Bài 24: Sơ lược về hợp chất có oxi của Clo

Shiroemon
Shiroemon 8 tháng 6 2020 lúc 22:30

a,

n NaCl = 0,3.2=0,6(mol)

2NaCl + 2H2O ---> 2NaOH + H2 + Cl2

0,6.....................................................0,3

V=0,3.22,4=6,72(l)

b,

n Cl(p1) = n Cl(p2) =0,3/2 = 0,15(mol)

P1: 2Fe + 3Cl2 --to--> 2FeCl3

.................0,15................0,1

\(m_{FeCl3}=0,1.162,6.\frac{80\%}{100\%}=13\left(g\right)\)

P2: Cl2 + 2NaOH ---> NaCl + NaClO + H2O

.......0,15........0,3

m NaOH = 0,3.40 =12(g)

\(C\%_{NaOH}=\frac{12}{187,5}.100\%=6,4\%\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 19 tháng 5 2020 lúc 19:03

Hiện tượng: KMnO4 tan trong HCl tạo dd chuyển từ màu tím sang ko màu. Khí màu vàng lục bay ra, sục vào KOH tạo dd ko màu.

2KMnO4+ 16HCl -> 2KCl+ 2MnCl2+ 5Cl2+ 8H2O

Cl2+ 2KOH -> KCl+ KClO+ H2O

3Cl2+ 6KOH\(\underrightarrow{^{t^o}}\) 5KCl+ KClO3+ 3H2O

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 12 tháng 4 2020 lúc 16:43

\(n_X=0,02\left(mol\right)\)

\(n_{Br2}=0,7\left(mol\right)\Rightarrow n_{Br2\left(pư\right)}=0,035\left(mol\right)\)

\(\frac{n_X}{n_{Br2}}=\frac{0,02}{0,035}=0,57\ne\frac{1}{1}\ne\frac{1}{2}\)

X gồm 1 anken ( a mol) , ankin ( b mol)

\(\left\{{}\begin{matrix}a+b=0,02\\a+2b=0,035\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,005\\b=0,015\end{matrix}\right.\)

\(n_{Ba\left(OH\right)2}=0,04\left(mol\right)\)

\(n_{BaCO3}=0,03\left(mol\right)\)

* TH1 : Dư kiềm \(\Rightarrow n_{CO2}=0,03\left(mol\right)\)

Anken : CmH2m

Ankin : CnH2n-2

\(\Rightarrow0,005m+0,015n=0,03\)

\(\Rightarrow m+3n=6\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}m=2\Rightarrow n=\frac{4}{3}\left(loai\right)\\m=3\Rightarrow n=1\left(loai\right)\\m=4\Rightarrow n=\frac{2}{3}\left(loai\right)\end{matrix}\right.\)

TH2: Dư CO2

\(Ba\left(OH\right)_2+CO_2\rightarrow BaCO_3+H_2O\)

0,04______0,04________0,04_______

\(BaCO_3+CO_2+H_2O\rightarrow Ba\left(HCO_3\right)_2\)

0,01______0,01_____________

\(\Rightarrow\Sigma n_{CO2}=0,05\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow0,005m+0,015n=0,05\)

\(\Rightarrow m+3n=10\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m=4\left(C_4H_8\right)\\n=2\left(C_2H_2\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 12 tháng 4 2020 lúc 15:04

a, \(CaOCl_2\underrightarrow{^{to}}CaCl_2+\frac{1}{2}O_2\)

\(3Ca\left(ClO\right)_2\underrightarrow{^{to}}2CaCl_2+Ca\left(ClO_3\right)_2\)

b,\(m_{CaOCl2}=507,9726\left(g\right)\Rightarrow n_{CaOCl2}=4\left(mol\right)\)

\(m_{Ca\left(OCl\right)2}=296,001\left(g\right)\Rightarrow n_{Ca\left(OCl\right)2}=2\left(mol\right)\)

\(m_{CaCl2}=222,0,264\left(g\right)\Rightarrow n_{CaCl2}=2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow Y\left\{{}\begin{matrix}4+\frac{4}{3}+2=\frac{22}{3}\left(mol\right)CaCl_2\\\frac{2}{3}\left(mol\right)Ca\left(ClO_3\right)_2\end{matrix}\right.\)

\(\%_{CaCl2}=\frac{\frac{22}{3}.111.100}{\frac{22}{3}.111+\frac{2}{3}.207}=85,5\%\)

c,\(Ca\left(ClO_3\right)_2\underrightarrow{^{to}}CaCl_2+3O_2\)

___2_____________________6

\(\Rightarrow V=6.22,4=134,4\left(l\right)\)

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 28 tháng 2 2020 lúc 11:53

a)Na2CO3+2HCl--->2NaCl+H2O+CO2

x------------------------------------------------x-

CaCO3+2HCl--->CaCl2+H2O+CO2

y-----------------------------------------y

Ta có n CO2=6,72/22,4=0,3(mol)

Theo bài ra ta có hpt

\(\left\{{}\begin{matrix}106x+100y=30,6\\x+y=0,3\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\\y=0,2\end{matrix}\right.\)

%m Na2CO3=0,1.106/30,6.100%=34,64%

%m CaCO3=100%-34,64%=65,36%

b) n HCl=2n CO2=0,6(mol)

m HCl=0,6.36,5=21,9(g)

m dd HCl=21,9.100/20=109,5(g)

m dd sau pư=m hh+m dd HCl-m CO2

=30,6+109,5-18=122,1(g)

%m NaCl=0,2.58,5/122,1.100%=9,58%

%m CaCl2=0,2.111/122,1.100%=18,18%

n

Bình luận (0)
Vy Thanh
Vy Thanh 28 tháng 2 2020 lúc 11:45

giup minh voi minh cam on a

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 28 tháng 2 2020 lúc 11:59

10)

a) PTHH: Na2CO3 + 2 HCl -> 2 NaCl + H2O + CO2

x_____________2x______2x________x__x(mol)

CaCO3 + 2 HCl -> CaCl2 +H2O + CO2

y_________2y______y_y_________y(mol)

nCO2= x+y=6,72/22,4=0,3 (1)

mNa2CO3 + mCaCO3= mhh

<=> 106x+100y= 30,6 (2)

từ (1)., (2) có hpt:

\(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,3\\106x+100y=30,6\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\\y=0,2\end{matrix}\right.\)

=> mNa2CO3= 0,1. 106 =10,6(g)

=> \(\%mNa2CO3=\frac{10,6}{30,6}.100\approx34,641\%\\ \Rightarrow\%mCaCO3\approx100\%-34,641\%\approx65,359\%\)

b) nHCl= 2x+2y= 2.0,1+2.0,2=0,6(mol)

=> mHCl= 0,6.36,5= 21,9(g)

=> mddHCl= (21,9.100)/20= 109,5(g)

=> mddsau= m(hh)+ mddHCl - mCO2= 30,6+109,5 - 0,3.44= 126,9(g)

mNaCl= 2x.58,5= 2.0,1.58,5= 11,7(g)

mCaCl2= 2y.111= 2.0,2.111= 44,4(g)

=> \(C\%ddNaCl=\frac{11,7}{126,9}.100\approx9,22\%\\ C\%ddCaCl2=\frac{44,4}{126,9}.100\approx34,988\%\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 28 tháng 2 2020 lúc 12:39

Câu 2.

a)

\(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\)

\(n_{H2}=\frac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

\(\rightarrow n_{Al}=0,2\left(mol\right)\)

\(m_{Al}=0,2.27=5,4\left(g\right)\)

\(m_{Cu}=11,9-5,4=6,4\left(g\right)\)

b)

\(n_{HCl}=2n_{H2}=0,6\left(mol\right)\)

\(m_{ddHCl}=\frac{0,6.36,5}{18,25\%}=120\left(g\right)\)

Câu 3:

\(n_{H2}=\frac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

\(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\)

0,1_____0,2____________0,1

\(MgO+2HCl\rightarrow MCl_2+H_2O\)

0,1_____0,2____________

\(m_{Mg}=0,1.24=2,4\left(g\right)\)

\(m_{MgO}=6,4-2,4=4\left(g\right)\)

\(n_{MgO}=\frac{4}{24+16}=0,1\left(mol\right)\)

\(m_{dd_{HCl}}=\frac{0,4.36,5}{20\%}=73\left(g\right)\)

\(V_{dd_{HCl}}=\frac{73}{1,2}=60,83\left(l\right)\)

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 28 tháng 2 2020 lúc 12:40

Cho 78,3 gam MnO2 tác dụng vừa đủ với dd HCl 20%. a/. Tính khối lượng dd HCl pư và thể tích khí bay ra (đkc). b/. Khí sinh ra cho tác dụng với 250 ml dd NaOH ở t0 thường. Tính CM của dd NaOHpư và của dd muối thu được? Bài 1

MnO2+4HCl-->MnCl2+2H2O+Cl2

a) n MNO2=78,3/87=0,9(mol)

n HCl=4n MnO2=3,6(mol)

m HCl=3,6.36,5=131,4(g)

m dd HCl=131,4.100/20=657(g)

n Cl2=n MnO2=0,9(mol)

V Cl2=0,9.22,4=20,16(l)

b) Cl2+2NaOH--->NaClO+NaCl+H2O

n NaOH=2n Cl2=1,8(mol)

CM NaOH=1,8/0,25=7,2(M)

6/ a) 2Al+6HCl--->2AlCl3+3H2

n H2=6,72/22,4=0,3(mol)

n Al=2/3n H2=0,2(mol)

m Al=0,2.27=5,4(g)

m Cu=11,8-5,4=6,4(g)

b) n HCl=2n H2=0,6( mol)

m HCl=0,6.36,5=21,9(g)

m dd HCl=21,9.100/18,25=120(g)

7/ Mg+2HCl--->MgCl2+H2

MgO+2HCl--->Mgcl2+H2O

n H2=2,24/22,4=0,1(mol)

n Mg=n H2=0,1(mol)

m Mg=0,1.24=2,4(g)

m MgO=6,4-2,4=4(g)

b) Theo pthh1

n HCl=2n H2=0,2(mol)

n MgO=4/40=0,1(mo)

Theo pthh2

n HCl=2n MgO=0,2(mol)

tổng n HCl=0,4(mol)

m HCl=0,4/36,5=14,6(g)

m dd HCl=14,6.100/20=73(g)

V HCl=72/1,2=60,833(ml)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 28 tháng 2 2020 lúc 12:34

Câu 1:

a)

\(n_{MnO2}=\frac{78,3}{87}=0,9\left(mol\right)\)

\(MnO_2+4HCl\rightarrow MnCl_2+Cl_2+2H_2O\)

0,9______3,6________0,9

\(m_{dd_{HCl}}=\frac{3,6.36,5}{20\%}=657\left(g\right)\)

\(V_{Cl2}=0,9.22,4=20,16\left(l\right)\)

b)

\(2NaOH+Cl_2\rightarrow NaCl+NaClO+H_2O\)

1,8_______0,9____ 0,9_____0,9_________

\(CM_{NaOH}=\frac{1,8}{0,25}=7,2M\)

\(CM_{NaCl}=CM_{NaClO}=\frac{0,9}{0,25}=3,6M\)

Bình luận (0)
Nguyễn Hải Đăg
Nguyễn Hải Đăg 23 tháng 2 2020 lúc 21:08

mọi người giúp em với ạ em cảm ơn

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 14 tháng 2 2020 lúc 13:08

1) B

2) Nước javen có tính sát trùng và tẩy màu vì có NaClO là chất có tính oxi hóa mạnh

3)

\(NaCl+H_2SO_4\underrightarrow{^{to}}NaHSO_4+HCl\)

\(MnO_2+4HCl\underrightarrow{^{to}}MnCl_2+Cl_2+2H_2O\)

\(2NaOH+Cl_2\rightarrow NaCl+NaClO+H_2O\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN