Bài 2. Chuyển động thẳng đều

Hà Đức Thọ
19 tháng 7 2016 lúc 18:10

A B O x 120

a) Để lập phương trình chuyển động bạn cần chọn 1 hệ quy chiếu, là một trục tọa độ và mốc thời gian, cách làm như sau:

+ Chọn trục tọa độ như hình vẽ, mốc thời gian là lúc hai ô tô xuất phát.

+ Phương trình tổng quát của chuyển động thẳng đều là: \(x=x_0+v_0.t\)

+ Xe A: \(x_0=0\)\(v_0=80(km/h)\), pt chuyển động là: \(x_1=80.t(km)\)

+ Xe B: \(x_0=120(km)\)\(v_0=50(km/s)\), pt chuyển động là: \(x_2=120+50.t(km)\)

b) Hai xe gặp nhau khi có tọa độ bằng nhau \(\Rightarrow x_1=x_2\)

\(\Rightarrow 80.t=120+50.t\)

\(\Rightarrow t =4(h)\)

Thay vào pt chuyển động ta được \(x=80.t=320(km)\)

Vậy 2 xe gặp nhau sau 4h, tại vị trí có tọa độ 320 km.

Bình luận (0)
Hoàng Vân Anh
12 tháng 8 2016 lúc 20:18

gọi quãng đường, thời gian, vận tốc của xe đi từ A lần lượt là S1, t1, v

gọi quãng đường, thời gian, vận tốc của xe đi từ B lần lượt là S2, t2, v2  

hai xe chuyển động cùng lúc nên: t1 = t2 = t 

hai xe chuyển động ngược chiều nên:

S1 - S2 = 120

=> v1t1 - v2t2 =120

=> t( v1 - v2) =120   

=> t(80 - 50) =120

=> t= 4h

vậy sau 4h hai xe gặp nhau và cách A một khoảng 

S' = v1t = 80 . 4 = 320km

Bình luận (0)
Vũ Việt Anh
3 tháng 10 2018 lúc 17:07

Hai ô tô xuất phát cùng một lúc từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 20km, chuyển động đều cùng chiều từ A đến B với vận tốc lần lượt là 40km/h và 30km/h. Sau 3h, khoảng cách giữa 2 xe là:

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN