Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)

Cuc Pham
Cuc Pham 17 tháng 6 2020 lúc 5:52

Điểm giống nhau :

+ Là những cơ quan của nhà nước của dân , do dân và vì dân

Điểm khác nhau :

+ Hội đồng nhân dân là do dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước dân về phát triển kinh tế - xã hội , ổn định và nâng cao đời sống nhân dân về an ninh , quốc phòng

+ UBND là do HĐND bầu ra và là cơ quan chấp hành nghị quyết của HĐND , là cơ quan hành chính của nhà nước ở địa phương

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN