Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

Trần Ái Linh
23 tháng 7 lúc 19:27

If (45 mod 3)=0 then x:=x+2; -> x=3+2=5

If x>10 then x:x=x+10; -> x=5 (5<10)

 

Bình luận (0)
Lê Minh Đức
25 tháng 6 lúc 11:21

ta có n - k + 1 ô full k ô, k - 1 ô còn lại thì lần lượt là tổng từ 1->k - 1

Bình luận (0)
Đăng Quang
4 tháng 7 lúc 17:10

Đây là đáp án đúng;

\(\left(k\times n\right)-\dfrac{\left(k-1\right)\times k}{2}\)

Bình luận (1)

uses crt;

var s:string;

i,d,dem:integer;

begin 

clrscr;

write('Nhap chuoi S:'); readln(s);

d:=length(s);

writeln('Trong chuoi ',s,' co ',d,' ki tu');

writeln('Chuoi dao cua chuoi ',s,' la: ');

for i:=d downto 1 do 

  write(s[i]:4);

writeln;

dem:=0;

for i:=1 to d do 

  if s[i] in ['0'..'9'] then inc(dem);

writeln('So chu so trong xau la: ',dem);

readln;

end. 

Bình luận (1)
Thúy Hà
6 tháng 1 lúc 21:09

writeln trong pascal là từ khóa nha :))

Bình luận (0)
MinhLe
6 tháng 1 lúc 21:12

writeln trong pascal là 1 từ khóa

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
8 tháng 1 lúc 13:58

writeln trong Pascal là một tên nhé!

Bình luận (0)
Trần Ái Linh
5 tháng 1 lúc 15:53

- Từ khóa là những từ dành riêng, không được sử dụng ngoài mục đích ngôn ngữ lập trình quy định.

- Ví dụ: Program, uses, begin, end, if, then, else,..

Bình luận (0)
Luna đáng iu không quạu...
3 tháng 1 lúc 22:06
 

Pascal là một ngôn ngữ lập trình cấp cao do giáo sư Niklaus Writh – Trường Đại Học Kỹ Thuật Zurich – Thụy Sĩ đề xuất năm 1970 và đặt tên là Pascal để tưởng nhớ nhà toán học, triết học nổi tiếng người Pháp: Blaise Pascal.

Pascal được phát triển theo khuôn mẫu của ngôn ngữ ALGOL 60. Wirth đã phát triển một số cải tiến cho ngôn ngữ này như một phần của các đề xuất ALGOL X, nhưng chúng không được chấp nhận do đó ngôn ngữ Pascal được phát triển riêng biệt và phát hành vào năm 1970.

Ngôn ngữ lập trình Pascal gồm những thành phần:

Danh hiệu (identifiler)

Từ khoá (key word)

Khoảng trắng, dấu chấm phẩy, dấu móc, dấu nháy đơn, toán tử, toán hạng.

Bình luận (3)
Bao. Ngáo
4 tháng 1 lúc 19:24

Viết chương trình tính các biểu thức sau và in kết quả ra màng hình 

2-32 +62;   (1/2)+32

Bình luận (13)
Bùi Anh Tuấn
30 tháng 12 2020 lúc 20:51

sau câu lệnh x= 21 div 2 thì giá trị biến x=10

Bình luận (0)
Trần Ngọc Hảo
30 tháng 12 2020 lúc 22:56

sau câu lệnh trên giá trị biến x là 10

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
30 tháng 12 2020 lúc 11:51

Sai ở chỗ vị trí đặt của Uses crt; Thiếu chấm phẩy sau lệnh Writeln và sai chính tả chữ Reason

Sửa lại: 

program chao;

uses crt;

begin

writeln('Chao cac ban');

readln;

end.

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN