Bài 24. Công và công suất

Khí nhận nhiệt lượng và thực hiện công nên : Q > 0 và A < 0 :

ΔU = Q + A= 400-100 = 300 J

Bình luận (0)
Lazyboy
11 tháng 4 lúc 17:20

Giúp mình giải một người nhấc một vật có khối lượng 1kg lên độ cao 6m . Lấy g=10m/s2 .

Công mà người đã thực hiện A 60 B 1800 C 1860 D 180

Bình luận (1)
Lazyboy
11 tháng 4 lúc 17:23

Lực nâng của người có độ lớn bằng trọng lượng vật F = P

Công của người thực hiện: A = F.s.cos0 = m.g.s = 1.10.6 = 60J

Bình luận (0)
Hồng Phúc
11 tháng 4 lúc 17:25

Chọn mốc thế năng ở mặt đất.

\(A=W_t=m.g.z=1.10.6=60\left(J\right)\)

Kết luận: Công mà người đã thực hiện là \(60J\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
11 tháng 4 lúc 11:50

\(A=F\cdot s\cdot cos\alpha=150\cdot20\cdot cos\left(30^0\right)=2598\left(J\right)\)

=> C

Bình luận (0)
Trần
9 tháng 4 lúc 16:34

đáp án là A 20s nha bạn

Bình luận (0)
Nguyễn Tiến Đạt
10 tháng 4 lúc 16:31

áp dụng định luật Niuton: F=P=mg= 1000.10=10000 N

Công thực hiện của động cơ: A=Pt 

\(\Leftrightarrow F.s=P.t\)

\(\Leftrightarrow10000.30=15000.t\)

\(\Leftrightarrow t=20s\)

Khoanh A: 20s

 

Bình luận (0)
Yushi Kamone
2 tháng 4 lúc 22:02

α = 30 độ :))

P = m.g = 40N

s = 30cm = 0,3m

A = P.s.cosα =  6√3 J

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
30 tháng 3 lúc 8:41

Đổi 2 kW = 2000 W

2 h = 7200 s

Công mà máy cày thực hiện là:

\(A=P.t=2000.7200=144.10^5\) (J)

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
23 tháng 3 lúc 10:38

a. Công thực hiện để đưa vật lên là:

\(A=P.h=500.1,5=750\) (J)

b. Lực kéo vật lên là:

\(F=\dfrac{A}{l}=\dfrac{750}{5}=150\) (N)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN