Bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử hợp chất hữu cơ và công thức cấu tạo

B.Thị Anh Thơ
22 tháng 5 2020 lúc 18:43

Xem lại đề !

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
4 tháng 5 2020 lúc 21:32

Ta có:

\(n_{anken}=0,2\left(mol\right)\)

\(m_{binh.tang}=m_{anken}=6,4\left(g\right)\)

Gọi CTTQ Của anken là CnH2n

\(m_{anken}=0,2.14n=6,4\left(g\right)\)

\(\Leftrightarrow n=2,3\)

Vậy CT của 2 anken là C2H4 và C3H6

b/

Gọi \(\left\{{}\begin{matrix}n_{C2H4}:a\left(mol\right)\\n_{C3H6}:b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow n_{hh\left(anken\right)}=a+b=0,2\)

\(\Rightarrow m_{hh\left(anken\right)}=28a+42b=6,4\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=\frac{1}{7}\\b=\frac{2}{35}\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{C2H4}=\frac{\frac{1}{7}.28}{6,4}.100\%=62,5\%\\\%m_{C3H6}=100\%-62,5\%=37,5\%\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
18 tháng 4 2020 lúc 16:32

\(n_{CO2}=\frac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

\(n_{H2O}=\frac{2,7}{18}=0,15\left(mol\right)\)

Ta thấy hỗn hợp khí X đều có CTTQ là CnH2n-2 ( ankin)

\(\Rightarrow n_X=n_{CO2}-n_{H2O}=0,2-0,15=0,05\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_X=0,05.22,4=1,12\left(l\right)\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
18 tháng 4 2020 lúc 16:25

Hidrocacbon có 2 liên kết π nên có CTTQ là CnH2n−2

\(\Rightarrow M=14n-2\)

\(n_{Br2}=0,2\left(mol\right)\)

\(n_{C2H2n-2}=0,1\left(mol\right)\)

\(M_{CnH2n-2}=\frac{5,4}{0,1}=54=14n-2\)

\(\Rightarrow n=4\)

Vậy CTPT là C4H6

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN