Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Mai Thế Quân
Mai Thế Quân 1 tháng 1 lúc 15:07

quy đổi đi bạn

 

Bình luận (0)
Mai Thế Quân
Mai Thế Quân 1 tháng 1 lúc 15:08

Này nhé: Quy hh X về hh chỉ gồm: Cu,S. Sau đó bạn đắt mol rồi giải

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 2 tháng 1 lúc 12:46

Coi hỗn hợp X gồm Cu(x mol) và S(y mol)

Ta có :

64x + 32y = 1,6(1)

Quá trình oxi hóa-khử :

\(Cu^0 \to Cu^{+2} + 2e\\ S^0 \to S^{+6} + 6e\\ N^{+5} + 1e \to N^{+4}\)

Bảo toàn electron : 2nCu + 6nS = nNO2 ⇒2x + 6y = 0,15(2)

Từ (1)(2) suy ra x = 0,015 ; y = 0,02

Kết tủa gồm :

\(Cu(OH)_2 : 0,015(=n_{Cu})\\ BaSO_4 : 0,02(=n_S)\)

Vậy, m = 0,015.98 + 0,02.233 = 6,13(gam)

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 28 tháng 12 2020 lúc 13:41

S + H2 -to-> H2S 

2H2S + 3O2 -to->  2SO2 + 2H2O SO2 + 1/2O2 -to-> SO3  SO3 + H2O => H2SO4 Các phản ứng oxi hóa khử : (1) , (2) , (3) 
Bình luận (0)
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt 12 tháng 5 2020 lúc 23:13

Ta có: nO2 = 0,175 mol

2Mg + O2 ➝ 2MgO

4Al + 3O2➝ 2Al2O3

Gọi số mol của Mg và Al lần lượt là x,y ta có hệ:

\(\left\{{}\begin{matrix}24x+27y=7,5\\\frac{1}{2}x+\frac{3}{4}y=0,175\end{matrix}\right.\)

⇔ x= 0,2 ; y = 0,1

=> mMg = 4,8 g, chiếm 64%

mAl chiếm 36%

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 4 tháng 4 2020 lúc 11:36

a,

- Vô cơ: NaHCO3, MgCO3, CO

- Hữu cơ: C2H2, C6H12O6, C6H6, C3H7Cl, C2H4O2

b,

- Hữu cơ:

+ Hidrocacbon: C2H2, C6H6

+ Dẫn xuất hidrocacbon: C6H12O6, C3H7Cl, C2H4O2

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 2 tháng 4 2020 lúc 19:40

dd j vậy bạn

Bình luận (0)
Diệp Anh Tú
Diệp Anh Tú 9 tháng 1 2020 lúc 21:51

a) B1: nhúng quỳ tím vào các chất

+) quỳ hóa đỏ => HCl

+)quỳ hóa xanh => NaOH

+ ko đổi màu : ( NaCl ; KNO3)

B2 : cho dd AgNO3 vào chất ko làm quỳ đổi màu

+) mẫu xuất hiện kết tủa trắng là NaCl

+ ko có hiện tượng là KNO3

PTHH :

AgNO3 + NaCl ---> AgCl + NaNO3

b) B1 : Nhúng quỳ tím vào mẫu

+) ko đỏi màu : KI , NaCl

+ ) Qùy hóa đỏ : HCl ; H2SO4

B2: Ởphần quỳ tím ko đổi màu , cho dd AgNO3 vào

+ ) xuất hiện kết tủa Vàng cam => KI ; PTHH : KI + AgNO3 ---> AgI + KNO3

+) xuất hiện kết tủa trắng => NaCl ;PTHH : NaCl + AgNO3 ---> AgCl + NaNO3

Ở phần làm quỳ hóa đỏ , cho dd Ba(OH)2 vào

+) xuất hiện kết tủa là H2SO4 : PTHH: H2SO4 + Ba(OH)2 ----> BaSO4 + 2H2O

+) Ko có hiện tượng là HCl

c) B1: Nhúng quỳ tím vào các chất

+) quỳ hóa đỏ : HCl ; HBr

+) quỳ hóa xanh : NaOH

+) Qùy ko đổi màu : NaCl

B2: Cho dd AgNO3 vào phần làm quỳ hóa đỏ

+) xuất hiện kết tủa vàng nhạt : HBr ; PTHH : HBr + AgNO3 ---> AgBr + HNO3

+) xuất hiện kết tủa trắng : HCl ; PTHH : HCl + AgNO3 ---> AgCl + HNO3

d) B1 : Cho đ AgNO3 vào các chất

+) Ko có hiện tượng => NaF

+) xuất hiện kết tủa vàng nhạt : KBr

+ ) xuất hiện kết tủa trắng : CaCl2 ; MgCl2

B2 : Cho dd H2SO4 vào phần xuất hiện kết tủa trắng

+) ko có hiện tượng : MgCl2

+) xuất hiện kết tủa trắng : CaCl2

Bình luận (0)
diuhuyn
diuhuyn CTV 9 tháng 1 2020 lúc 21:14

Câu a, Bước 1: Dùng quỳ tím để phân biệt 4 mẫu thử:

+ Quỳ tím hóa đỏ là dung dịch \(HCl\) + Quỳ tím hóa xanh là dung dịch \(NaOH\) + Còn lại là chất \(NaCl;KNO_3\) Bước 2: Ta dùng dung dịch \(AgNO_3\) để phân biệt 2 chất còn lại. + Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng là dung dịch \(NaCl\) + Còn lại là chất \(KNO_3\)

Bình luận (0)
Sách Giáo Khoa
Sách Giáo Khoa 5 tháng 1 2020 lúc 13:02

Xút có công thức là NaOH, sẽ tác dụng với SO2 tạo ra muối ⇒ không độc.

Nên ta có: \(2NaOH+SO_2\rightarrow Na_2SO_3+H_2O\)

Đáp án D

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 26 tháng 11 2019 lúc 14:04

A+H2SO4--->MSO4+H2

Ta có

n H2=2,688/22,4=0,12(mol)

-->m H2=0,24(g)

Theo pthh

n H2SO4=n H2=0,12(mol)

m H2SO4=0,12.98=11,76(g)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có

m=mA=m H2+m MSO4-m H2SO4

=0,24+107,56-100=7,8(g)

Theo pthh

n A=n H2=0,12(mol)

M\(_A=\frac{7,8}{0,12}=65\left(Zn\right)\)

Vậy A là Zn

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 3 tháng 11 2019 lúc 22:49

a, Pứ hóa hợp

\(\text{Mg + Cl2 ---> MgCl2}\)

Pứ oxh - khử. vì có sự thay đổi số oxhi hóa, Mg từ số oxh 0 lên +2; Clo từ 0 xuống -1

b, Pứ thế

\(\text{Mg +2 HCl ---> MgCl2 + H2}\)

--> Pứ oxh - khử.vì có sự thay đổi số oxhi hóa, Mg từ số oxh 0 lên +2, H từ +1 xuống 0

c, Pứ trao đổi

\(\text{MgSO4 + BaCl2 ---> MgCl2 + BaSO4 }\)

-> Ko là pứ oxh - k. vì k có sự thay đổi số oxh

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 3 tháng 11 2019 lúc 22:37

Phản ứng oxi hóa khử: 3,5,6

Vì có sự thay đổi số oxi hóa.

PT3: C từ oxh 0 lên +2

H từ oxh +1 xuống 0

5, Ca từ oxh 0 lên +2

H từ oxh +1 xuống 0

6, Mn từ oxh +7 xuống +6, +4

O từ oxh -2 lên 0

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN