Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 6 tháng 3 2020 lúc 22:01

n CO2=8,96/22,4=0,4(mol)

-->n C=0,4(mol)-->m C=0,4.12=4,8(g)

n H2O=10,8/18=0,6(mol)

-->n H=1,2(mol)--->m H=1,2(g)

m A> m C +m H

-->A gồm 3 nguyên tố C,H,O

m O=12,4-4,8-1,2=6,4(g)

n O=6,4/16=0,4(mol)

n C: n H: n O=0,4:1,2:0,4

=1:3:1

CTĐGN:CH3O

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 6 tháng 3 2020 lúc 22:11

\(n_{CO2}=\frac{8,96}{22,4}=0,4\left(mol\right)\Rightarrow n_C=n_{CO2}=0,4\left(mol\right)\)

\(n_{H2O}=\frac{10,8}{18}=0,6\left(mol\right)\Rightarrow n_H=2n_{H2O}=2.0,6=1,2\left(mol\right)\)

Đốt cháy A thu được CO2;H2O→A gồm C;H;O( có thể )

Mà :

\(m_C+m_H=0,4.12+1,2.1=6\Rightarrow\) A chứa C,HO

\(\Rightarrow m_{O\left(A\right)}=12,4-6=6,4\left(g\right)\Rightarrow n_O=\frac{6,4}{16}=0,4\left(mol\right)\)

Gọi CTHH của AACxHyOz \(\left(x;y;z\in N^{\text{∗}}\right)\)

\(\Rightarrow x:y:z=0,4:1,2:0,4=1:3:1\)

Vậy CTĐGN: CH3O

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 23 tháng 2 2020 lúc 20:27

Gọi công thức ankan là CnH2n+2 có a mol

\(PTHH:C_nH_{2n+1}+\left(1,5n+0,5\right)O_2\rightarrow n_{CO2}+\left(n+1\right)H_2O\)

_________a__________ a.(1,5n+0,5) ______ an _______a.(n+1)

Số mol trước phản ứng là \(a+a\left(1,5n+0,5\right)\)

Số mol sau phản ứng là \(an+a\left(n+1\right)\)

Ta có:

\(a+a\left(1,5n+0,5\right)=an+a\left(n+1\right)\)

\(\rightarrow1+\left(1,5n+0,5\right)=m+\left(n+1\right)\)

\(\rightarrow n=1\)

Vậy Ankan là CH4

Bình luận (0)

nCO2 = 2 mol

nH2O = 2,4 mol

=> A là : ankan

Gọi: CTPT là : CnH2n+2

n/2n+2 = 2/4,8

=> n = 5

CTPT : C5H12

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 6 tháng 2 2020 lúc 19:19

A+O2---->CO2+H2O

Ta có

n CO2=44,8/22,4=2(mol)

--->n C=2(mol)

n H2O=43,2/18=2,4(mol)

--->n H=4,8(mol)

n C:n H=2:4,8=2:5

CTĐGN: C2H5

Chúc bạn học tốt

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 1 tháng 1 2020 lúc 18:05

Theo ĐLBTKl

mO2=mCO2+mH2O-mX\(\text{=6,6+2,7-3,7=5,6(g)}\)

nO2=\(\frac{5,6}{32}\)=0,175(mol)

nCO2=\(\frac{6,6}{44}\)=0,15(mol)

nH2O=\(\frac{2,7}{18}\)=0,15(mol)

Ta có

\(\text{0,15.2+0,15-0,175.2=0,1}\)

\(\rightarrow\)Trong X có oxi

Gọi CTHH là CxHyOz

Ta có

x : y : z= 0,15 : 0,3 : 0,1= 3: 6 : 2

\(\rightarrow\) CT đơn giản nhất là C3H6O2

MX=37.2=74(g/mol)

Ta có

74n=74\(\rightarrow\)n=1

Vậy CTHH của X là C3H6O2

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 22 tháng 12 2019 lúc 16:18

nO2=\(\frac{5,6}{22,4}\)=0,25

Gọi số mol CO2 và H2O là a

Theo bảo toàn khối lượng ta có mA+mO2=mCO2+mH2O

\(\rightarrow\)7,5+0,25.32=44a+18a

\(\rightarrow\)a=0,25

Bảo toàn O nO trong A+2nO2=2nCO2+nH2O

\(\rightarrow\)nO trong A+2.0,25=0,25.2+0,25

\(\rightarrow\)nO trong A=0,25

nA=\(\frac{7,5}{60}\)=0,125

Gọi công thức A là CxHyOz

Ta có x=\(\frac{nC}{nA}\)=\(\frac{0,25}{0,125}\)=2

y=\(\frac{nH}{nA}\)=\(\frac{0,25.2}{0125}\)=4

z=\(\frac{nO}{nA}\)=\(\frac{0,25}{0,125}\)=2

\(\rightarrow\)Công thức là C2H4O2

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 22 tháng 12 2019 lúc 10:58

X + O2 \(\rightarrow\) CO2 + H2O

Bảo toàn nguyên tố: nC = nCO2 = \(\frac{13,2}{44}\) = 0,3 mol

nH = 2.nH2O = \(\frac{2.5,4}{18}\)= 0,6 mol

nO = \(\frac{\text{7,4 - 0,3.12 - 0,6.1}}{16}\) = 0,2 mol

C : H : O = nC : nH : nO = 0,3 : 0,6 : 0,2 = 3: 6: 2

\(\rightarrow\) CTĐGN: C3H6O2

Ta có: Mx = 37. 2 = 74\(\rightarrow\) (12. 3 + 6.1 + 16 .2)n = 74\(\rightarrow\) n = 1

\(\rightarrow\)X là C3H6O2

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 20 tháng 12 2019 lúc 15:28

a,

nC= nCO2= \(\frac{1,32}{44}\)= 0,03 mol \(\rightarrow\) mC= 0,36g

nH= 2nH2O= \(\frac{0,54.2}{18}\)= 0,06 mol\(\rightarrow\) mH= 0,06g

\(\rightarrow\) mO= 0,9-0,36-0,06= 0,48g \(\rightarrow\) nO= 0,03 mol

nC:nH:nO= 0,03:0,06:0,03= 1:2:1

CTĐGN là (CH2O)n

Mà M=180 \(\rightarrow\) n=6. Vậy CTPT là C6H12O6

b,

nC6H12O6= \(\frac{18}{180}\)= 0,1 mol

C6H12O6+ 6O2\(\underrightarrow{^{to}}\)6CO2+ 6H2O

\(\rightarrow\)nO2= 0,6 mol

V kk= \(\frac{\text{0,6.22,4 }}{20\%}\)= 67,2l

Bình luận (0)
Minh An
Minh An CTV 20 tháng 12 2019 lúc 17:57

a, nC= nCO2= 1,32/44= 0,03 mol => mC= 0,36g

nH= 2nH2O= 2.0,54/18= 0,06 mol => mH= 0,06g

=> mO= 0,9-0,36-0,06= 0,48g => nO= 0,03 mol

nC:nH:nO= 0,03:0,06:0,03= 1:2:1

CTĐGN là (CH2O)n

Mà M=180 => n=6. Vậy CTPT là C6H12O6

b, nC6H12O6= 18/180= 0,1 mol

C6H12O6+ 6O2 (t*)-> 6CO2+ 6H2O

=> nO2= 0,6 mol

V kk= 0,6.22,4 :20%= 67,2l

Bình luận (0)
Phạm Băng Nguyệt
Phạm Băng Nguyệt 20 tháng 12 2019 lúc 18:12

a. nCO2=1,32/44=0,03; nH2O=0,54/18=0/03;

mC+mH=0,03.12+0,03.2=0,42<0,9

->Có O, mO=0,9-0,42=0,48

->nO=0,48/16=0,03

Gọi công thức là (CxHyOz)n

Ta có x:y:z=nC:nH:nO=0,03:0,06:0,03=1:2:1

->(CH2O)n

Ta có 30n=180->n=6

->CTPT là C6H12O6

b. nC6H12O6=18/180=0,1

C6H12O6+6O2->6CO2+6H2O

->nO2=6nC6H12O6=0,6

->VO2=0,6.22,4=13,44l

->V không khí=13,44/20%=67,2

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 17 tháng 12 2019 lúc 19:30

Theo ĐLBTKL

mO2=mCO2+mH2O-mvitamin=3,2(g)

nCO2=0,12(mol) nH2O=0,08(mol) nO2=0,1(mol)

Ta có

0,1x2< 0,12x2+0,08

\(\rightarrow\) Trong vitamin C có O

nO trong vitamin C=0,12(mol)

nC:nH:nO=3:4:3

\(\rightarrow\)CTHH đơn giản nhất là C3H4O3

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 12 tháng 12 2019 lúc 17:59

\(\%O=100-62,06-10,34=27,6\%\)

Ta có :

\(\%O=\frac{mO}{mhh}.100\%\Leftrightarrow27,6=\frac{mO}{0,29}.100\%\)

\(\rightarrow m_O=0,08g\)

Vậy chọn B

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN