Bài 21: Tính theo công thức hóa học

a) M(NxOy)=3,375.32=108(g/mol)

Vì NxOy có 25,93% khối lượng N, nên ta có:

14x= 108.25,93%=28 =>x=2

16y=108-28=80 => y=5

Với x=2; y=5 => CTHH là N2O5.

b) Khối lượng của 1 lít khí NxOy ở đktc:

1/22,4 x 108\(\approx\) 4,821(g)

1 lít khí NxOy ở đktc chứa số phân tử:

1/22,4 x 6 x 1023= 2,679.1022 (phân tử)

(Lên lớp cao em sẽ học số chính xác là x 6,023.1023 chứ không phải x 6.1023 nữa nè)

Chúc em học tốt!

Bình luận (0)

M(Na2CO3.aH2O)= 106+18a (g/mol)

M(O trong X)= 48+16a(g/mol)

Vì O chiếm 72,73% khối lượng X, ta có pt:

\(\dfrac{48+16a}{106+18a}=72,73\%\\ \Leftrightarrow a\approx10\)

=> CTHH của X: Na2CO3.10H2O

Chúc em học tốt!

Bình luận (2)
Quang Nhân
15 tháng 6 lúc 14:27

Câu 1 : 

\(CT:Fe_xO_y\)

\(\%O=\dfrac{16y}{160}\cdot100\%=30\%\)

\(\Leftrightarrow y=3\)

\(M=56x+16\cdot3=160\left(\dfrac{g}{mol}\right)\)

\(\Rightarrow x=2\)

\(CT:Fe_2O_3\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
15 tháng 6 lúc 14:30

Câu 2 : 

\(a.\)

\(CT:Ca_xC_yO_z\)

\(\text{Ta có :}\)

\(40x:12y:16z=3.33:1:4\)

\(\Leftrightarrow x:y:z=1:1:3\)

\(CTnguyên:\left(CaCO_3\right)_n\)

\(M_X=100\left(\dfrac{g}{mol}\right)\)

\(\Leftrightarrow100n=100\)

\(\Leftrightarrow n=1\)

\(CT:CaCO_3\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
15 tháng 6 lúc 14:34

Câu 2 : 

\(b.\)

\(CT:H_xS_yO_z\)

\(x:y:z=\dfrac{2.04}{1}:\dfrac{32.65}{32}:\dfrac{65.31}{16}=2.04:1.02:4.08\)

\(\Leftrightarrow x:y:z=2:1:4\)

\(\text{CT nguyên : }\)\(\left(H_2SO_4\right)_n\)

\(M_Y=98\left(\dfrac{g}{mol}\right)\)

\(\Leftrightarrow98n=98\)

\(\Leftrightarrow n=1\)

\(CT:H_2SO_4\)

 

Bình luận (0)
hnamyuh
18 tháng 5 lúc 19:51

1)

Phần trăm O trong oxit là 100% -76% = 24%

$CO + O_{oxit} \to CO_2$

Ta thấy : 

m khí tăng = m O(oxit) = 9,6(gam)

=> m1 = 9,6/24% = 40(gam)

n O(oxit) = 9,6/16 = 0,6(mol)

Bảo toàn khối lượng : 

m kim loại = m oxit - m O = 40 - 0,6.16 = 30,4(gam)

$Fe + 2HCl \to FeCl_2 + H_2$
n Fe = n H2 = 4,48/22,4 = 0,2(mol)

=> m Cu = m 2 = 30,4 - 0,2.56 = 19,2(gam)

b)

n CuO = n Cu = 19,2/64 = 0,3(mol)

Ta có : 

n O(trong oxit sắt) = n O(oxit) - n O(trong CuO) = 0,6 -0,3 = 0,3(mol)

Ta thấy : 

n Fe : n O = 0,2 : 0,3 = 2 : 3

Vậy oxit cần tìm là Fe2O3

Bình luận (1)
Quang Nhân
16 tháng 5 lúc 20:52

Câu 1 : 

\(a.2K+S\underrightarrow{^{t^0}}K_2S\)

\(b.Fe_2O_3+2Al\underrightarrow{^{t^0}}Al_2O_3+2Fe\)

\(c.Cu+2AgNO_3\rightarrow Cu\left(NO_3\right)_2+2Ag\)

\(d.FeCl_2+2NaOH\rightarrow Fe\left(OH\right)_2+2NaCl\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
16 tháng 5 lúc 20:54

2.

\(SO_3+H_2O\rightarrow H_2SO_4\)

\(Na_2O+H_2O\rightarrow2NaOH\)

Cho quỳ tím lần lượt vào từng chất : 

- Hóa đỏ : Axit 

- Hóa xanh : Bazo 

Bình luận (0)
Quang Nhân
16 tháng 5 lúc 20:56

Câu 2 : 

1.

\(CT:Mg_xC_yO_z\)

\(24x:12y:16z=2:3:4\)

\(\Leftrightarrow x:y:z=1:1:3\)

\(CT:\left(MgCO_3\right)_n\)

\(M=84\left(dvc\right)\) \(\Leftrightarrow84n=84\) \(\Leftrightarrow n=1\)

\(CT:MgCO_3\)

 

Bình luận (0)
hnamyuh
12 tháng 5 lúc 14:26

$2R + O_2 \xrightarrow{t^o}$ 2RO$
Theo PTHH :

n R = n RO

<=> 14,4/R = 24/(R + 16)

<=> R = 24(Magie)

Bình luận (1)
Trần Ái Linh
12 tháng 5 lúc 14:30

`n_R = (14,4)/(M_R)`

`n_(RO) = 24/(M_R + 16)`

\(2R + O_2 \xrightarrow{ t^o} 2RO\)

`=> n_(R) = n_(RO)`

`<=> (14,4)/(M_R) = 24/(M_R+16)`

`<=> M_R = 24 (g//mol)`

`=>` R là Mg.

Bình luận (1)
hnamyuh
11 tháng 5 lúc 13:07

a) $Zn + 2HCl \to ZnCl_2 + H_2$

b) n H2 = n Zn = 13/65 = 0,2(mol)

=> V H2 = 0,2.22,4 = 4,48(lít)

c) n HCl = 2n H2 = 0,2.2 = 0,4(mol)

=> mdd HCl = 0,4.36,5/20% = 73(gam)

d) n O2 = 5,6/22,4 = 0,25(mol)

$2H_2 + O_2 \xrightarrow{t^o} 2H_2O$

Ta thấy : n H2 / 2 = 0,1 < n O2 = 0,25 => O2 dư

Ta có : n H2O = n H2 = 0,2 mol => m H2O = 0,2.18 = 3,6 gam

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
14 tháng 11 2019 lúc 21:19

CuO+H2-->Cu+H2O

Ta có

n CuO t/g pư =32/80=0,4(mol)

Gỉa sử số mol CuO tham gia phản ứng hết suy ra

n Cu=27,2/64=0,524(mol)

Mà theo pthh

n CuO=n Cu=0,524(mol)

Do 0,524>0,4--->CuO còn dư sau pư

Theo pthh

n Cu=n CuO phản ứng =0,4(mol)

m Cu=\(0,4.64=25,6\left(g\right)\)

%m Cu=\(\frac{25,5}{27,2}.100\%=94,12\%\)

%m CuO dư=100-94,12=5,88%

Bình luận (0)
Lê Thị Hồng Vân
14 tháng 11 2019 lúc 20:06

\(n_{CuO}=\frac{32}{64+16}=0,4\left(mol\right)\)

PTHH:

\(CuO+H_2\underrightarrow{t^0}Cu\downarrow+H_2O\)

Chất rắn X thu được là Cu.

Bình luận (0)
hnamyuh
16 tháng 4 lúc 10:57

Gọi CTHH của oxit nhôm là AlxOy

Ta có :

\(\dfrac{27x}{16y} = \dfrac{4,5}{4} \Rightarrow \dfrac{x}{y} = \dfrac{4,5}{4} : \dfrac{27}{16} = \dfrac{2}{3}\)

Với x = 2 thì y = 3

Vậy CTHH cần tìm : Al2O3

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN