Bài 18. Nhôm

Ricky Kiddo
14 tháng 7 lúc 21:20

a) Xét TN2: nH2= 0,2(mol)

PT: Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2

=> nFe = nH2 = 0,2 (mol)=> nFe2O3 = 1/2nFe=0,1(mol)

=> mFe2O3 = 0,1.160=16(g)

=> mAl=42,8(g)

b) mFe = n.M = 0,2.56=11,2(g)

=> %mFe=19,05%

=> %mAl2O3 = 80,95%

Bình luận (0)
Quang Nhân
4 tháng 7 lúc 10:00

\(n_{Al}=a\left(mol\right),n_{Mg}=b\left(mol\right)\)

\(m=27a+24b=4.5\left(g\right)\left(1\right)\)

\(n_{H_2}=\dfrac{5.04}{22.4}=0.225\left(mol\right)\)

\(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\)

\(Mg+H_2SO_4\rightarrow MgSO_4+H_2\)

\(n_{H_2}=1.5a+b=0.225\left(mol\right)\left(2\right)\)

\(\left(1\right),\left(2\right):a=0.1,b=0.075\)

\(\%Al=\dfrac{0.1\cdot27}{4.5}\cdot100\%=60\%\)

\(\%Mg=40\%\)

Bình luận (2)
Nguyễn Nho Bảo Trí
4 tháng 7 lúc 9:58

Giup minh voi

Bình luận (0)
Quang Nhân
4 tháng 7 lúc 9:02

\(n_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=\dfrac{3.42}{342}=0.01\left(mol\right)\)

\(n_{Al\left(OH\right)_3}=\dfrac{0.78}{78}=0.01\left(mol\right)\)

TH1 : Al2(SO4)3 , kết tủa không bị hòa tan 

\(6NaOH+Al_2\left(SO_4\right)_3\rightarrow2Al\left(OH\right)_3+3Na_2SO_4\)

\(0.03.....................................0.01\)

\(C_{M_{NaOH}}=\dfrac{0.03}{0.05}=0.6\left(M\right)\)

TH2 : Kết tủa bị hòa tan 1 phần. 

\(6NaOH+Al_2\left(SO_4\right)_3\rightarrow2Al\left(OH\right)_3+3Na_2SO_4\)

\(0.06..............0.01..................0.02\)

\(Al\left(OH\right)_3+NaOH\rightarrow NaAlO_2+2H_2O\)

\(0.02-0.01.......0.01\)

\(n_{NaOH}=0.06+0.01=0.07\left(mol\right)\)

\(C_{M_{NaOH}}=\dfrac{0.07}{0.05}=1.4\left(M\right)\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
1 tháng 7 lúc 22:51

\(n_{NaOH}=0.35\cdot0.1=0.035\left(mol\right)\)

\(n_{AlCl_3}=0.1\cdot0.1=0.01\left(mol\right)\)

\(3NaOH+AlCl_3\rightarrow3NaCl+Al\left(OH\right)_3\)

\(0.03..........0.01.........................0.01\)

\(n_{NaOH\left(cl\right)}=0.035-0.03=0.005\left(mol\right)\)

\(NaOH+Al\left(OH\right)_3\rightarrow NaAlO_2+2H_2O\)

\(0.005.........0.005\)

\(n_{Al\left(OH\right)_3\left(cl\right)}=0.01-0.005=0.005\left(mol\right)\)

\(m_{Al\left(OH\right)_3}=0.005\cdot78=0.39\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Văn học
22 tháng 6 lúc 16:17

Tham khảo

 Vì vôi, nước vôi hoặc vữa xây dựng đều có chứa Ca(OH)2 là chất kiềm, chất này sẽ phá hủy dần các đồ vật bằng nhôm do có xảy ra các phản ứng.

Bình luận (1)
Ħäńᾑïě 💔😭♏
22 tháng 6 lúc 16:42

Tham khảo!

Không nên. Vì vôi, nước vôi hoặc vữa xây dựng đều có chứa Ca(OH)2 là chất kiềm, chất này sẽ phá hủy dần các đồ vật bằng nhôm do có xảy ra các phản ứng.

Bình luận (2)
Nông Quang Minh
22 tháng 6 lúc 16:21

Đáp án:

 CMdd NaOH=2 (M)

 CMdd NaAlO2=1(M)

 

 

Giải thích các bước giải:

PTHH: NaOH+  HCl--->NaCl+H2O (1)

             0,4<--(0,6-0,2)                    mol 

           NaAlO2+HCl+H2O---> Al(OH)3+ NaCl (2)

               0,2<-- 0,2    <--            0,2                 mol 

Ta có: mHCl=300.7,31007,3100 =21,9(g)

     =>nHCl=21,936,521,936,5 =0,6(mol)

           nAl(OH)3=15,67815,678 =0,2(mol)

       CMdd NaOH=0,40,20,40,2 =2 (M)

        CMdd NaAlO2=0,20,20,20,2 =1(M)

 

Bình luận (0)
hnamyuh
2 tháng 1 lúc 17:29

\(4Al + 3O_2 \xrightarrow{t^o} 2Al_2O_3\\ Al_2O_3 + 6HCl \to 2AlCl_3 + 3H_2O\\ AlCl_3 + 3KOH \to Al(OH)_3 + 3KCl\\ Al(OH)_3 + NaOH \to NaAlO_2 + 2H_2O\)

Bình luận (0)
Nguyễn Sỹ Tấn
29 tháng 12 2020 lúc 21:42

4Al+3O2----to--->2Al2O3

Al2O3 +3H2SO4----->Al2(SO4)3+3H2O

Al2(SO4)3+3BaCl2------>2AlCl3+3BaSO4

2AlCl3+3Ca(OH)2---->2Al(OH)3+3CaCl2

Al(OH)3+3HNO3---->Al(NO3)3+3H2O

2Al(NO3)3+3Mg----->3Mg(NO3)2+2Al

2Al+3H2SO4------->Al2(SO4)3+3H2

Al2(SO4)3+3Ca(OH)2------>2Al(OH)3+3CaSO4

2Al(OH)3-----to----->Al2O3+3H2O

2Al2O3----\(\dfrac{t^o}{criolit}\)---->4Al+3O2

2Al+2H2O+2NaOH------>2NaAlO2+3H2

Bình luận (1)
Kresol♪
29 tháng 12 2020 lúc 21:50

4Al+3O2\(\underrightarrow{t^o}\) 2Al2O3

Al2O3+H2SO4 —> Al2(SO4)3+3H2O

Al2(SO4)3+3BaCl2–>3BaSO4\(\downarrow\)+2AlCl3

AlCl3+3NaOH—>Al(OH)3\(\downarrow\)+3NaCl

Al(OH)3+HNO3 —>Al(NO3)3+NO2\(\uparrow\)+H2O

2Al(NO3)3+3Mg—>3Mg(NO3)2+2Al\(\downarrow\)

2Al+3H2SO4–>Al2(SO4)3+3H2\(\uparrow\)

Al2(SO4)3+6NaOH—>2Al(OH)3+3Na2SO4

2Al(OH)3\(\underrightarrow{t^o}\)Al2O3+3H2O

2Al2O3\(\xrightarrow[criolit]{đien.phan.nong.chay}\)

4Al+3O2

2Al+2NaOH+2H2O—>2NaAlO2+3H2

Bình luận (2)
Nguyễn Mạnh Tuấn
29 tháng 12 2020 lúc 23:04

\(\begin{array}{l} 4Al+3O_2\xrightarrow{t^o} 2Al_2O_3\\ Al_2O_3+3H_2SO_4\to Al_2(SO_4)_3+3H_2O\\ Al_2(SO_4)_3+3BaCl_2\to 3BaSO_4\downarrow+2AlCl_3\\ AlCl_3+3NaOH\to Al(OH)_3\downarrow+3NaCl\\ Al(OH)_3+3HNO_3\to Al(NO_3)_3+3H_2O\\ 2Al(NO_3)_3+3Mg\to 3Mg(NO_3)_2+2Al\\ 2Al+3H_2SO_4\to Al_2(SO_4)_3+3H_2\uparrow\\ Al_2(SO_4)_3+6NaOH\to 2Al(OH)_3\downarrow+3Na_2SO_4\\ 2Al(OH)_3\xrightarrow{t^o} Al_2O_3+3H_2O\\ 2Al_2O_3\xrightarrow{\text{đpnc, Criolit}} 4Al+3O_2\uparrow\\ 2Al+2NaOH+2H_2O\to 2NaAlO_2+3H_2\uparrow\end{array}\)

Bình luận (0)
santa
30 tháng 12 2020 lúc 0:00

Bình thường trông bên ngoài nước không có vấn đề gì, thực tế trong nước có hòa tan nhiều chất, thường gặp nhất là các muối canxi, magiê và sắt. Các nguồn nước có thể chứa lượng muối sắt ít nhiều khác nhau, loại nước chứa nhiều sắt “ là thủ phạm” làm cho nồi nhôm có màu đen.

Vì nhôm có tính khử mạnh hơn sắt nên nhôm sẽ đẩy sắt ra khỏi muối của nó và thay thế ion sắt, còn ion sắt bị khử sẽ bám vào bề mặt nhôm, nồi nhôm sẽ bị đen: Để hoàn thành được điều trên phải có 3 điều kiện: Lượng muối sắt trong nước phải đủ lớn; Thời gian đun sôi phải đủ lâu; Nồi nhôm phải là nồi mới

p/s: tham khảo nha

Bình luận (0)
Lan Anh Nguyễn
29 tháng 12 2020 lúc 21:29
Không sử dụng xô bằng nhôm để đựng vôi vữa vì các dụng cụ này sẽ bị chóng hư vì trong vôi vữa có chứa Ca(OH)2.Ca(OH)2 là một chất kiềm nên tác dụng được với Al2O3 (vỏ bọc ngoài các đồ dùng bằng nhôm), sau đó đến Al bị ăn mòn.Phương trình phản ứng:Ban đầu lớp nhôm oxit bị phá hủy:Al2O3 + Ca(OH)2 → Ca(AlO2)2 + H2O(1)Sau đó nhôm tác dụng với nước, tạo ra nhôm hidroxit và bị phá hủy trong môi trường kiềm:2Al + Ca(OH)2 + 2H2O → Ca(AlO2)2  +  3H2↑.
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN