Bài 20. Tỉ khối của chất khí

Duy Anh
Duy Anh 13 tháng 1 lúc 21:21

1)

\(d_{SO_2/kk}=\dfrac{64}{29}\approx2,21\)

\(d_{N_2O/kk}=\dfrac{44}{29}\approx1,52\)

2)

\(d_{N_2/CO_2}=\dfrac{28}{44}\approx0,64\)                                   \(d_{N_2/O_2}=\dfrac{28}{32}=0,875\)

\(d_{H_2/CO_2}=\dfrac{2}{44}\approx0,05\)                                   \(d_{H_2/O_2}=\dfrac{2}{32}=0,0625\)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 13 tháng 1 lúc 22:39

Câu 1 : 

Coi 

\(n_{SO_2} = n_{N_2O} = 1\ mol\\ M_{hỗn\ hợp} = \dfrac{64+44}{1+1} = 54(g/mol)\\ \Rightarrow d_{hh/không\ khí} = \dfrac{54}{29} = 1,86\)

Câu 2 :

Coi :

\(n_{N_2} = n_{H_2} = 1\ mol\\ M_{hỗn\ hợp} = \dfrac{28 + 2}{1 + 1} = 15(g/mol)\)

Suy ra : 

\(d_{hh/CO_2} = \dfrac{15}{44} = 0,34\\ d_{hh/O_2} = \dfrac{15}{32} = 0,46875\)

Bình luận (0)
phạm phạm
phạm phạm 13 tháng 1 lúc 7:25

a)%V(CH4)=100%-30%.2=40%Vì tỉ lệ V=tỉ lệ n nên:%n(NO)=30%,%n(CH4)=40%,%n(NxO)=30%Xét 1 mol hỗn hợp=>n(NO)=0,3(mol);n(CH4)=0,4(mol);n(NxO)=0,3(mol)Theo gt:%m(CH4)=16.0,416.0,4+30.0,3+(14x+16).0,316.0,416.0,4+30.0,3+(14x+16).0,3.100%=22,377%=>x=2Vậy CTHH NxO là:N2Ob)M(X)=0,4.16+0,3.30+0,3.4410,4.16+0,3.30+0,3.441=28,6(g)=>dX/kk=28,6:29=1

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 13 tháng 1 lúc 12:08

a)

Coi nX = 1(mol)

Suy ra : 

\(n_{N_xO} = n_{NO} = 1.30\% = 0,3(mol) \\\Rightarrow n_{CH_4} = 1 - 0,3 - 0,3 = 0,4(mol)\)

Ta có : 

\(\%m_{CH_4} = \dfrac{0,4.16}{0,4.16 + 0,3.30 + 0,3.(14x+16)}.100\% = 22,377\%\)

\(\Rightarrow x = \)2

Vậy khí cần tìm : N2O

b)

Ta có :

\(M_X = \dfrac{0,3.30 + 0,3.44 + 0,4.16}{1} = 28,6(g/mol)\\ \Rightarrow d_{X/không\ khí} = \dfrac{28,6}{29} = 0,9862\)

Bình luận (0)

\(n_{CaCl_2}=\dfrac{22.2}{111}=0.2\left(mol\right)\)

\(CaCl_2+2AgNO_3\rightarrow Ca\left(NO_3\right)_2+2AgCl\)

\(0.2....................................................0.4\)

\(m_{AgCl}=0.4\cdot143.5=57.4\left(g\right)\)

Bình luận (0)
nguyễn đăng long
nguyễn đăng long 18 tháng 1 lúc 21:12

nCaCl2=22,2/111=0,2(mol)

CaCl2 + 2AgNO3 -----> 2AgCl + Ca(NO3)2

TPT:nAgCl=2.nCaCl2=2.0,2=0,4(mol)

mAgCl=0,4.143,5=57,4(g)

Bình luận (0)
Kenjo
Kenjo 10 tháng 1 lúc 15:06

b=2×25=50(mol)

a=28/50=0,56(lần)

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 4 tháng 1 lúc 8:48

Gọi CTHH của X là CxHy

Tỉ khối X so với H2 = 8 => Mx = 8.2 = 16(g/mol)

%mC = 75% , X chỉ chứa C và H => %mH = 100 - 75 = 25%

=> %mC = \(\dfrac{12.x}{16}\).100% = 75% <=> x  = 1

%mH = \(\dfrac{y.1}{16}.100\)% = 25%  <=> y =  4

Vậy CTHH của X là CH4.

Bình luận (0)
trần đức thắng
trần đức thắng 3 tháng 1 lúc 21:16

c hóa trị IV

O hóa trị II

Bình luận (0)
kudo shinichi
kudo shinichi 3 tháng 1 lúc 20:27

 CO2

+ C có hóa trị IV

+ O có hóa trị II

Bình luận (0)
Quỷ cute (ARMY JK BTS)
Quỷ cute (ARMY JK BTS) 3 tháng 1 lúc 20:28

C hóa trị IV

O hóa trị II

Like nhe bn

Bình luận (1)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 3 tháng 1 lúc 15:15

\(n_{H} = \dfrac{2,4.10^{23}}{6.10^{23}} = 0,4(mol) \\ m_H = 0,4.1 = 0,4(gam)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 3 tháng 1 lúc 15:01

a)

\(n_{H_2} = \dfrac{3,36}{22,4} = 0,15(mol)\)

Phương trình hóa học : \(Fe + 2HCl \to FeCl_2 + H_2\)

Theo PTHH :

\(n_{HCl} = 2n_{H_2} = 0,3(mol)\\ n_{Fe} = n_{H_2} = 0,15(mol)\)

Vậy :

\(m_{HCl} = 0,3.36,5 = 10,95(gam) \\m_{Fe} = 0,15.56 = 8,4(gam)\)

b)

Bảo toàn khối lượng :

\(m_{Fe} + m_{HCl} = m_{FeCl_2} + m_{H_2} \\m_{FeCl_2} = 10,95 + 8,4 - 0,15.2 = 19,05(gam)\)

Bình luận (0)
Nga Tran
Nga Tran 3 tháng 1 lúc 15:27

                             Fe    + 2HCl->   FeCl2      +      H2

theo phương trình:1         2              1                 1         theo đề bài:     0,15       0,3           0,15            0,15 Số mol của H2:    nH2=3,361:22,4≈0,15(mol)        a)Khối lượng của các chất lần lượt là

mFe=0,15.56=8,4(g)mFe=0,15.56=8,4(g)

mHCl=0,3.36,5=10,95(g).mHCl=0,3.36,5=10,95(g).

b) Khối lượng của FeCl2:   mFeCl2=0,15.127=19,059(g)

 

  

 

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 2 tháng 1 lúc 12:54

N2 Cl2 SO2 CO2 CO O2 H2 He O3

Bình luận (0)

M(A)=2.M(O2)=2.32=64(g/mol)

=> nA=8/64=0,125(mol)

=> Số phân tử khí A: 0,125.6.1023=0,75.1023 (phân tử)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN