Bài 17: Silic và hợp chất của Silic

Trần Thị Bích Trâm
Trần Thị Bích Trâm 19 tháng 4 2017 lúc 20:39

Chọn B

Công thức của thủy tinh có dạng: xNa2O.yCaO.zSiO2

x : y: z = 13.062,013.062,0 : 11,756,011,756,0 : 75,360,075,360,0 = 1 : 1: 6

Thành phần của thủy tinh được biểu diễn dưới dạng oxit: Na2O. CaO. 6SiO2

Bình luận (0)
Cẩm Vân Nguyễn Thị
Cẩm Vân Nguyễn Thị 23 tháng 11 2017 lúc 21:50

Đối với bài này áp dụng định luật BTKL để giải.

Oxit + CO \(\rightarrow\) Kim loại + CO2

...........0,15.......................0,15

CO2 + Ca(OH)2 \(\rightarrow\) CaCO3

0,15............................0,15

Áp dụng BTKL ta có

m + mCO = mCO2 + 215

=> m + 0,15*28 = 0,15*44 +215

=> m =217,4 gam

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
Thien Tu Borum 22 tháng 4 2017 lúc 23:49

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Bình luận (0)
Trần Thị Bích Trâm
Trần Thị Bích Trâm 19 tháng 4 2017 lúc 20:37

Khối lượng 1 mol phân tử thủy tinh K2O.PbO.6SiO2 là 677g

mK2CO3mK2CO3 = 6,776776,77677 x 138 = 1,38 (tấn)

mPbCO3mPbCO3 = 6,776776,77677 x 267 = 2,67 (tấn)

mSiO2mSiO2 = 6,776776,77677 x 6 x 60,0 = 3,6 (tấn)

Để nấu được 6,77 tấn thủy tinh trên cần dùng 13,8 tấn K2CO3, 2,67 tấn PbCO3 và 3,6 tấn SiO2

Bình luận (0)
Trần Thị Bích Trâm
Trần Thị Bích Trâm 19 tháng 4 2017 lúc 20:37

Chọn A

Bình luận (0)
Trần Thị Bích Trâm
Trần Thị Bích Trâm 19 tháng 4 2017 lúc 20:37

Dãy chuyển hóa giữa các chất:

C → CO2 +NaOH→→+NaOH Na2 CO3 +Ba(OH)2→→+Ba(OH)2 NaOH +SiO2→→+SiO2 Na2SiO3 +HCl→→+HCl H2SiO3

Các phương trình phản ứng:

C → CO2; C + O2 t∘→→t∘ CO2

CO2 → Na2 CO3 ; CO2 + 2NaOH → Na2 CO3↓ + H2O

Na2 CO3 → NaOH ; Na2 CO3 + Ba(OH)2 → BaCO2 + 2NaOH

NaOH → Na2SiO3; SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O

Na2SiO3 → H2SiO3; Na2SiO3 + 2HCl → H2SiO3 + 2NaCl

Bình luận (0)
Trần Thị Bích Trâm
Trần Thị Bích Trâm 19 tháng 4 2017 lúc 20:38

Không có phản ứng hóa học xảy ra ở các trường hợp sau: a) c) h)

Bình luận (0)
Trần Thị Bích Trâm
Trần Thị Bích Trâm 19 tháng 4 2017 lúc 20:39

Gọi x và y là số mol tương ứng của oxit CaO và SiO2.

- Ta có x: y = 73,756,073,756,0 : 26,360,026,360,0 = 3:1

Thành phần của hợp chất silicat là 3CaO.SiO2

- Ta có x : y = 65,156,065,156,0: 34,960,034,960,0 = 2: 1

Bình luận (0)
Trần Thị Bích Trâm
Trần Thị Bích Trâm 19 tháng 4 2017 lúc 20:40

Thành phần của thủy tinh có thể viết như sau: Na2O.CaO.2SiO2

Khi dùng HF tác dụng lên thủy tinh thì có phản ứng sau:

SiO2 + 4HF → SiF4↑ + 2H2O

Bình luận (0)
Trần Thị Bích Trâm
Trần Thị Bích Trâm 19 tháng 4 2017 lúc 20:41

Thủy tinh không có nhiệt độ nóng chảy nhất định. Khi đun nóng, nó mềm dần rồi mới nóng chảy. Do đó, người ta có thể chế tạo ra những vật dụng có hình dạng khác nhau

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN