Bài 22. Lực Lo-ren-xơ

Hồng Loann

Câu 7: Độ lớn suất điện động cảm ứng cao khi: A. Từ thông qua mạch thay đổi chậm. B. Từ thông qua mạch không thay đổi. C. Từ thông qua mạch thay đổi nhanh. D. Từ thông bằng 0. Câu 8: Tính từ thông qua một vòng dây diện tích giới hạn của vòng dây là 0,7 m². Biết rằng vòng dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,3 T, hướng pháp tuyến của vỏng dây lệch 60° so với hướng cảm ứng từ. A. 0,1819 Wb B. 0,105 Wb С. 12,6 Wb D. 1,26 Wb Câu 9: Vector cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M tạo ra bởi từ trường của hai dây dẫn thẳng dài vô hạn vuông góc mặt giấy mang dóng điện trong truởng hop nào sau đây vẽ đúng : O B, 1O B, M B O 'B 1:O B2 M A. D. Câu 10: Khi vòng dây đưa lại gần nam châm một chút thi từ thông qua vòng dây sẽ .. A. Không đổi. B. Giảm. C. Tăg. D. Giảm nhiều. Câu 11: Theo quy tắc bản tay trái để xác định chiều lực Lorentz tác dụng lên hạt mang điện tích thi: A. Ngón cái choãi ra 90° chi chiều lực Lorentz nếu hạt mang điện tich âm. B. Bản tay xỏe ra hứng các hạt điện tích rơi vào lòng bản tay. C. Chiều từ cổ tay đến các đầu ngón tay chỉ chiều lực Lorentz. D. Chiều từ cổ tay đến các đầu ngón tay chỉ chiều di chuyển của hạt mang điện tích. Câu 12: Khi khóa K đóng xuống thi từ thông qua vòng dây bên cạnh sẽ ... A. Giảm nhanh. B. Tăng. C. Không đổi. D. Giảm. Câu 13: Thiết bị nào sau đây không ứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từ: A. Máy biến áp. B. Ngắt điện (CB) chống giật. C. Bếp điện từ. D. Bóng đèn dây tóc. Câu 14: Bản chất của dòng điện Foucault là A. Dòng nhiệt điện phát sinh do sự chênh lệch nhiệt độ 2 mối nối 2 thanh dẫn kim loại khác nhau. B. Dòng điện từ nguồn theo dây dẫn đến chạy ngang qua vật dẫn. C. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vật dan khi từ thông xuyên qua vật thay đoi. . Câu 4: Độ tự cảm của cuộn dây không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây: A. Độ dài cuon. B. Chất liệu lõi. C. Chiều quấn dây. D. Số vỏng dây quấn. K đóng Câu 5: Khi đóng khóa K thì hiện tượng nào xảy ra A. Đèn Đị sáng ngay, đèn Đ2 từ từ sáng. B. Đèn Đ2 sáng ngay, đèn Đi từ tử sảng. C. Cà 2 dèn đều từ từ sáng. D. Cả 2 đèn cùng sáng ngay lập tức. Câu 12: Khi khóa K đóng xuống thì từ thông qua vòng dây bên cạnh sẽ .. A. Giảm nhanh. B. Tăng. C. Không đổi. D. Giảm. Câu 13: Thiết bị nào sau đây không ứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từ: A. Máy biến áp. B. Ngắt điện (CB) chống giật. C. Bếp điện từ. D. Bóng đèn dây tóc. Câu 14: Bản chất của dòng điện Foucault là A. Dòng nhiệt điện phát sinh do sự chênh lệch nhiệt độ 2 mối nối 2 thanh dẫn kim loại khác nhau. B. Dòng điện từ nguồn theo dây dẫn đến chạy ngang qua vật dẫn. C. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vật dẫn khi từ thông xuyên qua vật thay đổi. D. Dòng điện phát sinh do ảnh sáng chiếu lên tế bảo quang điện. Câu 15: Tính độ tự cảm của ống dây có chiều dài ống 0,006 m quan 14 vòng, tiết dien ống 0,013 m2 lõi không khí (độ từ thẩm gần bằng 1). A. 4.10° H B. 4.10-H C. 5.101 H D. 5.10 H

Quyết Thắng Đỗ

1 Một điện tích q bay vào vùng từ trường đều B với vận tốc v, sao cho v ⃗ hợp với B ⃗ một góc α = 300 thì lực Lorenxơ tác dụng lên điện tích q là F. Nếu góc hợp bởi v ⃗ và B ⃗ tăng gấp đôi thì lực Lorenxơ lúc này là:

A. 2F. B. √2F. C. √3F D. 3F 2

Một điện tích âm bay vào trong vùng từ trường đều (hướng từ trong ra ngoài), chịu tác dụng của lực Lorenxơ có chiều như hình vẽ. Xác định hướng bay của điện tích:

A. từ trái sang phải.

B. từ ngoài vào trong. 

C. từ phải sang trái.

D. từ dưới lên.

3 Một điện tích dương bay vào trong vùng từ trường đều (như hình vẽ). Lực Lorenxơ có chiều:

 A. từ trong ra ngoài.

B. từ ngoài vào trong.

C. từ phải sang trái.

D. từ dưới lên.

4 Một electron chuyển động thẳng đều trong miền có từ trường đều và điện trường đều. Xét hệ tọa độ Đề- các vuông góc Oxyz, nếu electron chuyển động theo chiều dương của trục Ox và đường sức từ hướng theo chiều dương của trục Oy thì đường sức điện trường theo chiều:

 A. dương trục Oz.

B. âm trục Oz. 

C. dương trục Ox.

D. âm trục Ox.

5 Một điện tích dương chuyển động theo hướng thẳng đứng từ trên xuống, lọt vào vùng từ trường trường đều có hướng từ phải sang trái thì lực Lo-ren-xơ có chiều:

 A. Từ trong ra ngoài.

B. Từ ngoài vào trong. 

C. Từ phải sang trái.

D. Từ trái sang phải.

6 Lực Lo – ren – xơ là lực tác dụng giữa :

A. từ trường và điện tích đứng yên.

B. hai điện tích chuyển động.

C. một điện tích đứng yên một điện tích chuyển động.

D. từ trường và điện tích chuyển động.

Quyết Thắng Đỗ
Quyết Thắng Đỗ 31 tháng 3 2020 lúc 10:59
https://i.imgur.com/19q4lrb.jpg
Bình luận (0)
nguyễn duy tân
nguyễn duy tân 29 tháng 3 2020 lúc 22:23

câu 2

giải

lực Lo-ren-xơ có độ lớn

\(f=\left|q\right|vB\sin\alpha=1,6.10^{-19}.3.10^7.1,5.\sin30^o\)

\(\Rightarrow f=3,6.10^{-12}\left(N\right)\)

vậy.......

Bình luận (0)
Tenten
Tenten 28 tháng 3 2020 lúc 20:15

Lực lorenxo tác dụng lên electron là :

fl=qBvsinα=1,2.107.1,6.10-19.sin300∼9,61.10-13N

Bình luận (0)
Tenten
Tenten 28 tháng 3 2020 lúc 20:18

Lực lorenxo tác dụng lên hạt là :

fl=q.B.v.Sinα=3,2.10-19.0,5.106.sin900=1,6.10-13N

Bình luận (0)
nguyễn duy tân
nguyễn duy tân 20 tháng 3 2020 lúc 7:37

giải

ta có: \(F=\left|q\right|=vB\sin\alpha=5,76.10^{-14}\left(N\right)\)

vậy.....

Bình luận (0)
nguyễn duy tân
nguyễn duy tân 20 tháng 3 2020 lúc 10:54

giải (chi tiết hơn)

ta có \(F=\left|q\right|=vB\sin\alpha=3,2.10^{-19}.5.10^6.0,036.\sin90^o=5,76.10^{-14}\left(N\right)\)

vậy......

Bình luận (0)
Loading...