Bài 2: Axit, bazơ và muối

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 25 tháng 9 2020 lúc 20:00

Khi nhỏ từ từ dung dịch KOH vào dung dịch Al2(SO4)3 xuất hiện kết tủa keo trắng, tiếp tục nhỏ dung dịch KOH vào thì kết tủa tan dần:

6KOH + Al2(SO4)3 -> 2Al(OH)3 + 3K2SO4

Al(OH)3 + KOH -> KAlO2 + 2H2O

Tiếp tục nhỏ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch thấy kết tủa xuất hiện trở lại rồi tan ra:

H2O + HCl + KAlO2 -> Al(OH)3 + KCl

Al(OH)3 + 3HCl -> AlCl3 + 3H2O

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 25 tháng 9 2020 lúc 20:37

PTHH: HCl + NaOH -> NaCl + H2O

Ta có:

nHCl = 0,2.1 = 0,2mol

nNaOH = 0,2.2 = 0,4mol

0,2/1<0,4/1 => NaOH dư

nNaOH dư = 0,4 − 0,2 = 0,2mol

nNaCl = nHCl = 0,2mol

ddA:Na+,OH,Cl

nNa+ = nNaOH dư + nNaCl = 0,2 + 0,2 = 0,4mol

nOH = nNaOH dư = 0,2mol

Bình luận (0)
Khoa
Khoa 24 tháng 9 2020 lúc 15:43

KH2PO4 --> K+ + H2PO4-

K2Cr2O7 --> 2K+ + Cr2O72-

Bình luận (0)
Khoa
Khoa 20 tháng 9 2020 lúc 8:14

\(n_{NaOH}=0,015.2=0,03\left(mol\right)\)

\(n_{H_2SO_4}=0,01.1,5=0,015\left(mol\right)\)

PTHH: \(2NaOH+H_2SO_4\rightarrow Na_2SO_4+2H_2O\)

Xét: \(\frac{n_{NaOH}}{2}=0,015=\frac{n_{H_2SO_4}}{1}=0,015\)\

=> NaOH và H2SO4 vừa đủ

=> Dung dịch sau phản ứng trung hòa

Bình luận (0)
Alayna
Alayna 17 tháng 9 2020 lúc 18:53

d/ CH3COOH + KOH

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN