Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
14 tháng 1 lúc 20:17

\(CT:C_xH_yO_z\)

\(x:y:z=\dfrac{60}{12}:\dfrac{13.33}{1}:\dfrac{26.67}{16}=5:13.33:1.666875=3:8:1\)

 \(CTđơngiản:C_3H_8O\)

\(M_X=30\cdot2=60\left(\dfrac{g}{mol}\right)\)

\(\Rightarrow60n=60\)

\(\Rightarrow n=1\)

\(Vậy:CTHH:C_3H_8O\)

 

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
14 tháng 1 lúc 20:22

Bình luận (0)
Khánh Đan
11 tháng 1 lúc 20:03

Ta có: \(d_{A/H_2}=100\)

\(\Rightarrow M_A=100.2=200\left(g/mol\right)\)

\(\Rightarrow n_A=\dfrac{2}{200}=0,01\left(mol\right)\)

 \(n_{CO_2}=\dfrac{4,4}{44}=0,1\left(mol\right)\Rightarrow n_C=0,1\left(mol\right)\)

⇒ Số nguyên tử C trong A là: \(\dfrac{0,1}{0,01}=10\)

\(n_{H_2O}=\dfrac{1,792}{22,4}=0,08\left(mol\right)\Rightarrow n_H=0,08.2=0,16\left(mol\right)\)

⇒ Số nguyên tử H trong A là: \(\dfrac{0,16}{0,01}=16\)

Giả sử n là số nguyên tử O có trong A.

Ta có: 10.12 + 16 + n.16 = 200

⇒ n = 4

Vậy: CTPT của A là C10H16O4.

Bạn tham khảo nhé!

 

 

 

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
12 tháng 1 lúc 0:07

Bảo toàn nguyên tố với C,H : 

\(n_C = n_{CO_2} = \dfrac{4,4}{44}= 0,1(mol)\\ n_H = 2n_{H_2O} = 2.\dfrac{1,792}{22,4} = 0,16(mol)\)

Mà : 

\(m_O = m_A - m_C - m_H = 2 - 0,1.12 - 0,16 = 0,64(gam)\\ \Rightarrow n_O = \dfrac{0,64}{16} = 0,04(mol)\)

Ta có : 

\(n_C: n_H : n_O = 0,1 :0,16 : 0,04 = 5 : 8 : 2\)

Vậy CTPT của A là : \((C_5H_8O_2)_n\)

Mà : 

\(M_A = (12.5+8+16.2)n = M_{H_2}.100 = 200(đvC)\\ \Rightarrow n = 2\)

Vậy CTPT của A : \(C_{10}H_{16}O_4\)

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
6 tháng 1 lúc 11:30

Bài 3

nCO2 = \(\dfrac{8,8}{44}\)= 0,2 mol , nH2O = \(\dfrac{1,8}{18}\)= 0,1 mol

=> mC = 0,2.12 = 2,4 gam và mH = 0,1.2= 0,2 gam

mC + mH = 2,6 gam = mA

Vậy A là hidrocacbon , phân tử chỉ chứa C và H

Gọi CTĐGN của A là CxHy => x:y = nC:nH = 1:1 

=> CTPT của A có dạng (CH)n

MA = 13.2 = 26(g/mol) => 13n = 26 

<=> n = 2 và CTPT của A là C2H2

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
6 tháng 1 lúc 11:35

Bài 4

nCO2 = \(\dfrac{1,76}{44}\)= 0,04 mol ; nH2O = \(\dfrac{0,9}{18}\)= 0,05 mol ; nN2 = \(\dfrac{0,224}{22,4}\)= 0,01 mol

mC = 0,04.12 = 0,48 gam ; mH = 0,05.2 = 0,1gam ; mN = 0,01.2.14= 0,28

mC+mH+mN = 0,48 + 0,1+ 0,28= 0,86 < mB

=> Trong B ngoài C;H và N còn có Oxi

Và mO = 1,5 - 0,86 = 0,64 gam <=> nO = 0,64:16 = 0,04 mol

Gọi CTĐGN của B là CxHyOzNt

x:y:z:t = nC:nH:nO:nN = 2:5:2:1 => CTPT của B có dạng (C2H5O2N)n

Mà MB = 37,5.2 = 75(g/mol)

=> (12.2 + 5 + 16.2 + 14) . n = 75

<=> n = 1 và CTPT của B là C2H5O2N

 

Bình luận (0)
YingJun
5 tháng 1 lúc 22:26

Đề bài của bạn sai rồi, xem kỹ lại đi! Nếu giải ra sẽ không có đáp án thỏa mãn

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
5 tháng 1 lúc 20:38

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CO_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\\n_{H_2O}=\dfrac{5,4}{18}=0,3\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_C=0,2mol\\n_H=0,6mol\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_C=0,2\cdot12=2,4\left(g\right)\\m_H=0,6\cdot1=0,6\left(g\right)\end{matrix}\right.\) 

Ta thấy: \(m_C+m_H< m_A\) \(\Rightarrow\) Trong A có Oxi

\(\Rightarrow m_O=1,6\left(g\right)\) \(\Rightarrow n_O=\dfrac{1,6}{16}=0,1\left(mol\right)\)

Xét tỉ lệ: \(C:H:O=0,2:0,6:0,1=2:6:1\)

\(\Rightarrow\) Công thức đơn giản nhất là: C2H6O

\(\Rightarrow\) Công thức phân tử: (C2H6O)n

                Mà \(M_A=2,875\cdot16=46\)

                     \(\Rightarrow n=1\)

 Vậy công thức phân tử và công thức đơn giản nhất cần tìm là C2H6O

                          

 

 

 

Bình luận (0)
nguyễn doãn thắng
5 tháng 1 lúc 19:57

nH2=5,4: 18 x 2=0,6

nC= 4,48 : 22,4=0,2

mO=0,6+ 0,2 x12=1,6 ----> nO= 1,6 : 16=0,1

công thức phân tử: CxHyOz là C2H6O

ok nha bạn :))

 

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
5 tháng 1 lúc 20:23

\(n_C = n_{CO_2} = \dfrac{4,48}{22,4} = 0,2(mol)\\ n_H = 2n_{H_2O} = 2.\dfrac{5,4}{18} = 0,6(mol)\\ \Rightarrow n_O = \dfrac{m_A - m_C-m_H}{16} = \dfrac{4,6-0,2.12-0,6.1}{16} = 0,1(mol)\)

Ta có :

\(n_A = \dfrac{4,6}{2,875.16} = 0,1(mol)\)

Số nguyên tử C : \(\dfrac{n_C}{n_A} = \dfrac{0,2}{0,1} = 2\)

Số nguyên tử H : \(\dfrac{n_H}{n_A} = \dfrac{0,6}{0,1} = 6\)

Số nguyên tử O : \(\dfrac{n_O}{n_A} = \dfrac{0,1}{0,1} = 1\)

Vậy CTPT cần tìm : \(C_2H_6O\)

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
5 tháng 1 lúc 20:43

Ta có %C + %H + %Cl = 100 %

=> A chứa C , H và Cl

Gọi CTĐGN của A là CxHyClz 

=> x:y:z = \(\dfrac{\%C}{12}\)\(\dfrac{\%H}{1}\):\(\dfrac{\%Cl}{35,5}\)= 3,1 : 7,75 : 1,55 = 2 : 5 : 1

=> CTĐGN của A là C2H5Cl và CTPT của A có dạng (C2H5Cl)n

MA = 2,15. 30 = 64,5 (g/mol) => 64,5n = 64,5 

=> n = 1 và CTPT của A là C2H5Cl

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
5 tháng 1 lúc 19:23

\(M_A = M_{C_2H_6}.2,25 = 67,5(đvC)\)

Gọi CTHH của A : \(C_xH_yCl_z\)

Ta có :

\(x = \dfrac{67,5.37,21\%}{12} = 2\\ y = \dfrac{67,5.7,75\%}{1} = 5\\ z = \dfrac{67,5.55,04\%}{35,5} = 1\)

Suy ra :

 \(M_A = 12.2 + 5 + 35,5 = 64,5 \neq 67,5 \Rightarrow\) Sai đề

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN