Bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 20 tháng 4 2020 lúc 16:42

1) Chọn C. Ankadien là hidrocacbon có 2 liên kết đôi trong phân tử.

Ankadien liên hợp mới cần có 2 liên kết đôi liên hợp.

2) Gốc vinyl là \(CH_2=CH-\) nên divinyl là \(CH_2=CH-CH=CH_2\)

chọn B.

3) CTPT của 2 chất lần lượt là \(C_4H_6;C_5H_8\)

Chọn C (đáp án mờ quá)

4) Trong các chất trên chỉ có chất có CTCT là \(CH_2=CH-CH\left(\text{ ∗}\right)=CH\left(\text{ ∗}\right)-CH_3\)

Dâu * ở chỗ có đồng phân cis-trans .

Do vậy chọn B penta-1,3-dien

5) Chọn đáp án A.

\(CH_2=CH-CH=CH_2+HBr\underrightarrow{^{-80^oC}}CH_3-CHBr-CH=CH_2\)

Bình luận (0)
Nguyễn Như
Nguyễn Như 20 tháng 4 2020 lúc 16:37
https://i.imgur.com/YXVRkKQ.png
Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 16 tháng 4 2020 lúc 12:49

Cách 1: đưa mẩu Ag vào bình khí ozon. Ag hoá đen chứng tỏ khí đó là ozon.

\(2Ag+O_3\rightarrow Ag_2O+O_2\)

Cách 2: sục ozon qua dd KI/hồ tinh bột. Dung dịch hoá xanh (iot gặp hồ tinh bột) chứng tỏ khí đó là ozon.

\(O_3+2KI+H_2O\rightarrow I_2+O_2+2KOH\)

Bình luận (0)
Fɑɭυ
Fɑɭυ 16 tháng 4 2020 lúc 12:50

Đưa lá bạc vào mẫu đã trích của khí Ozon (O3), ta sẽ thấy được hiện tượng lá bạc chuyển sang màu đen

\(2Ag+O_3\rightarrow Ag_2O+O_2\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 16 tháng 4 2020 lúc 12:42

a) Ví trí oxi trong bảng tuần hoàn: …Ô thứ 8,chu kì 2,nhóm VIA……………………………………………………………

b) Công thức phân tử khí oxi: …O2………………………

c) Tính chất hóa học của khí oxi là tính khử mạnh hay tính oxi hóa mạnh? …………Tính oxi hoá mạnh…………………………………………………………………………………………………

d) Công thức phân tử của khí ozon? …………O3…………………………………….

Bình luận (0)
Nguyễn Như
Nguyễn Như 16 tháng 4 2020 lúc 12:39
https://i.imgur.com/0O8Z7dM.jpg
Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 16 tháng 4 2020 lúc 12:43

a. C6H6 + Br2 ---Fe,to--> C6H5Br + HBr

b. C6H5CH3 + Br2 ---Fe,to---> p - bromtoluen hoặc o - bromtoluen + HBr

c. C6H5CH3 + HO-NO2 ---H2SO4---> C6H5-NO2 + H2O

C6H5-NO2 + HO-NO2 --H2SO4--> NO2-C6H4-NO2 (m -đinotrobenzen) +H2O

Thành phần chính : m- đinitrobenzen

d. C6H6 + 3H2 --Ni,to--> C6H12

C6H5-CH=CH2 + H2 --to,Ni--> C6H5CH2CH3

C10H8 + 2H2 ---Ni,to-- C10H12

e . nCH2=CH-C6H5 ----xt,to,p ---> (-CH2-CH(C6H5) -)n

g . C6H5CH3 + 2KMnO4 --to--> C6H5COOK +2MnO2 +KOH+H2O

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Fɑɭυ
Fɑɭυ 16 tháng 4 2020 lúc 12:47

t sợ m luôn á, kiểu này chắc làm được đề THPT quá :))

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 15 tháng 4 2020 lúc 9:21

Ta có:

\(n_A=0,2\left(mol\right)\)

\(n_{O2}=\frac{15,68}{22,4}=0,7\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\frac{n_{O2}}{n_A}=\frac{0,7}{0,2}=3,5\)

\(CH_4+2O_2\rightarrow CO_2+2H_2O\)

\(C_2H_4+3O_2\rightarrow2CO_2+2H_2O\)

\(C_2H_6+3,5O_2\rightarrow2CO_2+3H_2O\)

\(C_2H_2+2,5O_2\rightarrow2CO_2+H_2O\)

Vậy thỏa mãn A là C2H6

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 15 tháng 4 2020 lúc 9:14

1. \(CH_3-CH\left(CH_3\right)-C\left(C_2H_5\right)\left(CH_3\right)-CH\left(CH_3\right)-CH_2-CH_3\)

2. Câu này sai vì ở cacbon số 3 có tận 3 nhánh và liên kết với 2 C số 2 và 4 nên có tận 5 hóa trị nên không tồn tại (C chỉ có 4 hóa trị).

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 12 tháng 4 2020 lúc 17:45

A có dạng CnH2n−2

\(C_nH_{2n-2}+\left(1,5n-0,5\right)O_2\rightarrow nCO_2+\left(n-1\right)H_2O\)

\(n_{CaCO3}=n_{CO2}=\frac{20}{100}=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_A=\frac{n_{CO2}}{n}=\frac{0,2}{n}\)

\(\Rightarrow M_A=14n-2=\frac{2,7}{\frac{0,2}{n}}=13,5n\Rightarrow n=4\)

Vậy CTPT của A là C4H6

CTCT của A là

CH≡C−CH2−CH3: but-1-in

CH3−C≡C−CH3: but-2-in

Cho A tác dụng với HCl thu được 1 sản phẩm duy nhất nên A phải là

\(CH_3-C\equiv C-CH_3\)

\(CH_3-C\equiv C-CH_3+HCl\rightarrow CH_3-CCl=CH-CH_3\)

Bình luận (0)
Nguyễn Như
Nguyễn Như 12 tháng 4 2020 lúc 17:41
https://i.imgur.com/s4hUrkD.jpg
Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 12 tháng 4 2020 lúc 16:56

Phản ứng a không phải là phản ứng oxi hóa khử

Cân bằng phản ứng a:

\(CaCO_3+2HNO_3\rightarrow Ca\left(NO_3\right)_2+CO_2+H_2O\)

Phản ứng b là phản ứng oxi hóa khử

Chất khử là FeO; chất oxi hóa là HNO3

Quá trình cho e:

\(Fe^{+2}\rightarrow Fe^{+3}+3\) x3

Quá trình nhận e:

\(N^{+5}+3e\rightarrow N^{+2}\) x1

Cân bằng

\(3FeO+10HNO_3\rightarrow3Fe\left(NO_3\right)_2+NO+5H_2O\)

Bình luận (0)
Nguyễn Như
Nguyễn Như 12 tháng 4 2020 lúc 16:54
https://i.imgur.com/2oX1LxL.jpg
Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 11 tháng 4 2020 lúc 10:44

\(n_{CO2}=\frac{6,6}{44}=0,15\left(mol\right)\)

\(n_{H2O}=\frac{4,05}{18}=0,225\left(mol\right)\)

a) Trong A có ng tố Cacbon và hidro

b) Do nH20 > nCO2 nên A là 1 ankan có công thức là CnH2n+2=14n+2 (Dựa vào M các ng tố)

nên \(n_A=n_{H2O}-n_{CO2}=0,225-0,15=0,075\left(mol\right)\)

\(M=\frac{2,25}{0,075}=30\)

Ta có Ct: \(14n+2=30\)

\(\Rightarrow n=2\) (C2H6 : etan)

c) Chất A không làm mất màu dd Br2 vì trong chất A chỉ chưa các lk xích ma bền chứ không có chứa lk π để td với dd Br2

d)PTHH: \(C_2H_6+Cl_2\rightarrow C_2H_5Cl+HCl\) (1 ng tử Cl sẽ vào thế 1H trong C2H6 còn Cl còn lại sẽ tạo khí HCl)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN