Bài 23. Bài luyện tập 4

Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 12 tháng 1 lúc 20:10

a)

\(Zn + H_2SO_4 \to ZnSO_4 + H_2\)

b)

Theo PTHH : \(n_{H_2SO_4} = n_{H_2} = n_{Zn} = \dfrac{13}{65} = 0,2(mol)\)

\(m_{H_2SO_4} = 0,2.98 = 19,6(gam)\)

c)

\(V_{H_2} = 0,2.22,4 = 4,48(lít)\)

Bình luận (1)
Nguyễn Vuong
Nguyễn Vuong 12 tháng 1 lúc 20:02

A, 

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 8 tháng 1 lúc 20:42

nMgCO3 = 8.4/84 = 0.1 mol 

nCO2 = 0.05 mol 

MgCO3 + 2HCl => MgCl2 + CO2 + H2O 

0.05______0.1___________0.05 

nMgCO3= 0.05 < 0.1 => MgCO3 dư 

mMgCO3 dư = 0.05*84 = 4.2 g 

mHCl = 0.1*36.5 = 3.65 g 

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 8 tháng 1 lúc 20:33

\(n_{Al}=\dfrac{5.4}{27}=0.2\left(mol\right)\\ n_{H_2SO_4}=\dfrac{49}{98}=0.5\left(mol\right)\)

      \(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\)

\(Bđ:0.2..........0.5\)

\(Pư:0.2.........0.3..............0.1............0.3\)

\(Kt:0...........0.2...............0.1.............0.3\)

\(m_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=0.1\cdot342=34.2\left(g\right)\)

\(V_{H_2}0.3\cdot22.4=6.72\left(l\right)\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 8 tháng 1 lúc 20:40

nAl = 10.2/102 = 0.1 mol 

nH2SO4 = 0.5 mol 

BT AL :

nAl2(SO4)3 = nAl2O3 = 0.1 mol 

=> mAl2(SO4)3 = 34.2 g 

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 8 tháng 1 lúc 20:19

a)

\(n_P = \dfrac{6,2}{31} = 0,2(mol)\\ n_{O_2} = \dfrac{6,72}{22,4} = 0,3(mol)\\ 4P + 5O_2 \xrightarrow{t^o} P_2O_5\)

Ta thấy : \(\dfrac{n_P}{4} = 0,05 < \dfrac{n_{O_2}}{5} = 0,06\) nên O2 dư.

Theo PTHH :

\(n_{O_2\ pư} = \dfrac{5}{4}n_P = 0,25(mol)\\ \Rightarrow m_{O_2\ dư} = (0,3-0,25).32 = 1,6(gam)\)

b)

\(n_{P_2O_5} = \dfrac{n_P}{2} = 0,1(mol)\\ \Rightarrow m_{P_2O_5} = 0,1.142 = 14,2(gam)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 5 tháng 1 lúc 21:07

\(M_A =29.0,552 = 16(đvC)\)

Số nguyên tử C = \(\dfrac{16.75\%}{12} = 1\)

Số nguyên tử H = \(\dfrac{16.25\%}{1} = 4\)

\(CH_4 + 2O_2 \xrightarrow{t^o} CO_2 + 2H_2O\)

Theo PTHH :

\(V_{O_2} = 2V_{CH_4} = 11,2.2 = 22,4(lít)\)

Bình luận (1)
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm 1 tháng 1 lúc 12:34

\(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\)

\(n_{H_2}=\dfrac{33,44}{22,4}=1,5mol\)

\(\Rightarrow n_{Al}=\dfrac{1,5}{3}.2=1mol\)            \(\Rightarrow m_{Al}=1.27=27g\)

\(n_{H_2SO_4}=n_{H_2}=1,5mol\)               \(\Rightarrow m_{H_2SO_4}=1,5.98=147g\)

\(n_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=\dfrac{1,5}{3}=0,5mol\)            \(\Rightarrow m_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=0,5.342=171g\)

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
Nguyễn Ngọc Lộc CTV 27 tháng 12 2020 lúc 20:24

a, nHCl = 0,27 ( mol )

=> n(H) = 0,27 ( mol )

=> nH2 = 0,135 ( mol )

=> VH2 = 3,024 ( l )

b, Có n(Cl) = nHCl = 0,27 ( mol )

=> m(Cl) = 9,585 ( g )

=> mMuối = mKl + m(Cl) = 3,88 + 9,585 = 13,465 ( g )

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 27 tháng 12 2020 lúc 20:28

nHCl = 0,135.2 = 0,27 mol 

Phản ứng vừa đủ , áp dụng ĐLBT nguyên tố H => nH2 = \(\dfrac{0,27}{2}\)=0,135mol 

=> V H2 = 0,135. 22,4 = 3,024 lít

b) Hỗn hợp kim loại + HCl  --> Hỗn hợp muối  + H2 

Áp dụng ĐLBT khối lượng => m hh kim loại + m HCl = m hỗn hợp muối + mH2

=> m muối = 3,88 + 0,27.36,5 - 0,135.2 =13,465 gam

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 27 tháng 12 2020 lúc 20:29

nHCl = 0.135 * 2 = 0.27 (mol) 

nH2 = 0.27 / 2 = 0.135 (mol) 

VH2 = 0.135 * 22.4 = 3.024 (l) 

BTKL : 

mKl + mHCl = mM + mH2 

=> 3.88 + 0.27 * 36.5 = mM + 0.27 

=> mM = 13.465 (g) 

Bình luận (0)
Chấp Niệm
Chấp Niệm 27 tháng 12 2020 lúc 11:21

Ý của bạn là tính khối lượng chất NH3 phải không? Chứ thể tích có rồi mà

Bình luận (1)
Chấp Niệm
Chấp Niệm 27 tháng 12 2020 lúc 11:42

+ Số mol của khí NH3 là:

Ta có: nNH3 = V/22,4

      => nNH3 = 3,36/22,4 = 0,15 (mol)

+ Khối lượng của khí NH3 là:

 Ta có: mNH3 = n.M

      => mNH3 = 0,15.17 = 2,55 (g)

 Vậy: khối lượng của khí NH3 là 2,55g

 

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN