+8SO_2\)

b, 44,8 m3 = 44800 (l)

\(\Rightarrow n_{SO_2}=\frac{44800}{22,4}=2000\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_{FeS_2}=\frac{1}{2}n_{SO_2}=1000\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{FeS_2}=1000.120=120000\left(g\right)=120\left(kg\right)\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Hoanggiang
Hoanggiang 4 tháng 10 2020 lúc 21:18

a, 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2 (1)

b, Đổi 44,8m3 = 44800 lít

Số mol của SO2 là : n\(SO_2\) = \(\frac{44800}{22,4}=2000mol\)

Theo (1) n\(FeS_2\) = \(\frac{1}{2}\) n\(SO_2\)= \(\frac{2000}{2}=1000mol\)

Khối lượng FeS2 cần dùng để điều chế 44,8m3 SO2 là :

mFeS2 = 1000 . 120 = 120000 g = 120kg

Bình luận (0)
No Name =))
No Name =)) 26 tháng 9 2020 lúc 20:01

PTHH:

\(2KClO_3\)\(2KCl+3O_2\)

+\(n_{O_2}=\frac{13,44}{22,4}=0,6\left(mol\right)\)

+\(n_{KClO_3}=0,4\left(mol\right)\)

+\(m_{KClO_3}=0,4.122,5=49\left(gam\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 25 tháng 6 2020 lúc 20:28

Zn+2HCl->ZnCl2+H2

0,3----------0,3----0,3

nZn=19,5\65=0,3 mol

=>VH2=0,3.22,4=6,72l

=>mZnCl2=0,3.136=40,8g

=>CuO+H2-to>Cu+H2O

nCuO=16\80=0,2 mol

=>mCu=0,2.64=12,8g

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN