bài 23: Hiđro Clorua - Axit Clohidric và muối Clorua

nHCl = 0.4 (mol) 

nBa(OH)2 = 0.15 (mol) 

Ba(OH)2 + 2HCl => BaCl2 + H2O

0.15_______0.3_____0.15 

CM HCl(dư) = 0.3/0.4 = 0.75M

CM BaCl2 = 0.15/(0.4 + 0.3) = 3/14 (M) 

Bình luận (0)

\(Đặt:n_{MnO_2}=a\left(mol\right),n_{KMnO_4}=b\left(mol\right)\)

\(m_{hh}=87a+158b=37.96\left(g\right)\left(1\right)\)

\(n_{Cl_2}=\dfrac{10.08}{22.4}=0.45\left(mol\right)\)

\(2KMnO_4+16HCl\rightarrow2KCl+2MnCl_2+5Cl_2+8H_2O\)

\(MnO_2+4HCl\rightarrow MnCl_2+Cl_2+2H_2O\)

\(n_{Cl_2}=a+2.5b=0.45\left(mol\right)\left(2\right)\)

\(\left(1\right),\left(2\right):a=0.4,b=0.02\)

\(\%MnO_2=\dfrac{0.4\cdot87}{37.96}\cdot100\%=91.68\%\\\%KMnO_4=100-91.68=8.32\% \)

\(m_M=m_{KCl}+m_{MnCl_2}=0.02\cdot74.5+\left(0.4+0.02\right)\cdot126=54.41g\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 18 tháng 1 lúc 22:31

a) PTHH: \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\uparrow\)  (1)

                \(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\uparrow\)  (2)

b) Dựa vào đề, ta thấy chắc chắn HCl dư

Ta có: \(\Sigma n_{H_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

Gọi số mol của Fe là \(a\) \(\Rightarrow n_{H_2\left(1\right)}=a\)

Gọi số mol của Mg là \(b\) \(\Rightarrow n_{H_2\left(2\right)}=b\)

Ta lập được hệ phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}56a+24b=8\\a+b=0,2\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,1\\b=0,1\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Fe}=56\cdot0,1=5,6\left(g\right)\\m_{Mg}=24\cdot0,1=2,4\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Fe}=\dfrac{5,6}{8}\cdot100\%=70\%\\\%m_{Mg}=30\%\end{matrix}\right.\)

c) Theo các PTHH: \(n_{FeCl_2}=n_{MgCl_2}=n_{Fe}=n_{Mg}=0,1mol\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{FeCl_2}=0,1\cdot127=12,7\left(g\right)\\m_{MgCl_2}=0,1\cdot95=9,5\left(g\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow m_{muối}=22,2\left(g\right)\)

d) Ta có: \(\Sigma n_{HCl}=\dfrac{500\cdot16\%}{36,5}=\dfrac{160}{73}\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{HCl\left(dư\right)}=\dfrac{654}{365}\left(mol\right)\) \(\Rightarrow m_{HCl\left(dư\right)}=\dfrac{654}{365}\cdot36,5=65,4\left(g\right)\)

Mặt khác: \(m_{dd}=m_{hh}+m_{ddHCl}-m_{H_2}=507,6\left(g\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C\%_{FeCl_2}=\dfrac{12,7}{507,6}\cdot100\%\approx2,5\%\\C\%_{MgCl_2}=\dfrac{9,5}{507,6}\cdot100\%\approx1,87\%\\C\%_{HCl\left(dư\right)}=\dfrac{65,4}{507,6}\cdot100\%\approx12,88\%\end{matrix}\right.\)

    

Bình luận (0)

Đề chưa nói rõ là : tác dụng với dung dịch axit nào nên có lẽ là HCl hoặc H2SO4 , thứ hai là câu c không đủ dữ kiện đề bài để giải nhé. 

\(Đặt:n_{Mg}=x\left(mol\right),n_{Fe}=y\left(mol\right)\)

\(m_{hh}=24x+56y=8\left(g\right)\left(1\right)\)

\(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\\ Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

\(n_{H_2}=x+y=0.2\left(mol\right)\left(2\right)\)

\(\left(1\right),\left(2\right):x=y=0.1\)

\(\%Mg=\dfrac{0.1\cdot24}{8}\cdot100\%=30\%\\ \%Fe=70\%\)

\(m_M=m_{MgCl_2}+m_{FeCl_2}=0.1\cdot95+0.1\cdot127=22.2\left(g\right)\)

 

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 18 tháng 1 lúc 22:12

bạn xem lại đề

 

Bình luận (0)
Thanh Hoàng Thanh
Thanh Hoàng Thanh 18 tháng 1 lúc 22:12

M thấy đb nó thiếu :((

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 18 tháng 1 lúc 22:13

Kiểm tra lại đề bài !

Bình luận (0)
Khánh Đan
Khánh Đan CTV 26 tháng 11 2020 lúc 16:38

_ Trích mẫu thử.

_ Nhỏ vài giọt từng mẫu thử vào giấy quỳ tím.

+ Nếu quỳ tím không chuyển màu, đó là NaCl, NaNO3. (1)

+ Nếu quỳ tím chuyển đỏ, đó là (NH4)2SO4 và NH4Cl. (2)

_ Nhỏ một lượng AgNO3 vào ống nghiệm đựng mẫu thử nhóm (1).

+ Nếu xuất hiện kết tủa trắng, đó là NaCl.

PT: \(NaCl+AgNO_3\rightarrow NaNO_3+AgCl_{\downarrow}\)

+ Nếu không có hiện tượng xảy ra, đó là NaNO3.

_ Nhỏ một lượng BaCl2 vào ống nghiệm đựng mẫu thử nhóm (2).

+ Nếu xuất hiện kết tủa trắng, đó là (NH4)2SO4.

PT: \(BaCl_2+\left(NH_4\right)_2SO_4\rightarrow2NH_4Cl+BaSO_{4\downarrow}\)

+ Nếu không có hiện tượng xảy ra, đó là NH4Cl.

_ Dán nhãn vào từng mẫu thử tương ứng.

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 18 tháng 8 2020 lúc 20:12
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN