Bài 2. Lai một cặp tính trạng

Sunflower
8 tháng 7 lúc 15:52

\(a,\) \(P\) thuần chủng \(\rightarrow100\%\) hạt dài 

\(F_1\) lai phân tích cho tỷ lệ \(1:1\rightarrow\)Tính trạng hình dạng hạt tuân theo quy luật phân li độc lập, hạt dài trội hoàn toàn so với hạt tròn

\(F_1\): dị hợp 1 cặp gen

Quy ước: A- hạt dài, a- hạt tròn

\(Pct:AA\) x \(aa\)

\(F_1:100\%Aa\)

\(b,F_1\) x \(F_1:Aa\) x \(Aa\)

\(F_2 :\dfrac{1}{4}AA:\dfrac{1}{2}Aa:\dfrac{1}{2}aa\)

Hay : 3(A-) : 1aa

\(\Rightarrow\) Phân li KH: 3 dài : 1 tròn

Bình luận (1)
Sunflower
11 tháng 6 lúc 8:24

1. 

a/ Số loại gt của KG AaBbDd là : 23 = 8 loại (vì có 3 cặp gen dị hợp) 

KG của các gt là : ABD ; ABd ; AbD ; Abd ; aBD ; aBd ; abD ; abd

b/ Số loại gt của KG AabbDdEE là 2= 4 loại 

KG của các gt là : AbDE ; AbdE ;abDE;abdE

c/Số loại gt của KG AaBbddEe là : 2=8 loại 

KG của các gt là : ABdE ; ABde ; AbdE ; Abde ; aBdE ; aBde ; abdE ; abde

Bình luận (0)
Sunflower
11 tháng 6 lúc 8:27

2.

a/ Số tổ hợp giao tử ở đời con là : 22.22=16 

b/ Số loại KG ở đời con là : 3.2.2 = 12 loại 

Bình luận (0)
Sunflower
11 tháng 6 lúc 8:35

3/

a/

P: AaBbDdee x AabbDDEE = (Aa x Aa)(Bb x bb )(Dd x DD)(ee x EE) = (1AA : 2Aa : 1aa)(1Bb : 1bb)(1DD : 1Dd)(1Ee) = (1:2:1)(1:1)(1:1)1 (Bạn tự khai triển phần mình in đậm để biết TLKG 

b/ AaBbDdee x AabbDDEE = (3 trội : 1 lặn )(1 trội : 1 lặn ) (1 trội ) (1 trội ) = (3:1)(1:1).1.1 = 3:3:1:1 

Bình luận (0)
Quang Nhân
20 tháng 5 lúc 21:30

Phép lai d­ới đây đ­ợc coi là lai phân tích:

A. P: AA x AA      B. P: Aa x Aa        C. P: AA x Aa      D. P: Aa x aa

Bình luận (0)
Linh Linh
20 tháng 5 lúc 21:34

D

Bình luận (0)
Sunflower
20 tháng 5 lúc 21:35

D

Bình luận (0)
Đức Hiếu
11 tháng 5 lúc 21:11

C em nhé

Bình luận (0)
Đạt Trần
11 tháng 5 lúc 21:36

Bài này đơn giản nên bạn không cần suy luận gì lắm chỉ cần nhẩm kết quả từ các phép lai dưới là sẽ ra thôi

Bình luận (0)
Đặng Thu Trang
23 tháng 10 2016 lúc 16:03

Thỏ 1 và 2 đều nâu sinh con lông trắng=> Lông nâu trội hoàn toàn so vs trắng

Quy ước A lông nâu a lông trắng

=> Con thỏ 3 lông trắng có kiểu gen aa=> cả bố 1 và mẹ 2 cho giao tử a

Thỏ 1 và 2 lông nâu A- cho giao tử a=> KG của thỏ 1 và 2 là Aa x Aa

Thỏ 3 aa luôn cho giao tử a nên thỏ con 6 nâu sẽ phải có kiểu gen Aa

Thỏ 5 lông nâu có KG AA hoặc Aa

Thỏ lông trắng 7 8 có kg aa=> Thỏ 4 phải cho thỏ con 8 giao tử a

=> Thỏ lông nâu 4 có KG Aa

Bình luận (14)
Karik-Linh
24 tháng 1 lúc 20:57

Sa, Gọi gen A quy định tính trạng đuôi cong

Gen a quy định tính trạng đuôi thẳng

Gọi gen B quy định tính trạng lông xám

Gen b quy định tính trạng lông trắng

Chuột lông xám đuôi cong thuần chủng --> Kiểu gen AABB

Chuột lông trắng, đuôi thẳng thuần chủng --> Kiểu gen aabb

Ta có sơ đồ lai như sau:

P : ♂ Lông xám đuôi cong ✖ ♀Lông trắng đuôi thẳng

( AABB) (aabb)

G/P : AB ; ab

F1 : 100% AaBb ( Lông xám đuôi cong )

b, Xét riêng từng cặp tính trạng

* Về màu lông

Tỉ lệ lông xám/ lông trắng = 37,5 % + 37,5%/12,5% + 12,5% = 3/1

--> Kết quả tuân theo quy luật phân ly độc lập của Men-đen

--> Bố và mẹ có kiểu gen dị hợp

--> Kiểu gen: Aa X Aa

* Về hình dạng đuôi:

Tỉ lệ đuôi cong/ đuôi thẳng = 37,5% + 12,5%/ 37,5% + 12,5% = 1/1

--> Đây là kết quả của phép lai phân tích

--> Bố hoặc mẹ có kiểu gen đồng hợp còn lại là dị hợp

--> Kiểu gen: Bb X bb

Xét chung kiểu gen P : ♂AaBb X ♀Aabb

Sơ đồ lai:

F1 x F1 : ♂ Lông xám đuôi cong X ♀ Lông xám đuôi thẳng

( AaBb) ( Aabb)

G/F1 : AB, Ab, aB, ab ; Ab, ab

F2 : 3 A_B_ : 3 A_ bb : 1 aaBb : 1 aabb

(Kiểu hình giống như đề bài nhé)

Bình luận (0)
Khang Diệp Lục
24 tháng 1 lúc 22:05

Xét tỉ lệ KH từng cặp tính trạng ở F1 ta có: 

56,25% tròn đỏ = \(\dfrac{9}{16}\) tròn đỏ

\(\dfrac{9}{16}\)tròn đỏ = \(\dfrac{3}{4}\)tròn . \(\dfrac{3}{4}\)đỏ 

⇒Tròn trội hoàn toàn so với dài

⇒Đỏ trội hoàn toàn so với vàng

QUI ƯỚC GEN: A: tròn ; a: dài ; B: đỏ ; b: vàng

\(\dfrac{3}{4}\)tròn ⇒P: Aa x Aa (1)

\(\dfrac{3}{4}\)đỏ ⇒P: Bb x Bb (2)

Từ (1) và (2) ⇒KG của F1: AaBb

Để tạo ra F1 có kiểu gen là AaBb thì P phải có KG là:

+AABB x aabb

+aaBB x AAbb 

SƠ ĐỒ LAI: 

TH1:

P: AABB x aabb (Tròn đỏ x Vàng dài)

GP: AB ; ab

F1: AaBb(100% Tròn đỏ)

TH2: 

P: aaBB x AAbb (Dài đỏ x Tròn vàng)

GP: aB ; Ab

F1: AaBb(100% Tròn đỏ)

F1 x F1:   Tròn đỏ(AaBb) x Tròn đỏ(AaBb)

GF1: AB; Ab ; aB; ab ;  AB; Ab ; aB; ab

F2: 

 ABAbaBab
ABAABB AABb AaBBAaBb
AbAABbAAbbAaBbAabb
aBAaBBAaBbaaBB aaBb
abAaBbAabbaaBbaabb

9 Tròn đỏ : 3 Tròn vàng : 3 Dài đỏ : 1 Dài vàng

  

 

Bình luận (0)
Khang Diệp Lục
24 tháng 1 lúc 21:55

b) Vì P thuần chủng nên KG của P là:

+AABB x aabb (Chân cao lông nâu x Chân thấp lông đen)

+aaBB x AAbb (Chân thấp lông nâu x Chân cao lông đen)

Sơ đồ lai:

TH1:

P: AABB x aabb (Chân cao lông nâu x Chân thấp lông đen)

GP: AB ; ab

F1: AaBb(100% Chân cao lông nâu)

TH2: 

P: aaBB x AAbb (Chân thấp lông nâu x Chân cao lông đen)

GP: aB ; Ab

F1: AaBb(100% Chân cao lông nâu)

a)

Ở cả 2 phép lai trên F1 đều có KG là AaBb.

Sơ đồ lai:

F1 lai phân tích: AaBb(Chân cao lông nâu ) x aabb(Chân thấp lông đen)

GF1: AB ; Ab ; aB ; ab ; ab

F2: AaBb : AaBB ; aaBb : aabb 

KH: 25% chân thấp, lông nâu : 25% chân cao, lông trắng : 25% chân thấp, lông trắng.

c) Để F2 có 100% là chân cao lông nâu thì gà đen lai phải có KG là AABB

-Giải thích : Vì gà đem lai phải cho giao tử là AB thì mới có thể có 100% chân cao lông nâu, gen trội A, B át gen lặn a, b .

Sơ đồ lai:

F1 x AABB: Chân cao lông nâu(AaBb) x Chân cao lông nâu(AABB)

GF1: AB, Ab , aB, ab ; AB

F2: AABB ; AABb ; AaBB ; AaBb(100% Chân cao lông nâu)

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN