Bài 19. Sắt

hnamyuh
9 giờ trước (7:33)

a)

$Zn + FeSO_4 \to FeSO_4 + H_2$

Theo PTHH : 

$n_{Zn} = n_{Fe}=  n_{FeSO_4} =\dfrac{38.10\%}{152} = 0,025(mol)$
$m_{Zn}  = 0,025.65 = 1,625(gam)$
b)

$m_{Fe} = 0,025.56 = 1,4(gam)$
c)

$m_{dd\ sau\ pư} = 1,625 + 38 - 1,4 = 38,225(gam)$
$C\%_{ZnSO_4} = \dfrac{0,025.161}{38,225}.100\% = 10,53\%$

Bình luận (0)
Nguyễn Nho Bảo Trí
9 giờ trước (7:41)

Bài 5 : 

                                   Khối lượng của sắt (II) sunfat              

           C0/0FeSO4 = \(\dfrac{m_{ct}.100}{m_{dd}}\Rightarrow m_{ct}=\dfrac{C.m_{dd}}{100}=\dfrac{10.38}{100}=3,8\left(g\right)\)

                                       Số mol của sắt (II) sunfat

                                 nFeSO4 = \(\dfrac{m_{FeSO4}}{M_{FeSO4}}=\dfrac{3,8}{152}=0,025\left(mol\right)\)

Pt :                                Zn + FeSO4 → ZnSO4 + Fe\(|\)

                                       1         1                1         1

                                    0,025   0,025         0,025  0,025

a)                                         Số mol của kẽm 

                                        nZn = \(\dfrac{0,025.1}{1}=0,025\left(mol\right)\)

                                         Khối lượng của kẽm 

                                             mZn = nZn . MZn

                                                     = 0,025 . 65

                                                     = 1,625 (g)

b)                                             Số mol của sắt 

                                             nFe = \(\dfrac{0,025.1}{1}=0,025\left(mol\right)\)

                                                Khối lượng của sắt 

                                                   mFe= nFe . MFe

                                                          = 0,025 . 56

                                                          = 1,4 (g)

c)                                                Số mol kẽm sunfat

                                               nZnSO4 = \(\dfrac{0,025.1}{1}=0,025\left(mol\right)\)

                                                 Khối lượng của kẽm sunfat

                                                   mZnSO4 = nZnSO4 . MZnSO4

                                                                 = 0,025 . 161

                                                                  = 4,025 (g)

                                       Khối lượng của dung dịch sau phản ứng 

                                        mdung dịch sau phản ứng = mZn + mFeSO4

                                                                             = 1,625 + 38

                                                                             = 39,625 (g)

                                       Nồng độ phần trăm của kẽm sunfat

                                  C0/0ZnSO4 = \(\dfrac{m_{ct}.100}{m_{dd}}=\dfrac{4,025.100}{39,625}=10,16\)0/0

 Chúc bạn học tốt

Bình luận (0)
hnamyuh
21 tháng 7 lúc 12:06

Trích mẫu thử

Cho Fe vào mẫu thử

- MT tan, tạo khí là $HCl$
$Fe + 2HCl \to FeCl_2 + H_2$

Cho Cu và dung dịch $HCl$ mới nhận được vào hai mẫu thử còn :

- mẫu thử tan, tạo khí hóa nâu trong không khí là $NaNO_3$
$3Cu + 8HCl + 2NaNO_3 \to 3CuCl_2 + 2NaCl + 2NO + 4H_2O$

- mẫu thử không hiện tượng là $NaCl$

Bình luận (0)
Bảo Huy
21 tháng 7 lúc 15:46

Trích mẫu thử

Cho Fe vào mẫu thử

- MT tan, tạo khí là HClHCl
Fe+2HCl→FeCl2+H2Fe+2HCl→FeCl2+H2

Cho Cu và dung dịch HClHCl mới nhận được vào hai mẫu thử còn :

- mẫu thử tan, tạo khí hóa nâu trong không khí là NaNO3NaNO3
3Cu+8HCl+2NaNO3→3CuCl2+2NaCl+2NO+4H2O3Cu+8HCl+2NaNO3→3CuCl2+2NaCl+2NO+4H2O

- mẫu thử không hiện tượng là NaClNaCl

 

 

 
Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
18 tháng 7 lúc 22:46

A: Fe3O4

B: FeCl2

C: FeCl3

D: Fe2O3

E: FeCl3

F: Fe(OH)3

PTHH: \(3Fe+2O_2\xrightarrow[]{t^o}Fe_3O_4\)

            \(Fe_3O_4+8HCl\rightarrow FeCl_2+2FeCl_3+4H_2O\)

            \(FeCl_2+\dfrac{1}{2}Cl_2\rightarrow FeCl_3\)

            \(2FeCl_3+3Mg\rightarrow3MgCl_2+2Fe\)

            \(4Fe+3O_{2\left(dư\right)}\xrightarrow[]{t^ocao}2Fe_2O_3\)

            \(Fe_2O_3+6HCl\rightarrow2FeCl_3+3H_2O\)

            \(FeCl_3+3KOH\rightarrow3KCl+Fe\left(OH\right)_3\downarrow\)

            \(2Fe\left(OH\right)_3\xrightarrow[]{t^o}Fe_2O_3+3H_2O\)

            \(Fe_2O_3+3CO\rightarrow2Fe+3CO_2\uparrow\)

Bình luận (0)
hnamyuh
12 tháng 7 lúc 19:38

$NaOH + HCl \to NaCl + H_2O$
$n_{HCl\ dư} = n_{NaOH} = 0,05.2 = 0,1(mol)$

Gọi $n_{Fe} = a ; n_{Zn} = b \Rightarrow 56a + 65b = 12,1(1)$

$Fe + 2HCl  \to FeCl_2 + H_2$
$Zn + 2HCl \to ZnCl_2 + H_2$
$n_{HCl} = 2a + 2b = 0,5  -0,1 = 0,4(2)$

Từ (1)(2) suy ra  a = b = 0,1

$\%m_{Fe} = \dfrac{0,1.56}{12,1}.100\% = 46,28\%$

$\%m_{Zn} = 100\% -46,28\% = 53,72\%$

Bình luận (0)
Thảo Phương
12 tháng 7 lúc 19:40

\(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

\(Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\)

\(HCl_{dư}+NaOH\rightarrow NaCl+H_2O\)

Gọi x, y lần lượt là số mol Fe, Zn, theo đề ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}56x+65y=12,1\\2x+2y=0,5.1-0,05.2\end{matrix}\right.\)

=> \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

=> \(\%m_{Fe}=\dfrac{0,1.56}{12,1}=46,28\%\)

=> \(\%m_{Zn}=100-46,28=53,72\%\)

Bình luận (0)
Thảo Phương
9 tháng 7 lúc 22:24

Fe +CuSO4 → FeSO4 + Cu

Khối lượng thanh sắt tăng thêm đúng bằng khối lượng Cu thêm vào trừ đi khối lượng Fe tham gia phản ứng.

Gọi số mol của Fe tham gia phản ứng là x (mol)

Ta có : 64x−56x=51−50=1

=> x=0,125 (mol)

=> n CuSO4 pứ = n Fe(pứ) = 0,125 (mol)

\(CM_{CuSO_4}=\dfrac{0,125}{0,1}=1,25M\)

 n FeSO4 = n Fe(pứ) = 0,125 (mol)

\(CM_{FeSO_4}=\dfrac{0,125}{0,1}=1,25M\)

Bình luận (1)
hnamyuh
6 tháng 2 lúc 19:34

1)Khí sau phản ứng gồm : 

CO : a(mol)

CO2:b(mol)

Bảo toàn nguyên tố với C: a + b = \(\dfrac{6,72}{22,4} = 0,3(mol)\)(1)

\(M_{khí} = 20.2 = 40(đvC)\)

Ta có : 28a + 44b = (a + b).40(2)

Từ (1)(2) suy ra : a = 0,075; b = 0,225

\(CO + O_{oxit} \to CO_2\\ n_{O(oxit)} = n_{CO_2} = 0,225(mol)\\ m_{Fe} + m_O = m_{oxit}\\ \Rightarrow n_{Fe} = \dfrac{13,05-0,225.16}{56}=0,16875(mol)\)

Ta thấy : \(\dfrac{n_{Fe}}{n_O} = \dfrac{0,16875}{0,225} = \dfrac{3}{4}\)

Vậy oxit cần tìm : Fe3O4

2) \(\%V_{CO_2} = \dfrac{0,225}{0,225+0,075}.100\% = 75\%\)

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
6 tháng 1 lúc 22:15

\(4FeS_2+11O_2\underrightarrow{t^o}2Fe_2O_3+8SO_2\)

\(2SO_2+O_2\xrightarrow[V_2O_5]{t^o}2SO_3\)

\(SO_3+H_2O\rightarrow H_2SO_4\)

\(H_2SO_4+BaCl_2\rightarrow2HCl+BaSO_4\downarrow\)

Bình luận (0)
Huy Nguyen
7 tháng 1 lúc 6:09

4FeS2+11O2to→ 2Fe2O3+8SO2 

2SO2+O2to−−−→V2O5 2SO3

SO3+H2O→H2SO4

H2SO4+BaCl2→2HCl+BaSO4↓

Bình luận (0)
hnamyuh
4 tháng 1 lúc 20:50

Cho hỗn hợp vào trong dung dịch HCl lấy dư, thu lấy phần không tan. Ta được Cu tinh khiết.

\(Fe + 2HCl \to FeCl_2 + H_2\\ 2Al + 6HCl \to 2AlCl_3 + 3H_2\)

Bình luận (0)
ThuuAnhh---
4 tháng 1 lúc 20:50

bỏ ba kim loại vào dd naoh ta nhận bt đc al còn lại cu,fe

pthh ; al+naoh+h2o→NaAlO2 +H2

còn hai lim loại cho vào dd hcl 

+fe p/ư với hcl 

+ cu ko phản ứng hcl 

pthh  fe +2hcl →fecl2 +h2

 

Bình luận (0)
Quang Nhân
28 tháng 12 2020 lúc 12:14

Fe2O3 + 3H2 -to> 2Fe + 3H2O 

Fe + 3/2Cl2 -to=> FeCl3 

FeCl3 + 3NaOH => Fe(OH)3 + 3NaCl 

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 => Fe2(SO4)3 + 3H2O 

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
24 tháng 12 2020 lúc 16:38

PTHH : FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

nFeCl3=\(\dfrac{26}{162,5}\)=0,16 mol . Theo tỉ lệ pt => nNaOH = 0,16.3 =0,48 mol.

<=> mNaOH = 0,48.40= 19,2 gam

C% =\(\dfrac{m_{\left(ct\right)}}{m_{\left(dd\right)}}.100\) => m dung dịch NaOH 10% = \(\dfrac{19,2.100}{10}\)= 192 gam

Bình luận (0)
Khánh Đan
24 tháng 12 2020 lúc 16:39

PT: \(FeCl_3+3NaOH\rightarrow3NaCl+Fe\left(OH\right)_{3\downarrow}\)

Ta có: \(n_{FeCl_3}=\dfrac{26}{162,5}=0,16\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_{NaOH}=3n_{FeCl_3}=0,48\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{NaOH}=0,48.40=19,2\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{ddNaOH}=\dfrac{19,2.100}{10}=192\left(g\right)\)

Bạn tham khảo nhé!

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN