Bài 23. Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
2 tháng 12 2020 lúc 22:29

a) PTHH: \(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\)

Ta có: \(n_{Al}=\frac{5,4}{27}=0,2\left(mol\right)\) \(\Rightarrow n_{H_2}=0,3mol\) \(\Rightarrow V_{H_2}=0,3\cdot22,4=6,72\left(l\right)\)

b) Theo PTHH: \(n_{HCl}=3n_{Al}=0,6mol\) \(\Rightarrow C_{M_{HCl}}=\frac{0,6}{0,25}=2,4\left(M\right)\)

c) Ta có: \(m_{H_2}=0,3\cdot2=0,6\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{dd}=m_{Al}+m_{ddHCl}-m_{H_2}=284,8\left(g\right)\)

\(\Rightarrow C\%_{AlCl_3}=\frac{0,2\cdot133,5}{284,8}\cdot100\%=9,375\%\)

Bình luận (0)
Thảo Phương
8 tháng 10 2020 lúc 20:34

\(n_{Mg}=\frac{4,8}{24}=0,2\left(mol\right)\)

\(n_{HCl}=\frac{200.3,65\%}{36,5}=0,2\left(mol\right)\)

PTHH : Mg + 2HCl -------> MgCl2 + H2\(\uparrow\)

Ban đầu: 0,2.......0,2

Lập tỉ lệ : \(\frac{0,2}{1}>\frac{0,2}{2}\)=> Mg dư , HCl phản ứng hết

Theo PT : n Mg pứ = \(\frac{1}{2}\)nHCl =0,1(mol)

=> m Mg dư = (0,2 - 0,1).24 = 2,4(g)

b) Theo PT : n MgCl2 = \(\frac{1}{2}\)nHCl =0,1(mol)

=> \(m_{MgCl_2}=0,1.95=9,5\left(g\right)\)

c) Theo PT : n H2 = \(\frac{1}{2}\)nHCl =0,1(mol)

=>\(V_{H_2}=0,1.22,4=2,24\left(l\right)\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
1 tháng 5 2020 lúc 9:45

a,\(2AgNO_3+Cu\rightarrow2Ag+Cu\left(NO_3\right)_2\)

Cu(NO3)2 làm dung dịch có màu xanh lam

b, Không phản ứng

c,\(Cu+2H_2SO_4\rightarrow2H_2O+SO_2+CuSO_4\)

CuSO4 làm dd có màu xanh lam và có khí SO2 thoát ra

d, \(Cu+MgSO_4\underrightarrow{^X}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
14 tháng 2 2020 lúc 15:40

a, PTHH ( I ) : \(Fe+CuSO_4\rightarrow FeSO_4+Cu\)

PTHH ( II ) : \(FeSO_4+2NaOH\rightarrow Fe\left(OH\right)_2+Na_2SO_4\)

b, \(n_{NaOH}=C_{MNaOH}.V_{NaOH}=0,5.0,4=0,2\left(mol\right)\)

Theo PTHH ( II ) : \(n_{FeSO_4}=\frac{1}{2}n_{NaOH}=\frac{1}{2}0,2=0,1\left(mol\right)\)

Theo PTHH ( I ) : \(n_{Fe}=n_{FeSO_4}=0,1\left(mol\right)\)

-> \(m_{Fe}=n.M=0,1.56=5,6\left(mol\right)\)

Bình luận (0)
Karik-Linh
14 tháng 2 2020 lúc 15:40

a, Fe + CuSO4 -> FeSO4 + Cu (1)
2NaOH + FeSO4 -> Fe(OH)2 + Na2SO4 (2)
b, 400ml = 0,4 lít
nNaOH = 0,4.0,5 = 0,2 mol
Từ (2), ta có nFeSO4 = 1/2 nNaOH = 0,1 mol
Từ (1), ta có nFeSO4 = n Fe = 0,1 mol
mFe = 0,1 . 56 = 5,6 g

Bình luận (0)
Huy Nguyen
28 tháng 12 2020 lúc 19:19

a, Fe + CuSO4 -> FeSO4 + Cu (1) 2NaOH + FeSO4 -> Fe(OH)2 + Na2SO4 (2) b, 400ml = 0,4 lít nNaOH = 0,4.0,5 = 0,2 mol Từ (2), ta có nFeSO4 = 1/2 nNaOH = 0,1 mol Từ (1), ta có nFeSO4 = n Fe = 0,1 mol mFe = 0,1 . 56 = 5,6 g

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
6 tháng 11 2019 lúc 11:58

a) HCl còn dư nên Al phản ứng hết

Ta có :

\(\text{mAl = 15 - 9,6 = 5,4 (g)}\)

b) nAl = 5,4 : 27 = 0,2 mol

\(\text{2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑}\)

0,2.........................0,2...........0,3...............(mol)

\(\Rightarrow\text{VH2 = 0,3 . 22,4 = 6,72 (l)}\)

\(\text{b) mAlCl3 = 0,2 . 133,5 = 26,7(g)}\)

mdd sau p.ư = mddHCl + mAl - mH2 = 200 + 5,4 - 0,3 . 2 = 204,8(g)

\(C\%_{AlCl3}=\frac{26,7}{204,8}.100\%=13,04\%\)

Bình luận (0)
Ngô Hoàng Anh
11 tháng 7 2019 lúc 8:29

a, nNO=1.1222.4=0.05(mol)1.1222.4=0.05(mol)

Gọi nAl=a(mol)

.....nFe=b(mol)

Ta có 27a + 56b = 2.22(g) (*)

Quá trình cho e

AlO.................➞ Al+3 + 3e

a......................................3a(mol)

FeO.................➞ Fe+3 + 3e

b......................................3b(mol)

Quá trình nhận e

N+5 + 3e ➞..N+2

.........0.15.....0.05 (mol)

Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có

3a + 3b = 0.15(**)

Giải (*) và (**) ta được a=0.02(mol),b=0.03(mol)

%Al=0.02∗272.22∗1000.02∗272.22∗100%=24.324%

%Fe=100%-24.324%=75.676%

b, ddA chứa: Al3+ 0.02 mol, Fe3+ 0.03 mol, HNO3 dư 0.05 mol => số mol ion dương = 0.2 mol
nNaOH = nOH- = 0.21 mol > 0.2 mol. Vậy OH- dư, nOH- dư = 0.21 - 0.2 = 0.01 mol
Fe(OH)3 kết tủa trước vì Fe(OH)3 có tích số tan lớn hơn nhiều Al(OH)3.
Fe3+ + 3OH- ---> Fe(OH)3
nFe(OH)3 = nFe3+ = 0.03 mol
Al3+ + 3OH- ---> Al(OH)3 (1)
nAl(OH)3 (1) = nAl3+ = 0.02 mol
Al(OH)3 + OH- ---> (AlO2)- + 2H2O
nOH- = 0.01 mol => nAl(OH)3 tan = 0.01 mol => nAl(OH)3 còn lại = 0.02 - 0.01 = 0.01 mol
Chất rắn còn lại: Fe(OH)3 0.03 mol, Al(OH)3 0.01 mol
2Fe(OH)3 ---> Fe2O3 + 3H2O...........2Al(OH)3 ---> Al2O3 + 3H2O
0.03.................0.015...............
m (oxit) = 0.015 x 160 + 0.005 x 102 = 2.91g

Bình luận (0)
Phùng Hà Châu
11 tháng 7 2019 lúc 8:47
https://i.imgur.com/rfG5yhd.jpg
Bình luận (0)
Quang Nhân
25 tháng 6 2019 lúc 22:29

Bạn xem lại đề bài này, không đủ dữ kiện để giải.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN