Bài 21. Sự ăn mòn của kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

santa
30 tháng 12 2020 lúc 21:34

Thân tàu biển được chế tạo bằng gang thép. Gang thép là hợp kim của sắt, cacbon và một số nguyên tố khác. Đi lại trên biển, thân tàu tiếp xúc thường xuyên với nước biển là dung dịch chất điện li nên sắt bị ăn mòn, gây hư hỏng.Để bảo vệ thân tàu thường áp dụng biện pháp sơn nhằm không cho gang thép của thân tàu tiếp xúc trực tiếp với nước biển. Nhưng ở phía đuôi tàu, do tác động của chân vịt, nước bị khuấy động mãnh liệt nên biện pháp sơn là chưa đủ. Do đó mà phải gắn tấm kẽm vào đuôi tàu.Khi đó sẽ xảy ra quá trình ăn mòn điện hóa. Kẽm là kim loại hoạt động hơn sắt nên bị ăn mòn, còn sắt thì không bị mất mát gì.Sau một thời gian miếng kẽm bị ăn mòn thì sẽ được thay thế theo định kì. Việc này vừa đỡ tốn kém hơn nhiều so với sửa chữa thân tàu.

p/s: tham khảo nhé

Bình luận (0)
Nguyễn Sỹ Tấn
29 tháng 12 2020 lúc 21:11

Các biện pháp bảo vệ kim loại

-Cách li kim loại với môi trường

-Tạo hợp kim bền

-Để kim loại ở nơi sạch sẽ khô ráo 

-Thụ động bằng các dung dịch đặc nguội

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
30 tháng 11 2020 lúc 21:21

Dãy 1:

\(4FeS_2+11O_2\underrightarrow{t^o}2Fe_2O_3+8SO_2\)

\(Fe_2O_3+3CO\underrightarrow{t^o}2Fe+3CO_2\)

\(Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2\)

\(2FeSO_4+2H_2SO_4⇌Fe_2\left(SO_4\right)_3+2H_2O+SO_2\)

Dãy 2:

\(4FeS_2+11O_2\underrightarrow{t^o}2Fe_2O_3+8SO_2\)

\(SO_2+KOH\rightarrow KHSO_3\)

\(KHSO_3+KOH\rightarrow K_2SO_3+H_2O\)

\(K_2SO_3+H_2SO_4\rightarrow K_2SO_4+H_2O+SO_2\)

Bình luận (0)
ThuuAnhh---
30 tháng 11 2020 lúc 21:28

a,FeS2 + O2 → Fe2O3 +SO2

2Fe2O3 → 4Fe + 3O2

Fe + H2SO4 → FeSO4 +H2

FeSO4 +H2SO4 →Fe2(SO4)3 +H2O + SO2

b, FeS2 +O2→ Fe2O3 +S02

SO2 +KOH→ KHSO3

KHSO3→K2SO3 +H2O +SO2

K2SO3+ H2SO4→K2SO4+SO2+H2O

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
30 tháng 11 2020 lúc 22:13

a) PTHH: \(CuO+2HCl\rightarrow CuCl_2+H_2\) (1)

\(Fe_2O_3+6HCl\rightarrow2FeCl_3+3H_2O\)

b) Ta có: \(n_{HCl}=0,2\cdot3,5=0,7\left(mol\right)\)

Gọi số mol của CuO là \(a\) \(\Rightarrow n_{HCl\left(1\right)}=2a\)

Gọi số mol của Fe2O3\(b\) \(\Rightarrow n_{HCl\left(2\right)}=6b\)

Ta lập được hệ phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}2a+6b=0,7\\80a+160b=20\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,05\\b=0,1\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{CuO}=0,05mol\\n_{Fe_2O_3}=0,1mol\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{CuO}=80\cdot0,05=4\left(g\right)\\m_{Fe_2O_3}=16\left(g\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{CuO}=\frac{4}{20}\cdot100\%=20\%\\\%m_{Fe_2O_3}=80\%\end{matrix}\right.\)

c) Theo PTHH: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CuCl_2}=n_{CuO}=0,05mol\\n_{FeCl_3}=2n_{Fe_2O_3}=0,2mol\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C_{M_{CuCl_2}}=\frac{0,05}{0,2}=0,25\left(M\right)\\C_{M_{FeCl_3}}=\frac{0,2}{0,2}=1\left(M\right)\end{matrix}\right.\) (Coi như thể tích dd thay đổi không đáng kể)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
1 tháng 5 2020 lúc 13:55

Khí ở anot là O2

\(CuSO_4+H_2O\rightarrow Cu+H_2SO_4+\frac{1}{2}O_2\)

Gọi \(n_{Cu}:x\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow64x=\frac{64.1,93.250}{2.96500}\Rightarrow x=2,5.10^{-3}\)

\(\Rightarrow n_{O2}=1,25.10^{-3}\)

\(\Rightarrow V_{O2}=22,4.1,25.10_3=0,028\left(l\right)=28\left(ml\right)\)

Bình luận (0)
Karik-Linh
1 tháng 5 2020 lúc 13:57

ne trao đổi = I.t / F = 0,005 mol

Ở catot: Cu2+ + 2e → Cu

Ở anot: 2H2O → 4H+ + O2 + 4e

Ở catot bắt đầu có bọt khí thoát ra => Cu2+ điện phân vừa hết

=> nO2 thu được ở anot = 0,005 / 4 = 0,00125 mol

=> V = 0,028 lít = 28 ml

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
13 tháng 2 2020 lúc 21:34

\(n_{CO}=\frac{1,792}{22,4}=0,08\left(mol\right)\)

Hỗn hợp khí gồm CO2 và CO dư

Gọi số mol CO2 và CO là a và b

Ta có \(a+b=0,08\)

Lại có \(\frac{44a+28b}{a+b}=38\)

\(\rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,05\\b=0,03\end{matrix}\right.\)

\(\rightarrow n_{CO2}=0,05;n_{CO}=0,03\)

Gọi công thức oxit là M2On

Ta có \(M_2O_n+nCO\rightarrow2M+nCO_2\)

____ 0,05/n_______________0,05

Ta có \(\frac{\left(2M+16n\right).0,05}{n}=2,9\)

\(\rightarrow M=21n\)

Vì M là kim loại nên n=1 hoặc 2 hoặc 3

Nếu n=1 thì M=21 không có chất nào thỏa mãn

Nếu n=2 thì M=42 không có chất nào thỏa mãn

Nếu n=3 thì M=63 không có chất nào thỏa mãn

Vậy Không có oxit thỏa mãn

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
22 tháng 12 2019 lúc 16:14

a)

Zn+H2SO4\(\rightarrow\)ZnSO4+H2

nH2=\(\frac{2,24}{22,4}\)=0,1(mol)

nZn=nH2=0,1(mol)

mZn=0,1.65=6,5(g)

mCu=10,5-6,5=4(g)

\(\rightarrow\)m chất rắn=4 g

b)

nZnSO4=nH2SO4=nH2=0,1(mol)

VH2SO4=\(\frac{0,1}{0,5}\)=0,2(l)

mZnSO4=0,1.161=16,1(g)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN