Bài 18 : Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh ở đầu thế kỉ XV

@Anh so sad
@Anh so sad 8 tháng 1 lúc 21:38

a) Về chính trị:

- Cải tổ hàng ngũ võ quan, thay thế dần các võ quan cao cấp do quý tộc tôn thất nhà Trần nắm giữ bằng những người không phải họ Trần nhưng có tài năng và thân cận với mình.

- Hồ Quý Ly cho đổi tên một số đơn vị hành chính cấp trấn và quy định cụ thể, rõ ràng cách làm việc của bộ máy chính quyền các cấp.

- Đặt lệ cử các quan ở triều đình về các lộ thăm hỏi đời sống nhân dân và tìm hiểu tình hình làm việc của quan lại để thăng hay giáng chức.

b) Về kinh tế tài chính:

- Phát hành tiền giấy thay thế tiền đồng.

- Ban hành chính sách hạn điền.

- Quy định lại biểu thuế đinh, thuế ruộng.

c) Về xã hội:

- Ban hành chính sách hạn chế số nô tì được nuôi của các vương hầu, quý tộc, quan lại.

- Những năm có nạn đói, nhà Hồ lệnh cho các quan địa phương đi khám xét, bắt nhà giàu thừa thóc phải bán cho dân đói và tổ chức nơi chữa bệnh cho dân. 

d) Về văn hoá, giáo dục:

- Bắt các nhà sư chưa đến 50 tuổi phải hoàn tục.

- Cho dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm để dạy cho vua Trần và phi tần, cung nữ.

- Sửa đổi cả chế độ thi cử, học tập.

e) Về quân sự: thực hiện một số biện pháp nhằm tăng cường củng cố quân sự và quốc phòng.

Bình luận (3)
@Anh so sad
@Anh so sad 8 tháng 1 lúc 21:45

Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly được thể hiện:

Chính trị:Thay thế các võ quan, tôn thất nhà Trần bằng những người họ khác thân cận với Hồ Quý LyĐổi tên một số đơn vị hành chính cấp trấn, quy định cách làm việc của bộ máy chính quyền.Kinh tế - tài chính: Phát hành tiền giấy thay cho tiền đồng, ban hành chính sách hạn điền, quy định lại biểu thuế đinh và thuế ruộng.Xã hội: Ban hành chính sách “hạn nô”, năm đói kém bắt nhà giàu bán thóc cho dân,…Văn hóa – giáo dục: Bắt nhà sư dưới 50 tuổi phải hoàn tục, cho dịch chữ Hán sang chữ Nôm yêu cầu mọi người phải học.Quân sự: Thực hiện một số biện pháp nhằm tăng cường củng cố quân sự và quốc phòng.
Bình luận (1)
Phương Thúy Nguyễn
Phương Thúy Nguyễn 8 tháng 1 lúc 21:58

a) Chính trị:

- Cải tổ hàng ngũ võ quan, đổi tên một số đơn vị hành chính cấp trấn và quy định của bộ máy chính quyền các cấp.

b) Kinh tế:

- Phát hành tiền giấy, ban hành chính sách hạ điền, quy định lại biểu thuế đinh và thuế ruộng.

c) Xã hội:

- Thực hiện chính sách hạn chế nô tì, tăng thêm số người sản xuất cho xã hội.

d) Văn hóa - giáo dục:

- Bắt nhà sư dưới 50 tuổi phải hoàn tục. Dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm. Sửa đổi quy chế thi cử và học tập.

e) Quốc phòng:

- Làm tăng quân số, chế tạo nhiều loại súng mới, phòng thủ nơi hiểm yếu, xây dựng thành kiên cố.

- Thể hiện được ý chí quyết tâm, mong muốn bảo vệ Tổ quốc.

 

Bình luận (0)
@Anh so sad
@Anh so sad 8 tháng 1 lúc 21:33

 * Tiến bộ:

- Đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng.

- Góp phần hạn chế tệ tập trung ruộng đất của giai cấp quý tộc, địa chủ, làm suy yếu thế lực của quý tộc tôn thất nhà Trần, tăng nguồn thu nhập của nhà nước và tăng cường quyền lực của nhà nước quân chủ trung ương tập quyền.

- Những cải cách về văn hoá, giáo dục có nhiều tiến bộ.

 * Hạn chế:

- Một số chính sách chưa triệt để: gia nô, nô tì chưa được giải phóng thân phận, chưa phù hợp với tình hình thực tế của đất nước.

- Chưa giải quyết được những yêu cầu bức thiết của cuộc sống đông đảo nhân dân.

Bình luận (0)
Phương Thúy Nguyễn
Phương Thúy Nguyễn 8 tháng 1 lúc 22:01

Tích cực:

- Tăng nguồn thu nhập và tăng cường quyền lực của nhà nước.

Hạn chế:

- Chính sách đó chưa triệt để, chưa phù hợp với tình hình thực tế và chưa phù hợp với lòng dân.

Bình luận (0)
Trương Nguyễn Thùy Nga
Trương Nguyễn Thùy Nga 31 tháng 12 2020 lúc 8:43

Chính sách hạn điền:

+ Là hạn chế số lượng ruộng đất của chủ đất theo quy định của nhà nc phong kiến.

+ Quy định: Đại vương và Trưởng công chúa ko bị hạn chế số ruộng đất tư, số còn lại ko đc sở hữu quá 10 mẫu, số ruộng thừa phải sung côg.

- Chính sách hạn nô:

+ Hạn chế số nô tì đc nuôi của các vương hầu, quý tộc, quan lại.

+ Quy định: chiếu theo phẩm cấp, các quan lại quý tộc chỉ đc nuôi một số gia nô nhất định. Số thừa ra sung côg. Mỗi gia nô thừa ra đc nhà nc đền bù 5 quan tiền.

Nhận xét về nhân vật Hồ Quý Ly:

trong tình trạng đất nước khủng hoảng, ông đã mạnh dạn khởi xướng và tiến hành thực hiện cuộc cải cách trên nhiều mặt nhằm đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, cuộc cải cách có nhiều mặt tiến bộ. Từ đó rút ra nhận xét Hồ Quý Ly là một nhân vật lịch sử có tài năng, có hoài bão, có đóng góp cho xã hội vào nửa cuối thế kỉ XIV. Hạn chế và sai lầm lớn nhất của ông là để đất nước rơi vào ách đô hộ của nhà Minh do đường lối kháng chiến sai lầm và cũng do những hạn chế trong cuộc cải cách của ông.

chúc bn thi tốtvui

Bình luận (0)
Trần Thị Minh Duyên
Trần Thị Minh Duyên Giáo viên 25 tháng 12 2020 lúc 11:13

Đáp án A.

Bình luận (0)
Nguyễn Thái Dương
Nguyễn Thái Dương 25 tháng 12 2020 lúc 11:55

A

Bình luận (0)
Song Ngư Nhok
Song Ngư Nhok 8 tháng 1 lúc 21:32

A

Bình luận (0)
Đào Chí Thành
Đào Chí Thành 24 tháng 12 2020 lúc 17:19

- Về xã hội, Hồ Quý Ly ban hành chính sách hạn chế số nô tì được nuôi của các vương hầu, quý tộc, quan lại. ... 

- về văn hoá, giáo dục, Hồ Quý Ly bắt các nhà sư chưa đến 50 tuổi phải hoàn tục, cho dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm để dạy cho vua Trần và phi tần, cung nữ. Ông cũng sửa đổi cả chế độ thi cử, học tập.

- về kinh tế tài chính, phát hành tiền giấy thay cho tiền đồng, ban hành chính sách hạn điền, quy định lại biểu thuế đinh, thuế ruộng.

-Hồ Quý Ly cho đổi tên một số đơn vị hành chính cấp trấn và quy định cụ thể, rõ ràng cách làm việc của bộ máy chính quyền các cấp.

-Hồ Quý Ly đặt lệ cử các quan ở triều đình về các lộ thăm hỏi đời sống nhân dân và tìm hiểu tình hình làm việc của quan lại để thăng hay giáng chức. 

- Về quân sự, để đề phòng giặc ngoại xâm, Hồ Quý Ly đã thực hiện một số biện pháp nhằm tăng cường củng cố quân sự và quốc phòng. 

Những năm có nạn đói, nhà Hồ lệnh cho các quan địa phương đi khám xét, bắt nhà giàu thừa thóc phải bán cho dân đói và tổ chức nơi chữa bệnh cho dân.

 

Bình luận (0)
Lãnh Hàn Thiên Anh
Lãnh Hàn Thiên Anh 24 tháng 12 2020 lúc 9:36

cậu có thể tham khảo câu trả lời này nhé

Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành lại độc lập tự do cho đất nước. Tất cả các tầng lớp nhân dân không phân biệt già trẻ, Nam nữ, các thành phần dân tộc đều đoàn kết đánh giặc, hăng hái tham gia cuộc khởi nghĩa, gia nhập lực lượng vũ trang, tự vũ trang,ủng hộ, tiếp tế lương thực cho nghĩa quân. Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu, đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi. Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu, đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh. Mở ra một thời kì phát triển mới của dân tộc thời Lê sơ.

Chúc cậu học tốt :)))))))))))))

Bình luận (0)
Minh Trần Kim
Minh Trần Kim 22 tháng 12 2020 lúc 19:44

- Về chính trị:

+ Thiết lập chính quyền thống trị trên cả nước.

+ Xoá bỏ quốc hiệu Đại Việt, đổi thành quận Giao Chỉ, sáp nhập Đại Việt vào Trung Quốc;

- Về kinh tế - xã hội:

+ Thi hành chính sách đồng hoá và bóc lột nhân dân tàn bạo.

+ Đặt ra hàng trăm thứ thuế nặng nề.

+ Bắt phụ nữ, trẻ em đưa về Trung Quốc bán làm nô tì.

- Về văn hóa:

+ Cưỡng bức nhân dân phải bỏ phong tục tập quán của mình

+ Thiêu huỷ phần lớn sách quý của Đại Việt và mang về Trung Quốc nhiều sách có giá trị.

Bình luận (0)
🕹MR.Volcano🌋🔥(⌐■_■)🎮
🕹MR.Volcano🌋🔥(⌐■_■)🎮 20 tháng 12 2020 lúc 21:53

bạn tự nhấp đường link mà mò nha limdim

https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_Nguy%C3%AAn_M%C3%B4ng_%E2%80%93_%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_l%E1%BA%A7n_3

Bình luận (2)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN